JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
11.6.2024 13.35
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Hyvä mieli on aina parempi kuin paha mieli

Har­ras­tus­toi­min­ta ja mie­le­käs yh­des­sä te­ke­mi­nen on nos­tet­tu yh­dek­si lääk­keek­si nuor­ten pal­jon pu­hut­tuun pa­ha­no­lon li­sään­ty­mi­seen. Eri asi­an­tun­ti­joi­den kes­ken asi­as­ta val­lit­see yh­te­näi­nen nä­ke­mys: ryh­mään kuu­lu­mi­nen, yh­des­sä mer­ki­tyk­sel­lis­ten asi­oi­den te­ke­mi­nen, op­pi­mi­nen ja on­nis­tu­mi­nen sekä sa­man­kal­tais­ten ih­mis­ten hy­väk­sy­vä yh­teen­kuu­lu­mi­sen kult­tuu­ri tu­ke­vat pys­ty­vyy­den ja riit­tä­vyy­den tun­tei­ta sekä tu­ke­vat mie­len­ter­veyt­tä.

Kaik­ki edel­lä mai­nit­tu taas syö ti­laa ne­ga­tii­vi­suu­del­ta sekä ul­ko­puo­li­suu­den, riit­tä­mät­tö­myy­den ja kel­paa­mat­to­muu­den tun­teil­ta, jot­ka mo­nen nuo­ren miel­tä kuor­mit­ta­vat.

Jos re­sep­ti on toi­mi­va nuo­ril­le, se on sitä var­mas­ti myös ai­kui­sil­le.

Al­ka­nut ke­sä­kau­si on jo tuo­nut tul­les­saan lu­kui­sat ke­sä­ta­pah­tu­mat, joi­den taus­tal­la useim­mi­ten on jouk­ko va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­ta, jot­ka ovat mu­ka­na toi­min­nas­sa juu­ri edel­lä mai­nit­tu­jen seik­ko­jen vuok­si. Vaik­ka ke­sä­kuu ei ole vie­lä puo­les­sa­kaan, on ol­lut jo tar­jol­la ke­sän avauk­sia, ky­lä­ta­pah­tu­mia sekä kult­tuu­ria ja ur­hei­lua mo­nes­sa muo­dos­sa. Ja taus­tal­la ai­na liu­ta va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­ta.

Mo­nen ta­pah­tu­man pit­kä his­to­ria ker­too sii­tä, et­tä taus­ta­toi­mi­joil­la on te­ke­mi­ses­sään mu­ka­na ilo ja po­si­tii­vi­nen mei­nin­ki. Vä­ki­sin vään­tä­mäl­lä kun ei mon­taa ke­sää jak­sa. Tai jos jak­saa, niin kyl­lä se al­kaa nä­kyä ta­pah­tu­man laa­dus­sa ja sen myö­tä ylei­sö­mää­ris­sä. Kun va­paa­eh­tois­toi­mi­joil­ta ky­syy mo­tii­via mu­ka­na ole­mi­sel­le, saa usein vas­tauk­sek­si yk­sin­ker­tai­ses­ti sen, et­tä te­ke­mi­ses­tä saa hy­vän mie­len. Ja se­hän se jo pit­käl­le kan­taa­kin.

Hyvä mie­li on ai­na pa­rem­pi kuin paha mie­li. Ja par­haim­mal­ta tun­tuu juu­ri sil­loin, kun lop­pu­tu­lok­sen eteen näh­ty yh­tei­nen pon­nis­te­lu tuot­taa tu­lok­sia. Ta­pah­tu­ma­vie­raan, kuu­li­jan, kat­so­jan tai ur­hei­lu­kil­pai­lun osal­lis­tu­jan po­si­tii­vi­nen pa­lau­te on va­paa­eh­tois­toi­mi­jan palk­ka. Usein sitä ei edes tar­vit­se pu­kea ke­huk­si tai kii­tok­sek­si, hy­vän tun­nel­man ais­tii ja se on va­paa­eh­tois­toi­mi­joil­le tar­peek­si.

Te­ke­mis­tä ky­lil­le kai­va­taan niin nuo­ril­le kuin van­hem­mil­le­kin. Sik­si ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä kan­nat­taa ar­vos­taa ja kan­nus­taa. Pa­hin­ta pa­han mie­len li­sää­mis­tä on ak­tii­vi­toi­mi­joi­den lyt­tää­mi­nen ja moit­ti­mi­nen, myös so­mes­sa ra­ken­ta­vak­si pa­laut­teek­si naa­mi­oi­tu­na. Kan­nus­ta­mi­nen taas li­sää hy­vää miel­tä ei­kä vie ajas­sa yh­tään sen kau­em­paa. Saat­taa jopa käy­dä niin, et­tä oma­kin mie­li kir­kas­tuu. Toki va­ro­vai­nen kan­nat­taa ol­la, et­tei lii­kaa in­nos­tu ja il­moi­ta it­se­ään mu­kaan jär­jes­tä­mään seu­raa­vaa ta­pah­tu­maa. Se saat­tai­si ni­mit­täin laa­jen­taa ym­mär­rys­tä ja vie­dä vaik­ka mu­ka­naan.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely