JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

28.6.2024 11.13
Uutiset

PKS Sähkönsiirto varautuu mahdollisiin ukkosiin lauantaina

Kari Sark­ki­nen

PKS Säh­kön­siir­to ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä se va­rau­tuu lau­an­taik­si 29.6. en­nus­tet­tui­hin uk­ko­siin ja nii­den mah­dol­li­ses­ti säh­kö­ver­kol­le ai­heut­ta­mien vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen.

Sää­en­nus­tei­den mu­kaan on mah­dol­lis­ta, et­tä PKS Säh­kön­siir­ron verk­ko­a­lu­eel­le Poh­jois-Kar­ja­laan ja Koil­lis-Sa­voon voi muo­dos­tua uk­kos­kuu­ro­jen nau­ha, jos­sa puus­ka­tuu­let voi­vat ol­la niin ko­via, et­tä ne kaa­ta­vat pui­ta säh­kö­lin­jo­jen pääl­le.

– Suu­rin to­den­nä­köi­syys uk­ko­sil­le on en­nus­tei­den mu­kaan lau­an­tai­na il­ta­päi­väs­tä ja al­kuil­las­ta. Sil­loin­kin to­den­nä­köi­syys on to­sin 50-60 pro­sen­tin luok­kaa. Uk­kos­ten muo­dos­tu­mis­ta on kui­ten­kin vai­kea en­na­koi­da, sik­si olem­me va­rau­tu­neet mah­dol­lis­ten vi­ko­jen kor­jaa­mi­seen, PKS Säh­kön­siir­ron ra­ken­nut­ta­mis­pääl­lik­kö Juk­ka Lep­pä­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

PKS Säh­kön­siir­to on va­ran­nut lau­an­taik­si sekä sun­nun­tain vas­tai­sek­si yök­si nor­maa­lia enem­män vi­an­kor­jaus­hen­ki­lös­töä sekä ka­lus­toa. Myös sään seu­ran­taa ja säh­kö­ver­kon val­von­taa teh­dään te­hos­te­tus­ti.

Säh­kö­kat­ko­jen ti­lan­net­ta voi seu­ra­ta PKS Säh­kön­siir­ron Kat­kot-kart­ta­pal­ve­lus­ta.

Lin­joil­le kaa­tu­neis­ta puis­ta tai muis­ta vi­ois­ta pyy­de­tään il­moit­ta­maan vi­kail­moi­tus­si­vul­la.

Kaa­tu­nei­ta pui­ta tai mah­dol­li­ses­ti kat­ken­nei­ta säh­kö­lin­jo­ja ei saa rai­va­ta tai kor­ja­ta it­se, kos­ka ne voi­vat ol­la hen­gen­vaa­ral­li­sia.

Lisää aiheesta

Kysely