JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.7.2024 8.42
Uutiset

Siun sote käynnistää lintuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tukset

Kari Sark­ki­nen

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue – Siun sote käyn­nis­tää tors­tai­na 4. hei­nä­kuu­ta Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ja Ruo­ka­vi­ras­ton val­ta­kun­nal­li­sen suo­si­tuk­sen mu­kai­set lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­set tar­tun­ta­ris­kis­sä ole­vil­le, tie­dot­taa Siun sote. Ro­kot­tei­den an­ta­mi­nen kes­ki­te­tään Sii­lai­sen, Nur­mek­sen ja Ki­teen ter­vey­sa­se­mil­le. Ro­ko­tet­ta tar­jo­taan mak­sut­ta niil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le, joil­la on työn­sä tai muun olo­suh­teen vuok­si suu­ren­tu­nut ris­ki saa­da lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­ta. Ro­ko­tuk­sia an­ne­taan syys­kuun lop­puun saak­ka.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja voi jo va­ra­ta, ja se tu­lee teh­dä en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­a­jan­va­rauk­sen kaut­ta. Mi­kä­li säh­köi­nen ajan­va­raus ei ole mah­dol­lis­ta, ro­ko­tu­sa­jan voi va­ra­ta pu­he­li­mit­se Sii­lai­sen, Nur­mek­sen tai Ki­teen ter­vey­sa­se­man ajan­va­rauk­sen kaut­ta. Hoi­ta­ja var­mis­taa en­nen ro­kot­teen an­ta­mis­ta hen­ki­lön ro­ko­tu­soi­keu­den.

– Suo­mes­sa lin­tuinf­lu­ens­sa­ti­lan­ne on tänä vuon­na ol­lut vie­lä rau­hal­li­nen, mut­ta syk­syl­lä 2023 vi­rus­ta to­det­tiin pal­jon ja se tart­tui en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa myös tur­ki­se­läi­miin. Suo­mes­sa lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­to­ja ei ole to­det­tu ih­mi­sel­lä, ker­too Siun so­ten yli­lää­kä­ri Jen­ni­fer Sie­berns.

– Toi­vom­me, et­tä tar­tun­ta­ris­kis­sä ole­vat hen­ki­löt tart­tu­vat ro­ko­tus­mah­dol­li­suu­teen, jot­ta he eh­ti­vät saa­da kah­den ro­ko­tuk­sen sar­jan lop­pu­ke­sän ai­ka­na. Lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan syys­kuun lop­puun saak­ka, kan­nus­taa Sie­berns.

Lin­tuinf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­sil­la py­ri­tään suo­jaa­maan lin­tuinf­lu­ens­san tar­tun­ta­ris­kis­sä ole­via vi­ruk­sen ai­heut­ta­mal­ta va­ka­val­ta tau­dil­ta. Li­säk­si ta­voit­tee­na on es­tää ti­lan­ne, jos­sa lin­tuinf­lu­ens­sa­vi­rus tart­tui­si ih­mi­seen sa­maan ai­kaan kau­si-inf­lu­ens­sa­vi­ruk­sen kans­sa, mikä voi­si mah­dol­lis­taa uu­den vi­rus­tyy­pin syn­nyn.

Lisää aiheesta

Kysely