JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.6.2024 10.35
Mielipiteet

MIELIPIDE: Pohjois-Karjalasta (hyvin-) pahoinvointialue

Per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä 31.5.2024 sain säh­kö­pos­tin sa­nan­tar­kas­ti kuu­lu­en ja kir­joi­tus­vir­heet mu­kaan lu­et­tui­na seu­raa­vas­ti:

"Lai­tan nyt näin vies­til­lä, et­tä ei tar­vit­se lu­kea leh­des­tä:

kä­vim­me alu­e­hal­li­tuk­ses­sa täl­lä vii­kol­la läpi mei­dän ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta ja sii­hen liit­ty­viä sääs­tö­toi­mia. Os­to­pal­ve­luis­ta luo­pu­mi­nen on yk­si koh­de. Ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen huo­non­tu­es­sa koko ajan em­me syk­syl­lä enää os­ta Rääk­ky­lään ham­mas­lää­kä­ri­palv­leu­ja.

Pal­ve­lu­ja on saa­ta­vil­la lä­hi­kun­nis­sa, las­ten ham­mas­tar­kas­tuk­sia py­ri­tän edel­leen te­ke­mään lä­hi­palv­leu­i­na.

pa­hoit­te­len. Pal­ve­lu­jen su­pis­ta­mi­nen ei ole mis­sään ni­mes­sä ta­voit­tee­na, mut­ta ta­lou­del­li­nen ti­lan­teem­me on huo­no.”

Lä­het­tä­jä­nä oli eri­kois­lää­kä­ri, toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja Su­san­na Wilén Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta.

Vies­tin sa­na­muo­to, sen ajan­koh­ta ja si­säl­tö käy­vät op­pi­kir­ja­e­si­mer­kis­tä huo­nos­ta vies­tin­näs­tä. Säh­kö­pos­ti ai­na­kin an­taa ym­mär­tää, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een ta­lous pe­las­te­taan sil­lä, et­tä lei­ka­taan Rääk­ky­län ham­mas­huol­lon pal­ve­lut pois. Va­ka­vam­paa, kuin keh­no vies­tin­tä, on sen si­jaan se, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lue ha­lu­aa lei­ka­ta pal­ve­lut pois niil­tä, joil­le pal­ve­lui­den saa­ta­vuus ja saa­vu­tet­ta­vuus jo nyt ovat kai­kis­ta vai­keim­mat ja niil­tä, joil­ta val­ti­o­no­suu­det sote-uu­dis­tuk­ses­sa vie­tiin, mi­kä­li tar­kas­tel­laan kun­tien asu­kas­koh­tai­sia me­ne­tyk­siä. Kär­si­jöik­si jou­tu­vat pie­ni­tu­loi­set ja vail­la kul­ku­yh­teyk­siä ole­vat. Suu­ril­la paik­ka­kun­nil­la, pien­ten etäi­syyk­sien pääs­sä asu­vat ja pa­rem­pi­tu­loi­set, joil­la on myös mah­dol­li­suus tu­keu­tua yk­si­tyi­seen pal­ve­lu­tar­jon­taan saa­vat hoi­toa kuin en­nen­kin.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ar­vo­maa­il­ma ja asen­ne ovat tul­leet sel­väk­si. Ra­haa sen si­jaan riit­tää. Jo­en­suu­hun suun­ni­tel­laan ra­ken­net­ta­vak­si ja to­teu­tet­ta­vak­si yli sa­ta­mil­joo­naa eu­roa mak­sa­va sote-pal­ve­lu­kes­kus. Syr­jä­a­lu­eil­le on lu­vas­sa noin 600 000 eu­roa/kpl mak­sa­via työ­maa­pa­rak­ke­ja (liik­ku­via ham­mas­huol­lon kli­ni­koi­ta), jos­sa saa­ta­vaa pal­ve­lua olen ute­li­as nä­ke­mään tal­ven pauk­ku­pak­ka­sis­sa, sil­lä sin­ne ja siel­tä on joh­det­ta­va vesi jos­tain. Olen myös ute­li­as tie­tä­mään, kuin­ka es­teet­tö­miä nämä ovat. En myös­kään jak­sa us­koa nii­den läm­mö­ne­ri­tys­ky­kyyn ja en­nen kaik­kea, mik­si näi­hin liik­ku­viin yk­si­köi­hin on in­ves­toi­ta­va, jos saa­ta­vil­la on täy­sin toi­mi­vat ti­lat ja va­rus­teet. Hy­vin­voin­ti­a­lue ei myös­kään ole vai­vau­tu­nut vas­taa­maan ky­sy­myk­see­ni sii­tä, et­tä mik­si ym­pä­ris­tö­kun­tien ih­mi­set ei­vät voi­si liik­kua tän­ne­päin, jos tääl­lä oli­si ka­pa­si­teet­tia käy­tet­tä­vis­sä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een sääs­tö­pää­tök­set tar­koit­ta­vat muu­ta­man vuo­den si­säl­lä so­maat­tis­ten sai­rauk­sien kas­vua ja tun­gos­ta Tik­ka­mä­en eri­kois­sai­raan­hoi­toon, kun suun­taus pi­täi­si ol­la pe­rus­ter­vey­den­huol­lon vah­vis­ta­mi­seen eri­kois­sai­raan­hoi­don kus­tan­nuk­sel­la. Ke­hi­tys mer­kit­see ter­vey­se­ro­jen kas­vua ja maa­kun­nan ih­mis­ten ja­koa kah­teen kas­tiin hy­vin­voin­ti­a­lu­een teh­des­sä reu­na-alu­ei­den vä­es­töä hy­väk­si käyt­tä­en kal­lis­ta ih­mis­ko­et­ta. Syr­jä­seu­tu­jen ja hei­kom­pi­o­sais­ten ih­mi­sis­tä huol­ta kan­ta­vien on syy­tä he­rä­tä ruu­su­sen unes­ta ja ryh­dyt­tä­vä val­mis­tau­tu­maan en­si ke­vään hy­vin­voin­ti­a­lu­e­vaa­lei­hin, jot­ta Poh­jois-Kar­ja­las­ta ei tu­li­si kur­jaa Kar­ja­laam­me ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ees­ta pa­hoin­voin­ti­a­lu­et­ta.

ES­KO RAU­TI­AI­NEN

kun­nan­joh­ta­ja

Rääk­ky­län kun­ta

Lisää aiheesta

Kysely