JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.11.2018 7.13
Mielipiteet

iDad

Isät, isit, isu­kit, fai­jat, äi­jät, ukit, vaa­rit, paa­pat ja ukot - ol­kaa va­ruil­lan­ne, tei­tä saat­taa odot­taa jä­ri­syt­tä­vä yl-lä-tys!

On elet­ty sitä ai­kaa, jol­loin lap­sen kou­lu­rep­pua ei ole kan­nat­ta­nut men­nä tar­kas­ta­maan, ei­kä lii­ko­ja ut­si­maan, mitä kou­lus­sa tai ker­hos­sa on teh­ty. Sil­lä kyl­lä­hän se tie­de­tään.

Tämä on sitä hur­maa­van ki­hel­möi­vää ai­kaa, kun lap­sil­la on suu­ri sa­lai­suus, jos­ta ei sai­si hiis­kua mi­tään. Ja kui­ten­kin te­kee mie­li vä­hän vih­jais­ta ja puo­let pal­jas­taa, mitä isä lah­jak­si tänä vuon­na saa.

Otan tie­toi­sen ris­kin ja vä­hän lör­pöt­te­len - suo­raan sa­no­en to­dis­te­ku­van esiin lä­väy­tän ja oman ahaa-elä­myk­sen il­moil­le kir­joi­tan - nyt on tu­los­sa muu­ta­maan ko­tiin sel­lais­ta lah­ja­lai­tet­ta, et­tä ilo ja it­ku vuo­roin sil­mis­sä viih­tyy!

iDad on lai­te, jota kau­pas­ta ei saa - se täy­tyy rak­kau­del­la lap­sen kä­sin val­mis­taa. Sii­tä isä saa tie­tää, on­ko tä­nään pou­ta ja toi­ses­ta na­pis­ta nä­kyy isän ma­kuun so­pi­vaa mu­siik­kis­how´ta. Pe­le­jä löy­tyy joka läh­töön - var­sin­kin sel­lai­sia, joi­ta voi yh­des­sä lap­sen kans­sa pe­la­ta.

Käyt­tö­ma­nu­aa­li tu­lee suul­li­ses­sa muo­dos­sa ja sen läpi käy­mi­seen kan­nat­taa va­ra­ta ai­kaa, ai­kaa, ai­kaa.

Vie­hä­tyin lait­tees­ta ko­vin ja mie­tin muu­ta­man­kin to­vin, löy­tyi­si­kö täs­tä rat­kai­su vies­tin­nän haas­tee­seen, joka jos­kus isien ja jäl­ki­pol­vien vä­lil­lä val­lit­see.

Tu­li­si­ko vä­li­tet­tyä sa­noin, ku­vin tai ää­nin tär­ke­ät asi­at, jot­ka hel­pos­ti kurk­kuun juut­tuu - ker­toa ki­peis­tä­kin ju­tuis­ta il­man, et­tä isä suut­tuu?

Mi­ten vai­ke­aa on aloit­taa ta­ri­naa ja odot­taa, mil­loin oi­kea het­ki koit­taa.

Jos kir­joit­tai­sin näy­töl­le ja liit­täi­sin mu­kaan ku­van - lap­se­na tyk­kä­sin, kun ra­ken­sit lu­mi­ma­jo­ja ja ke­säi­sin teit ai­na vil­teis­tä tel­tan pi­haan. Olen saa­nut ko­kea, et­tä olet mi­nus­ta yl­peä - se on mi­nul­le tär­ke­ää. No niin, se on kir­joi­tet­tu - lä­he­te­tään...toi­vot­ta­vas­ti pe­ril­le meni.

Il­man lai­tet­ta ky­syin omien las­te­ni isäl­tä, mitä isyy­des­tä oli­si hyvä täs­sä päi­väs­sä esiin nos­taa. Het­ken tuu­mat­tu­aan hän vas­taa, et­tä oli­si hyvä pu­hua sii­tä, kuin­ka mo­nel­la ta­paa voi ol­la hyvä isä. Kuin­ka isät saa­tai­siin enem­män ar­vos­ta­maan it­se­ään isi­nä. Ja kuin­ka tär­ke­ää isien oli­si käyt­tää ai­kaa las­ten kans­sa ole­mi­seen.

iDad, voit ol­la hyvä he­rät­tä­jä, mut­ta mo­net asi­at ei­vät ole kor­vat­ta­vis­sa.

Riit­ta Ha­ku­li­nen

riit­ta.ha­ku­li­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely