JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.3.2019 9.44
Mielipiteet

Haraka haraka kama ulaya

Kuu­si viik­koa Tan­sa­ni­as­sa opet­ti mi­nul­le, et­tä jos­kus en­nal­ta suun­nit­te­lu ei ole pa­ras tapa saa­da iki­muis­toi­sim­pia het­kiä. Li­säk­si maa opet­ti mi­nul­le, et­tä ai­na huo­not asi­at ei­vät lop­pu­jen lo­puk­si ole­kaan huo­no­ja. Par­haim­mil­laan ne voi­vat­kin ol­la jopa enem­män­kin hy­vää tuu­ria, jos osaat kat­soa asi­aa oi­ke­as­ta vink­ke­lis­tä.

Usein ar­jes­sa her­mos­tum­me jos­kus vä­hän lii­an­kin her­käs­ti asi­ois­ta, joi­hin em­me voi vai­kut­taa tai joil­la ei oi­ke­as­ti lo­pul­ta ole niin suur­ta mer­ki­tys­tä elä­määm­me, kuin juu­ri sil­lä her­mos­tu­mi­sen het­kel­lä ajat­te­lem­me. Tan­sa­ni­as­sa yk­si­kään päi­vä ei su­ju­nut niin kuin sen alun­pe­rin oli suun­ni­tel­lut, ja sii­hen oli aluk­si hie­man vai­kea suo­ma­lai­se­na tot­tua. Suo­ma­lai­set kun ovat tot­tu­neet ole­maan ai­na ajois­sa ja te­ke­mään asi­at muu­ten­kin jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti.

Tan­sa­ni­as­sa päi­vien ra­ken­ne muut­tui joko ih­mis­ten myö­häs­te­lyn tai unoh­te­lun ta­kia tai sit­ten ihan vain sik­si, et­tä säh­köt oli­vat­kin poik­ki päi­vän tai sa­toi kaa­ta­mal­la. Mut­ta lo­pul­ta nämä asi­at ei­vät ol­leet niin iso­ja, kuin aluk­si myö­häs­te­lys­tä tur­hau­tu­va suo­ma­lai­nen voi­si aja­tel­la. Tan­sa­ni­as­sa juu­ri­kin olo­suh­tei­den pa­kos­ta elä­mä on enem­män het­kes­sä elä­mis­tä, ei­kä siel­lä hät­käh­de­tä, jos asia ei ta­pah­du juu­ri sil­lä se­kun­nil­la. Tämä on ym­mär­ret­tä­vää, jos läh­tö­koh­tai­ses­ti pel­kän kir­jeen lä­het­tä­mi­sek­si kir­je on kul­je­tet­ta­va it­se ih­mi­sel­le, jol­le kir­jeen ha­lu­aa lä­het­tää.

Suo­mes­sa ol­les­sa vies­tiin on vas­tat­ta­va heti sil­lä se­kun­nil­la, kun olet sen näh­nyt äly­pu­he­li­me­si ruu­dul­ta. Tan­sa­ni­as­sa kul­je­tat yh­tä kir­jet­tä päi­vän bus­sis­sa toi­seen kau­pun­kiin, ja kir­jeen ojen­ta­mi­sen jäl­keen vie­lä se­li­tät kir­jeen si­säl­lön kir­jeen vas­taa­not­ta­jal­le. Säh­kö­pos­te­ja ja What­sAp­pia toki käy­te­tään myös Tan­sa­ni­as­sa, mut­ta vain rik­kaim­pien kan­sa­lais­ten kes­kuu­des­sa, ja vi­ral­li­sem­mat vies­tit toi­mi­te­taan edel­leen kir­jee­nä kä­des­tä kä­teen. Tan­sa­ni­as­sa yh­teis­kun­nan sekä luon­non ai­heut­ta­mat olo­suh­teet ovat saa­neet ih­mi­set elä­mään het­kes­sä. Ja on­kin mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, kuin­ka pal­jon iloa ja on­nea ka­tu­ku­vas­sa nä­kyy köy­hyy­des­tä huo­li­mat­ta. Tan­sa­ni­a­lai­set osaa­vat elää il­man hek­ti­sen ny­ky­a­jan luo­mia pai­nei­ta.

Ha­ra­ka ha­ra­ka kama ula­ya! Kii­reh­di, kii­reh­di niin kuin eu­roop­pa­lai­nen! - Näin me­nee tan­sa­ni­a­lai­nen sa­nan­las­ku, ja se ki­teyt­tää­kin pit­käl­ti sen, mi­ten me täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa­kin eläm­me. Kaik­ki tän­ne ja heti -pe­ri­aa­te on jo­ka­päi­väis­tä, ja muu­hun ei tyy­dy­tä. Ja jos joku asia ei mene niin kuin suun­ni­tel­tiin, niin piru on ir­ti. Kui­ten­kin usein huo­nois­sa­kin asi­ois­sa on hy­vät puo­len­sa. Esi­mer­kik­si, jos mei­dän pik­ku bus­sim­me ei oli­si erään vii­kon­lop­pu­reis­sum­me ai­ka­na ha­jon­nut, niin oli­sim­me jää­neet yh­tä upe­aa ko­ke­mus­ta vail­le. Rik­kou­tu­nut bus­si kor­vaan­tui ni­mit­täin boda boda -kyy­dil­lä eli pää­sim­me kul­ke­maan pa­rin tun­nin mat­kan moot­to­ri­pyö­rien se­läs­sä upe­an tan­sa­ni­a­lai­sen luon­non vi­lis­tä­es­sä ym­pä­ril­läm­me. Iki­muis­toi­nen pa­luu­mat­ka oli elä­mys, vaik­ka­kin pai­kal­lis­ten tei­den kun­non ta­kia myös hie­man ki­vu­li­as ko­ke­mus. Tämä esi­merk­ki oli vain yk­si mo­nis­ta het­kis­tä, mis­sä epä­on­ni kään­tyi on­nek­si.

Tär­kein op­pi on­kin, et­tä het­kes­sä elä­es­sä asi­oi­ta ei pidä jää­dä mu­reh­ti­maan lii­ak­si, vaan pääs­tää it­sen­sä nä­ke­mään epä­on­nes­sa myös ne va­loi­sat puo­let.

Roo­sa Sal­li­nen

Lisää aiheesta

Kysely