JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.3.2018 15.53
Mielipiteet

Makuvankkuri tuo lähiruokaa vieläkin lähemmäksi

Man­ga­lit­zan eli vil­la­si­an li­haa Liek­sas­ta, ka­nan­mu­nia Toh­ma­jär­vel­tä, luo­mu­vil­jaa Ki­teel­tä ja lei­von­nai­sia Rääk­ky­läs­tä.

Lä­hi­ruo­an suo­sio kas­vaa, sil­lä ih­mi­set ha­lu­a­vat syö­dä pai­kal­lis­ta, lä­hel­lä tuo­tet­tua ruo­kaa, jon­ka al­ku­pe­rä tie­de­tään ja tuo­tan­to­ta­pa tun­ne­taan.

Lä­hi­ruo­an kan­na­tus­ta li­sää tie­to, et­tä lä­hel­tä os­tet­tu ruo­ka edis­tää omaa alu­een ta­lout­ta, työl­li­syyt­tä ja ruo­ka­kult­tuu­ria.

Nyt maa­lis­kuus­sa Poh­jois-Kar­ja­laan tu­lee yk­si ruo­ka­pal­ve­lu li­sää, kun Ma­ku­vank­ku­ri-myy­mä­lä­au­to aloit­taa toi­min­tan­sa. Yrit­tä­jä Tee­mu Vir­ran­ta­lo ker­toi, et­tä mu­ka­na on täl­lä het­kel­lä 46 maa­kun­nan ja lä­hi­seu­dun tuot­ta­jaa, joil­ta tuot­teet tu­le­vat myy­mä­lä­au­toon suo­raan tuo­rei­na, il­man vä­li­kä­siä.

Ma­ku­vank­ku­rin tuo­te­va­li­koi­mas­sa on jo vii­ti­sen­sa­taa ni­mi­ket­tä, esi­mer­kik­si Her­man­ni Nie­mi­sen ja San­ne Sep­pä­län kas­vat­ta­maa, kui­vat­tua sirk­kaa.

Ruo­kia ja mui­ta lä­hi­tuot­tei­ta ei tar­vit­se en­nak­koon va­ra­ta, vaan pe­rus­tuot­teet löy­ty­vät au­ton hyl­lyis­tä tai kyl­mä- ja pa­kas­te­ti­lois­ta.

Mi­kä­li ha­lu­aa jo­ta­kin eri­koi­sem­paa tai tar­vit­see nor­maa­lia isom­man mää­rän, kan­nat­taa en­nak­ko­va­raus kui­ten­kin teh­dä, jot­ta juu­ri se toi­vot­tu jää­te­lö­ma­ku, raa­ka­kak­ku tai eri­kois­li­ha on var­mas­ti saa­ta­vil­la.

Lä­hi­ruo­ka-au­ton ke­vät käyn­nis­tyy tänä vii­kon­lop­pu­na ava­jai­sil­la Jo­en­suus­sa ja Pol­vi­jär­vel­lä. En­si tiis­tais­ta läh­tien au­to lii­ken­nöi va­ki­o­rei­teil­lään.

Joka toi­nen viik­ko au­ton reit­ti kul­kee myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Ko­ti­o­vel­le tai lä­hi­py­sä­kil­le au­to ei py­säh­dy, vaan myyn­ti ta­pah­tuu kes­ki­te­tys­ti tie­tys­sä pai­kas­sa jo­kai­ses­sa kun­nas­sa.

Pa­ril­lis­ten viik­ko­jen kes­ki­viik­koi­na Ma­ku­vank­ku­ri vie­rai­lee Rääk­ky­läs­sä, Pak­su­nie­men sa­ta­ma­kah­vi­lan luo­na. Pa­ril­lis­ten viik­ko­jen tors­tai­na au­to py­säh­tyy Ki­teen to­ril­la sekä Ke­mien to­ril­la, Toh­ma­jär­vel­lä.

Jos­sa­kin vai­hees­sa, yrit­tä­jän lo­ma­tuu­raa­ja­na, saat­taa ra­tin ta­ka­na nä­kyä myös tut­tu, sirk­ko­ja kas­vat­ta­va myy­mä­lä­au­to­kus­ki­kin.

On hie­noa, et­tä maa­kun­taan saa­daan uu­si pal­ve­lu, joka tuo ruo­at lä­hel­le mei­tä ja vie pai­kal­lis­ten tuot­ta­jien kyy­tön­li­haa, mar­ja­ja­los­tei­ta, lant­tu- tai ba­taat­ti­kuk­ko­ja, rii­si­pii­ra­koi­ta sekä pal­jon muu­ta ko­ti­kun­nan li­säk­si naa­pu­ri­kun­tiin ja toi­sel­le puo­lel­le Poh­jois-Kar­ja­laa niin seu­dul­la asu­vil­le kuin lo­mai­le­vil­le­kin.

Tär­ke­ää on, et­tä me osaam­me hyö­dyn­tää sekä uu­det et­tä van­hat pal­ve­lut, sil­lä si­ten voim­me tur­va­ta pal­ve­lui­den säi­ly­mi­sen.

Tui­ja Ma­rien­berg

tui­ja.ma­rien­berg@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely