JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
28.6.2024 13.54
Mielipiteet

Nyt tarvitaan järkilinjauksia susipolitiikasta

Edus­kun­nas­sa pääs­tiin ke­vään lo­pul­la kä­sit­te­le­mään jäl­leen suur­pe­to­a­si­oi­ta, jot­ka pu­hut­ta­vat Itä-Suo­mes­sa run­saas­ti. Susi on uha­na­lai­nen laji mut­ta sen suo­je­lus­sa tu­lee ot­taa huo­mi­oon myös so­si­aa­li­set nä­kö­kul­mat. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen po­pu­laa­ti­o­mal­lin mu­kaan Suo­men su­si­kan­ta on ol­lut kas­vus­sa vuo­si­na 1995—2023 ja se on ke­hit­ty­nyt al­le 100:sta noin 310 yk­si­löön.

Suur­pe­to­po­li­tiik­kaa on hoi­det­ta­va ta­val­la, joka huo­mi­oi suo­je­lun li­säk­si so­si­aa­li­sen kes­to­ky­vyn eri­tyi­ses­ti alu­eil­la, joil­la on run­sas ja ti­heä eläin­kan­ta. Sään­te­lyä tu­lee ke­hit­tää vas­taa­maan pa­rem­min kan­to­jen ny­kyis­tä ti­laa. Su­den osal­ta on huo­mi­oi­ta­va myös so­si­aa­li­nen kes­tä­vyys ja alu­eel­li­set nä­kö­koh­dat. 

Su­si­kan­nan sää­te­ly on Suo­mes­sa pe­rus­tut­ta­va hy­vään yh­teis­työ­hön ja laa­ja-alai­ses­ti ja eri ta­hot osal­lis­ta­en val­mis­tel­tui­hin su­den ka­nan­hoi­dol­li­siin suun­ni­tel­miin. Em­me pidä hy­vä­nä, et­tä mi­nis­te­riö on kes­keyt­tä­nyt vas­tuut­to­mas­ti su­den kan­nan­hoi­to­suun­ni­tel­mien val­mis­te­lun.

Työ­tä tu­lee jat­kaa, vaik­ka yh­teis­työ on vä­lil­lä ol­lut vai­ke­aa. Nyt met­säs­tä­jät ovat her­mos­tu­neet ti­lan­tees­ta, kun su­det ovat tap­pa­neet met­säs­tys­koi­ria. Jopa suur­riis­ta­vir­ka-apu on vaa­ras­sa ja tämä ke­hi­tys on erit­täin huo­les­tut­ta­va. Ti­lan­ne ei ole kes­tä­vä. 

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nan lau­sun­nos­sa to­de­taan, et­tä su­den kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen lak­kaa­mi­nen vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti met­säs­tä­jien si­tou­tu­mi­seen suur­riis­ta­vir­ka-avun an­ta­mi­ses­sa. Op­ti­maa­lis­ta oli­si toki myös, et­tä met­säs­tä­jil­le mak­set­tai­siin vä­hin­tään ku­lu­kor­vauk­set suur­riis­ta­vir­ka-avun an­ta­mi­ses­ta. Nyt kor­vaus on nau­ret­ta­van pie­ni, muu­ta­mia eu­ro­ja tun­ti­kau­sien työs­tä. 

Hal­li­tul­la met­säs­tyk­sel­lä voi­daan osal­lis­taa met­säs­tä­jät suur­pe­to­kan­to­jen hoi­toon, eh­käis­tä en­nal­ta lai­ton­ta tap­pa­mis­ta, yl­lä­pi­tää kan­to­jen hoi­don edel­lyt­tä­miä met­säs­tys­tai­to­ja ja sii­hen so­vel­tu­vien met­säs­tys­koi­rien kas­va­tus­ta sekä yl­lä­pi­tää suur­pe­to­jen ih­mi­sar­kuut­ta ja eh­käis­tä va­hin­ko­ja. Il­man met­säs­tys­tä ja kan­nan­hoi­dol­li­sia toi­men­pi­tei­tä suur­pe­to­kan­nat kas­va­vat edel­leen ja ai­heut­ta­vat en­tis­tä enem­män ih­mis­ten ar­keen pel­koa ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Mie­les­täm­me sekä hait­taa ai­heut­ta­vien eläin­ten no­pea pois­ta­mi­nen ja tar­kas­ti mää­ri­tel­ty kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys ovat mo­lem­mat vält­tä­mät­tö­miä kei­no­ja Suo­mes­sa. Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen täy­si kiel­tä­mi­nen li­säi­si to­den­nä­köi­ses­ti myös sa­la­met­säs­tys­tä. 

Ta­voit­tee­na tu­lee ol­la su­si­po­li­tiik­ka, joka suo­je­lee niin maa­seu­dun ih­mi­siä ja hei­dän elin­kei­no­jen­sa har­joit­ta­mis­ta maa­kun­nis­sa sekä pi­tää yl­lä tur­val­li­suut­ta, mut­ta on myös kes­tä­vä su­si­kan­tam­me suh­teen.

SEP­PO ES­KE­LI­NEN ja

TIMO SU­HO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­jat (sd)

Lisää aiheesta

Kysely