JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.6.2024 20.04
Uutiset

Useita varkauksia Tohmajärven alueella alkukesästä - poliisi pyytää havaintoja

TOH­MA­JÄR­VI/VÄRT­SI­LÄ

Kari Sark­ki­nen

Tou­ko­kuun lo­pun ja ke­sä­kuun alun ai­ka­na on po­lii­sil­le on tul­lut ly­hy­el­le ai­kaa tie­toon use­am­pi var­kaus­ri­kos Toh­ma­jär­vel­lä. Itä-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen tie­dot­teen mu­kaan epäil­lyt ri­kok­set ovat ta­pah­tu­neet Kau­ri­la – Jä­nis­vaa­ra alu­eel­la.

Tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­la mur­tau­dut­tiin alu­eel­la si­jait­se­vaan mök­kiin, jos­ta anas­tet­tiin riis­ta­ka­me­ra.

Ke­sä­kuun alun ai­ka­na ra­ken­teil­la ole­van ta­lon työ­maal­ta anas­tet­tiin huo­mat­ta­van pal­jon omai­suut­ta, ku­ten ag­g­re­gaat­ti, pöy­tä­hi­o­ma­ko­nei­ta sekä hit­saus­ko­nei­ta. Li­säk­si mat­kaan oli läh­te­nyt Husq­var­na-merk­ki­nen moot­to­ri­sa­ha sekä muu­ta käyt­tö­ta­va­raa.

Sa­moin ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la mur­tau­dut­tiin alu­eel­la ole­vaan toi­seen mök­kiin sekä toi­sen kiin­teis­tön sau­na ja ul­ko­va­ras­toon. Mö­kis­tä anas­tet­tiin ka­me­ra­lauk­ku ka­me­roi­neen sekä sii­hen liit­ty­vi­ne tar­vik­kei­neen. Sau­na- ul­ko­va­ras­to­ra­ken­nuk­sis­ta oli mat­kaan läh­te­nyt Pri­mus-merk­ki­nen kaa­sug­ril­li sekä tuo­li. Li­säk­si oli anas­tet­tu pu­nai­nen Fis­kar­sin kir­ves.

Myös polt­to­ai­net­ta oli ke­sä­kuun 6. päi­vä anas­tet­tu Kau­ri­lan met­sä­au­to­tiel­lä ol­lees­ta met­sä­työ­ko­nees­ta. Anas­te­tun polt­to­ai­neen mää­rä oli ol­lut noin 350 lit­raa.

– Alu­ee­seen on koh­dis­tu­nut sel­ke­äs­ti pai­kal­li­nen mur­to­sar­ja, ja po­lii­si ke­hot­taa­kin alu­eel­la liik­ku­via sekä asu­via ja siel­lä kiin­teis­tö­jä hal­lin­noi­via tark­kaa­vai­suu­teen. Va­li­tet­ta­vas­ti edes lu­ki­tus ei ole kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa aut­ta­nut, vaan ra­ken­nuk­siin on jois­sain ta­pauk­sis­sa men­ty voi­mal­la lu­kot ja ovet vään­tä­mäl­lä, ker­too po­lii­sin tie­do­te.

Po­lii­si tut­kii ta­pauk­sia var­kaus­ri­kok­si­na ja pyy­tää­kin ha­vain­to­ja tou­ko- ja ke­sä­kuun ajal­ta ta­pah­tu­miin.

Mah­dol­li­sia ha­vain­to­ja edel­lä mai­nit­tui­hin asi­oi­hin liit­ty­en pyy­de­tään il­moit­ta­maan säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen vih­jeet.ita-suo­mi@po­lii­si.fi, vih­je­pu­he­li­meen p. 0295 415 232 tai po­lii­si­päi­vys­tyk­seen p. 0295 415 320 ma-pe klo 08 – 16.15.

Lisää aiheesta

Kysely