JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kit-Sellin Irakiin toimittamat sementtisiilot kohoavat 36 metrin korkeuteen.

Kit-Sellin Irakiin toimittamat sementtisiilot kohoavat 36 metrin korkeuteen.

9.4.2014 8.45
Talous

Itäsuomalaista työtä arvostetaan

Bis­ma­ya­hin sa­tel­liit­ti­kau­pun­gin ra­ken­ta­ja Ira­kis­sa, ete­lä­ko­re­a­lai­nen Hanw­ha En­gi­nee­ring and Const­ruc­ti­on, ti­la­si ra­ken­nus­työ­maal­leen maa­il­man suu­rim­man ele­ment­ti­teh­taan suo­ma­lai­sel­ta Ele­ma­tic Oy:ltä, joka puo­les­taan ti­la­si tar­vit­ta­vat se­ment­ti­sii­lot tu­ki­ra­ken­tei­neen Kit-Sell Oy:ltä.

Ira­ki­lais­kau­pun­gin 100 000 asun­non ra­ken­nus­han­ke on koko maa­il­man­kin mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­va. Ele­ma­tic Oy on­kin maa­il­man joh­ta­va be­to­nie­le­ment­ti­tek­no­lo­gi­a­toi­mit­ta­ja. Ele­ma­tic suun­nit­te­lee, val­mis­taa ja toi­mit­taa ko­ko­nai­sia ele­ment­ti­teh­tai­ta, yk­sit­täi­siä ko­nei­ta ja lait­tei­ta sekä myös oh­jel­mis­to­ja be­to­ni­te­ol­li­suu­den tar­pei­siin.

Luo­tet­ta­va toi­mit­ta­ja

Ele­ma­tic Oy myös ai­kai­sem­min luot­ta­nut ki­tee­läi­sen ali­hank­ki­jan­sa työn­laa­tuun ja ky­kyyn toi­mit­taa ti­lauk­set ajal­laan.

– So­pi­mus sii­lois­ta al­le­kir­joi­tet­tiin vuo­den 2013 tam­mi­kuus­sa. Olim­me teh­neet Ele­ma­ti­cin kans­sa jo pit­kään yh­teis­työ­tä ja he tun­si­vat mei­dät hy­vin luo­tet­ta­va­na ko­ne­toi­mit­ta­ja­na, Kit-Sell Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Pa­ka­ri­nen va­lot­taa so­pi­muk­sen taus­to­ja.

– So­pi­mus vas­ta­si ra­hal­li­ses­ti noin yh­tä kuu­de­so­saa vuo­den lii­ke­vaih­dos­ta.

– Työt al­koi­vat al­koi mel­kein­pä vä­lit­tö­mäs­ti so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen. En­sin oli tie­ten­kin suun­nit­te­lua ja tuo­tan­to al­koi jo maa­lis­kuus­sa.

– Kyl­lä se oli sen ko­ko­luo­kan ti­laus, et­tä sil­lä on meil­le mer­ki­tys­tä. Se an­toi pit­käk­si ai­kaa sem­mois­ta pe­rus­kuor­maa tuo­tan­toon.

Useis­ta so­dis­ta kär­si­neen öl­jy­maa Ira­kin luon­to aset­taa se­kin omat haas­teen­sa ih­mi­sen toi­min­nal­le.

– Haas­teel­lis­ta oli, kun sii­lot piti mi­toit­taa jä­re­äs­ti, kos­ka ne tu­li­vat aa­vi­kol­le, jos­sa voi ol­la ko­vi­a­kin myrs­ky­tuu­lia, ja myös maan­jä­ris­tyk­set piti ot­taa mi­toi­tuk­ses­sa huo­mi­oon. Lu­juus­las­kel­mat Kit-Sell tee­tät­ti ali­han­kin­ta­na.

Re­kal­la ja lai­val­la

Se­ment­ti­sii­lo­ja ra­ken­net­tiin 12, nel­jä kap­pa­let­ta kol­mel­le eri be­to­ni­a­se­mal­le.

– Sii­lot oli­vat erit­täin iso­ja, noin 300 kuu­ti­o­ta kap­pa­le. Ja­lat oli­vat 18 met­riä ja suun­nil­leen sa­man ver­ran vaip­paa pääl­le, jo­ten sii­lon huip­pu oli 36 met­rin kor­keu­des­sa, Pa­ka­ri­nen ker­too.

Vii­mei­set sii­lot las­tat­tiin rek­koi­hin vii­me lo­ka­kuus­sa.

– Sii­lo­jen jal­ka­ra­ken­teet teh­tiin pult­ti­lii­tok­sil­la niin et­tä nii­tä pys­tyi noin 12 met­rin loh­koi­na kul­jet­ta­maan: tääl­tä re­kal­la sa­ta­maan, siel­tä me­ri­kul­je­tuk­se­na lä­hem­mäk­si ja lop­pu taas maa­rah­tia.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pa­ka­ri­nen ker­too vie­lä, et­tä täl­lai­set toi­mi­tuk­set vain vah­vis­ta­vat Kit-Sel­lin ase­maa yh­te­nä Ele­ma­ti­cin toi­mi­ja­ver­kos­ton avain­toi­mit­ta­jis­ta.

– Kai­ken kaik­ki­aan ky­sees­sä oli ai­ka iso te­räs­mää­rä kä­si­tel­lä, ja­los­tu­sar­vo ei ol­lut niin val­ta­va, mut­ta kui­ten­kin oli ilo to­de­ta, et­tä itä­suo­ma­lais­ta työ­tä ar­vos­te­taan. Meil­lä on hyvä laa­tu ja toi­mi­tus­var­muus.

– Täs­sä ta­los­sa on pal­jon pro­jek­ti­o­saa­mis­ta, mitä isot toi­mi­jat Suo­mes­sa ar­vos­ta­vat, ja sii­nä mie­les­sä on hyvä et­tä tie­toa täs­tä tu­lee nyt ulos­kin päin, mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Mar­ko Huu­ho puo­les­taan huo­maut­taa.

Kit-Sell Oy ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan täl­lä het­kel­lä sa­ho­jen ko­ko­nais­toi­mi­tuk­siin sekä eri osa-alu­ei­den osa­toi­mi­tuk­siin, jot­ka koos­tu­vat tuk­kien­kä­sit­te­lys­tä, sa­ha­lin­jo­jen lait­teis­ta, si­vu­tuot­tei­den kä­sit­te­lys­tä sekä jäl­ki­kä­sit­te­ly­lait­teis­ta.

Yh­tiö ke­hit­tää myös esi­mer­kik­si lait­tei­ta ja lai­tok­sia bi­o­mas­san kä­sit­te­lyyn ja pro­ses­sin ener­gi­a­te­hok­kuu­den nos­ta­mi­seen yh­des­sä eri tek­no­lo­gi­an ke­hit­tä­jä­ta­ho­jen ja ener­gi­an tuot­ta­ja­ta­ho­jen kans­sa.

Aladár Ba­yer

Lisää aiheesta

Kysely