JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.7.2024 7.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Suomalaiset luottavat uutisiin

Ox­for­din yli­o­pis­ton Reu­ters-ins­ti­tuu­tin Di­gi­tal News Re­port 2024 -ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­ten luot­ta­mus uu­ti­siin on yhä va­kaa­ta. Ai­kuis­vä­es­tös­tä seu­raa­miin­sa uu­ti­siin luot­taa ky­se­lyn mu­kaan 75 pro­sent­tia ja useim­piin uu­ti­siin luot­ta­vien mää­rä keik­kuu 69 pro­sen­tis­sa kol­mat­ta vuot­ta pe­räk­käin.

Lu­ke­mat ovat maa­il­man­laa­jui­ses­ti tar­kas­tel­len kor­kei­ta. Ky­se­ly­tut­ki­mus ver­taa uu­tis­ten käyt­töä 47 maas­sa, jois­ta jo­kai­ses­ta ky­se­lyyn osal­lis­tuu 2 000 vas­taa­jaa. Ky­se­ly­ra­port­tia ra­hoit­taa Me­dia-alan tut­ki­mus­sää­tiö.

Luot­ta­muk­sen li­säk­si myös uu­ti­sis­ta kiin­nos­tu­nei­den mää­rä on Suo­mes­sa mui­ta mai­ta suu­rem­paa. Kiin­nos­tus not­kah­ti Suo­mes­sa­kin 2019, mut­ta ko­ro­na-ai­ka ja sen jäl­keen Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan sai­vat ih­mi­set jäl­leen kiin­nos­tu­maan uu­ti­sis­ta. Kak­si kol­ma­so­saa ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta suo­ma­lai­sis­ta ker­too ole­van­sa erit­täin tai var­sin kiin­nos­tu­nut uu­ti­sis­ta.

Kään­tö­puo­le­na tut­ki­mus­tu­lok­sis­sa on uu­ti­sia vält­te­le­vien kas­va­va osuus. 26 pro­sent­tia suo­ma­lais­vas­taa­jis­ta ker­too vält­te­le­vän­sä uu­ti­sia vä­hin­tään toi­si­naan, kuu­si pro­sent­tia usein. Uu­tis­ten vält­te­ly on kes­ki­mää­räis­tä ylei­sem­pää nais­ten, nuor­ten ja vä­hä­tu­lois­ten kes­kuu­des­sa. Me­di­ak­riit­ti­syy­des­tä pu­hu­taan pal­jon ja omaa uu­tis­ten ku­lut­ta­mis­ta ja läh­tei­siin luot­ta­mis­ta on­kin tie­to­tul­vas­sa syy­tä kriit­ti­ses­ti ar­vi­oi­da.

Maa­ra­por­tis­ta vas­tan­nut Tam­pe­reen yli­o­pis­ton tut­ki­ja Esa Reu­na­nen ker­too Me­dia-alan tut­ki­mus­sää­ti­ön tie­dot­tees­sa, et­tä uu­tis­ten vält­te­lyn syy­nä ei usein­kaan ole kiin­nos­tuk­sen puu­te, vaan uu­tis­ten lii­al­li­nen mää­rä tai ah­dis­ta­vat uu­ti­sai­heet. Vii­me vuon­na teh­dys­sä ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­sa väl­tel­lyim­mik­si uu­ti­sai­heik­si ni­met­tiin mm. Uk­rai­nan sota sekä ter­veyt­tä, il­mas­toa ja ym­pä­ris­töä kä­sit­te­le­vät uu­ti­set. Tu­los on mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä ky­seis­ten ai­hei­den ajan­koh­tai­suut­ta ei voi kiel­tää. Esa Reu­na­nen ar­ve­lee vält­te­lyn syi­den liit­ty­vän juu­ri­kin ky­seis­ten ai­hei­den ah­dis­ta­vuu­teen ja tois­tei­suu­teen.

Suo­mi on ol­lut mu­ka­na vuo­sit­tain teh­tä­väs­sä tut­ki­muk­ses­sa kym­me­nen vuo­den ajan. Tänä vuon­na sel­vi­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa vas­taa­jien suh­tau­tu­mis­ta te­ko­ä­lyn käyt­töön uu­tis­ten tuot­ta­mi­ses­sa. Ky­se­lyn tu­los­ten mu­kaan vas­tuu uu­tis­ten si­säl­lös­tä ha­lu­taan pi­tää toi­mit­ta­jal­la mie­luum­min kuin te­ko­ä­lyl­lä. Suo­ma­lais­vas­taa­jis­ta puo­let ko­ke­vat, et­tä te­ko­ä­lyn tuot­ta­mia uu­ti­sia on epä­mu­ka­vaa seu­ra­ta. Kes­ki­mää­räis­tä myön­tei­sem­min te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­seen suh­tau­tu­vat nuo­ret mie­het, kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut, hy­vä­tu­loi­set sekä ai­hee­seen pe­reh­ty­neet.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely