JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.7.2024 13.02
Mielipiteet

MIELIPIDE: Tiedosta palvelu­verk­ko­e­si­tyksen sudenkuopat ja vaikuta!

Vii­me ai­koi­na uu­ti­set Poh­jois-Kar­ja­lan pal­ve­lu­ver­kos­ta ovat ol­leet myön­tei­siä, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti me­dia ei ole pu­reu­tu­nut riit­tä­väl­lä tark­kuu­del­la tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nas­ta lau­sun­to­kier­rok­sel­le läh­te­vään pal­ve­lu­verk­ko­e­si­tyk­seen.

Ko­ko­nai­suu­des­saan suu­ren­nus­la­sil­la tar­kas­tel­tu­na stra­te­gi­a­joh­ta­ja Ilk­ka Pirs­ka­nen ”tar­jo­aa” täl­lä ker­taa ai­no­as­taan sa­nan­muun­nok­sia. Liik­ku­vat pal­ve­lut on nyt hy­lät­ty kä­sit­tee­nä ja pie­nem­piin kun­tiin­kin lu­va­taan sote-ase­ma, mut­ta va­li­tet­ta­vas­ti siel­lä tar­jot­ta­viin pal­ve­lui­hin ei ole lu­vas­sa pa­ran­nuk­sia vaan pi­kem­min­kin jopa hei­ken­nyk­siä. En­sin­nä­kin näyt­tee­not­to­pal­ve­lui­ta tar­jot­tai­siin näil­tä so­te­a­se­mil­ta ai­no­as­taan su­pis­te­tus­ti! So­te­a­se­mat oli­si­vat avoin­na 1-5 päi­vä­nä vii­kos­sa, mikä an­tai­si vi­ran­hal­ti­joil­le laa­jat val­tuu­det su­pis­taa pien­ten kun­tien sote-ase­mien toi­min­ta mi­ni­miin. Suun ter­vey­den­huol­to pal­ve­lui­ta­kin tar­jot­tai­siin ai­no­as­taan osal­la so­te­a­se­mis­ta ja ne­kin vain lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Näil­lä eväil­lä ei pe­rus­ter­vey­den­huol­toon tule pa­ran­nus­ta. On vai­kea ym­mär­tää, et­tei lu­kui­sia pe­rus­ter­vey­den­huol­lon puo­les­ta pu­hu­vien asi­an­tun­ti­joi­den kan­na­not­to­ja ote­ta edel­leen­kään va­ka­vas­ti. Maa­kun­tam­me ää­ri­a­lu­eil­la asu­vat, pie­ni­tu­loi­set ja eten­kin ikäih­mi­set ovat jo nyt pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­ses­sä suu­rim­mat kär­si­jät. Pääs­täk­seen lää­kä­rin päi­vys­tys­vas­taa­no­tol­le ja/tai rönt­ge­niin he jou­tu­vat pa­him­mil­laan mat­kus­ta­maan jopa yli 80 km pää­hän ja nyt la­bo­ra­to­ri­o­pal­ve­lui­hin­kin ol­laan esit­tä­mäs­sä su­pis­tuk­sia.

On­nek­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me pää­tök­sen­te­kop­ro­ses­si on pal­ve­lu­ver­kon suh­teen vie­lä kes­ken ja toi­vot­ta­vas­ti pal­ve­lu­verk­ko vie­lä lau­sun­to­kier­ros­ten jäl­keen ja maa­kun­nan ih­mis­ten an­ta­mien pa­laut­tei­den pe­rus­teel­la muut­tui­si oi­keu­den­mu­kai­sem­mak­si ja in­hi­mil­li­sem­mäk­si kau­em­pa­na kes­kuk­sis­ta­kin asu­vil­le ih­mi­sil­le.

Jos koet, et­tä so­te­lä­hi­pal­ve­lut ovat si­nul­le ja lä­hei­sel­le­si tär­kei­tä, niin nyt on ai­ka vai­kut­taa! Kes­kus­te­le alu­e­val­tuu­tet­tu­jen kans­sa ja tuo roh­ke­as­ti mie­li­pi­tei­tä­si ja myös ko­ke­muk­si­a­si esil­le. Mei­dän alu­e­val­tuu­tet­tu­jen tu­lee ol­la ai­dos­ti kiin­nos­tu­nei­ta koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me asuk­kai­den, myös pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la asu­vien, mah­dol­li­sis­ta epä­koh­dis­ta ja huo­le­nai­heis­ta ja osat­ta­va toi­mia ja teh­dä pää­tök­siä nii­den poh­jal­ta.

Kai­kis­sa maa­kun­tam­me ap­tee­keis­sa on myös kan­sa­lai­sad­res­si, jos­sa vaa­di­taan koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­lem­me toi­mi­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­toa lä­hi­pal­ve­lui­na. Ih­mis­ten tu­lee saa­da vä­hin­tään lää­kä­ri-, ham­mas­lää­kä­ri-, sai­raan­hoi­ta­ja- ja la­bo­ra­to­ri­o­pal­ve­lut lä­hel­tä. Al­le­kir­joit­ta­mal­la ad­res­sin an­nat päät­tä­jil­le jo vah­vaa vies­tiä, jon­ka toi­von päät­tä­jien myös huo­mi­oi­van pää­tök­siä teh­des­sään!

TAR­JA HYYK­KY

alu­e­val­tuu­tet­tu (kesk.),

tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan vpj,

Juu­an ap­tee­kin ap­teek­ka­ri

Lisää aiheesta

Kysely