JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.7.2024 3.40
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Menin metsään

Aloin tu­tus­tua Ki­teen Ka­re­li­an­pol­ku­jen juok­su­maas­toi­hin jo ke­vääl­lä, hy­vis­sä ajoin en­nen lu­mien su­la­mis­ta. Pari ker­taa jou­duin kään­ty­mään ta­kai­sin, kun vas­taan tuli um­pi­han­ki tai kas­te­lin lenk­ka­ri­ni nuos­ka­lu­meen.

Kun ke­sän lä­hes­ty­es­sä pää­sin kun­nol­la juok­se­maan ky­sei­sil­le po­luil­le, olin sekä in­nois­sa­ni et­tä tur­hau­tu­nut. Rei­tis­tö oli laa­ja ja mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta toi­saal­ta se vai­kut­ti lii­an mo­ni­mut­kai­sel­ta. Tun­tui, et­tä kart­taa pi­täi­si ol­la koko ajan kat­so­mas­sa. Muu­ta­man tu­tus­tu­mis­len­kin jäl­keen pää­tin, et­tä tämä on vain hyvä asia: mie­len­kiin­to säi­lyy, kun uu­sia maas­to­ja ja pol­ku­ja löy­tyy jopa puo­li­va­hin­gos­sa.

Ke­sä­kuun alus­sa juok­sin en­sim­mäis­tä ker­taa Ka­re­li­an­pol­kui­hin kuu­lu­vaa Hut­si Trai­lia ­– tai ai­na­kin suu­rin piir­tein. En ni­mit­täin ol­lut ai­van var­ma, kään­nyin­kö jo­kai­ses­ta po­lun­ris­teyk­ses­tä oi­ke­aan suun­taan, mut­ta ai­na­kin lo­pul­ta pää­dyin ta­kai­sin läh­tö­pis­tee­see­ni. Hel­tees­sä juos­tu lenk­ki oli ras­kas, mut­ta olin juok­sun ai­ka­na lä­hes eu­fo­ri­ses­sa ti­las­sa. Tu­lin sii­hen tu­lok­seen, et­tä ky­sees­sä on yk­si hie­noim­mis­ta rei­teis­tä, jon­ka olen kos­kaan juos­sut. Vas­taan tuli ha­vu­met­sää, leh­to­ja, hak­kuu­au­kei­ta, soi­ta, met­sä­lam­pia, niit­ty­jä ja har­ju­ja. Aloin suun­ni­tel­la mie­les­sä­ni Ki­teen puo­li­ma­ra­ton -pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­maa ja koin jo tree­naa­va­ni sitä var­ten. ”Kyl­lä tä­män pie­nel­lä har­joit­te­lul­la sen kol­me ker­taa jak­saa juos­ta”, poh­din mie­les­sä­ni juos­tes­sa­ni pit­kin seit­se­män ki­lo­met­rin pi­tuis­ta Hut­si Trai­lia.

Lo­pul­ta jak­soin yh­den kier­rok­sen. Olin ai­van puh­ki, mut­ta mi­nul­la oli kun­ni­an­hi­moi­set suun­ni­tel­mat: juok­si­sin vas­tai­suu­des­sa tä­män hie­non rei­tin ken­ties usei­ta ker­to­ja vii­kos­sa.

Meni kui­ten­kin lä­hes kuu­kau­si, en­nen kuin pa­la­sin Hut­si Trai­lil­le. En yk­sin­ker­tai­ses­ti vain eh­ti­nyt tai saa­nut ai­kai­sek­si läh­teä len­kil­le. Juok­su­tau­ol­le on myös toi­nen, aa­vis­tuk­sen vai­vaan­nut­ta­va se­li­tys. Aloin ni­mit­täin jo en­sim­mäi­sen Hut­si Trail -lenk­ki­ni ai­ka­na hie­man pe­lä­tä kar­hu­ja. Juok­su­tau­on ai­ka­na pää­tin, et­tä en enää kuun­te­le mu­siik­kia juos­tes­sa­ni – ais­tie­ni on ol­ta­va tark­ka­na. Kun pari päi­vää sit­ten us­kal­tau­duin jäl­leen lenk­ki­po­lul­le, oli kä­des­sä­ni avain­lenk­ki, jota he­lis­te­lin juos­tes­sa­ni. Ää­nen oli tar­koi­tus kar­kot­taa kar­hut. Ko­kei­lin myös lau­laa. Jos­tain syys­tä pääs­sä­ni soi Ted­dy­kar­hu­jen hu­vi­ret­ki. ”Jos met­sään ha­lu­at men­nä nyt” ta­ker­tui kurk­kuu­ni heti en­si tah­tien koh­dal­la. Ei hy­myi­lyt­tä­nyt yh­tään.

Noin vii­den ki­lo­met­rin koh­dal­la huo­ma­sin lo­pet­ta­nee­ni avain­ten ki­lis­te­lyn ja muun teen­näi­sen ään­näh­te­lyn. Maa­lis­sa olo oli jäl­leen eu­fo­ri­nen.

Eh­kä jo huo­men­na uu­des­taan. Tai vii­meis­tään en­si vii­kol­la.

Miik­ka Ki­vi­nen

miik­ka.ki­vi­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely