JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.6.2024 7.08
Uutiset

"Jo Joutui armas aika ja suvi suloinen"

Kesä on vih­doin­kin saa­pu­nut.

Aluk­si on pak­ko ker­toa, et­tä Ki­teel­le kuu­luu hy­vää nyt ke­sän kor­val­la! Kau­pun­ki luo nah­kaan­sa, eli lin­ja-au­to­a­se­man alue on muut­tu­mas­sa toi­min­nal­li­sek­si puis­to- ja leik­ki­a­lu­eek­si. Pu­hok­sen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la lai­te­taan inf­raa kun­toon isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa seu­raa­van pa­rin vuo­den ai­ka­na. Kau­pun­gin­ta­lon uu­sia ti­lo­ja re­mon­toi­daan täyt­tä hä­kää ja syk­syl­lä pääs­tä­neen muut­ta­maan uu­siin ti­loi­hin Ki­teen­tie 9 - 11 kiin­teis­töön. Ra­ken­nus­hank­keet ajoit­tu­vat täl­lä ker­taa eri­no­mai­ses­ti ra­ken­nu­sa­lan työ­ti­lan­ne tie­dos­ta­en.

Ke­sän en­sim­mäi­se­nä man­sik­ka­na ka­kun pääl­le Pu­hok­sen kylä va­lit­tiin Suo­men vuo­den ky­läk­si 2024. Va­lin­nan suo­rit­ti Suo­men Ky­lät ry:n raa­ti.

On­nek­si ol­koon Pu­hos, olet­te jäl­leen ker­ran an­sain­neet saa­man­ne tun­nus­tuk­sen!

Pie­nen etu­lyön­ti­a­se­man ke­sän tar­jon­taa esi­tel­les­sä­ni an­nan täl­lä ker­taa, en suin­kaan pe­sä­pal­lol­le, vaan Pu­hok­sel­le. Pu­hok­ses­ta löy­tyy har­ras­te­a­jo­ta­pah­tu­maa 15.6., Van­han Pu­hok­sen ju­han­nus al­kaa ol­la jo kä­si­te ja Pu­hok­sen Pe­rin­ne­päi­vil­le kan­nat­taa tul­la tu­tus­tu­maan kau­em­paa­kin. Li­säk­si tar­jol­la on il­ta­to­ria, Stand up-il­ta­maa ja koh­den syk­syä vauh­ti vain kiih­tyy.

Mut­ta ei­pä jää Ke­sä­lah­ti­kaan Pek­kaa, vai pi­täi­si­kö sa­noa Pu­hos­ta, pa­hem­mak­si. So­vin­to­lan ke­sän ava­jai­set ovat 8.6. ja sa­mal­la avau­tuu näyt­te­ly Kuk­ki­va kesä! Tero An­na­nol­lin maa­laus­kurs­sil­la pää­see ke­hit­tä­mään omaa tai­teel­lis­ta il­mai­su­aan ja 29. - 30.6 kil­pail­laan hi­mo­tus­ta lo­hi­ku­nin­kaan tit­te­lis­tä Pu­ru­ve­del­lä. Män­ty­ni­men kar­ta­non tar­jon­ta kan­nat­taa lait­taa myös ka­len­te­riin, la­to­soi­tois­sa on tun­nel­maa 13. - 14.7.

Kaik­ki ky­lil­le si­joit­tu­vat ak­ti­vi­tee­tit ovat eh­dot­to­mas­ti mai­nin­nan ar­voi­sia, mut­ta nos­tet­ta­koon nyt täs­sä esiin Ki­teen ka­ma­ri­kon­ser­tit Ha­vo­las­sa ja Ky­lä­pa­rin Myl­ly­te­at­te­rin Ku­ha­ku­nin­gas näy­tel­mä. Olet­ta­en, et­tä kaik­ki me­nee suun­ni­tel­mien mu­kaan, ava­taan Lin­kin toi­nen vai­he lii­kun­nal­li­nen puis­to 7.7. Ki­teen kes­kus­tas­sa.

Kult­tuu­ria, näyt­te­lyi­tä ja toi­min­taa on siis tar­jol­la lai­das­ta lai­taan Ki­teen kes­kus­tan näyt­te­ly­kes­kus­ta unoh­ta­mat­ta.

Lo­puk­si vie­lä sa­na­nen pe­sä­pal­los­ta! Hei­nä­kuun 7.7. Ki­teen Ran­ta­ken­täl­lä käy­dään mai­loin ja pal­loin maa­kun­nan si­säi­nen mit­te­lö kan­sal­lis­pal­lo­pe­lin pa­rem­muu­des­ta, kun Jo­en­suun Mai­la saa­puu Ki­teen Pal­lo -90:n vie­raak­si. Ky­sei­sen ot­te­lun yh­tey­teen olem­me suun­ni­tel­leet ot­te­lua edel­tä­vää oh­jel­maa alu­een ke­sä­a­suk­kail­le. Oh­jel­ma si­säl­töi­neen jul­kais­taan Ki­teen kau­pun­gin ko­ti­si­vuil­la ju­han­nuk­sen al­la, jo­ten ol­kaa­pa tark­ka­na!

Pek­ka Hir­vo­nen, kau­pun­gin­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely