JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhoksen valintaa Suomen Vuoden Kyläksi juhlittiin Vanhan Puhoksen kesän avauksessa toukokuun lopussa.

Puhoksen valintaa Suomen Vuoden Kyläksi juhlittiin Vanhan Puhoksen kesän avauksessa toukokuun lopussa.

Mervi Venäläinen

5.6.2024 7.10
Uutiset

Suomen Vuoden Kylässä riittää tekemistä koko päiväksi

Ki­teen Pu­hos va­lit­tiin Suo­men Vuo­den Ky­läk­si 2024. Yh­te­nä va­lin­ta­pe­rus­tee­na on Pu­hok­sen Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen te­ke­mä mää­rä­tie­toi­nen työ alu­een ke­hit­tä­mi­sek­si.

Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tys pe­rus­tet­tiin kol­me vuot­ta sit­ten. Yh­dis­tyk­sen ta­voit­tee­na oli, ja on edel­leen, teh­dä noin 600 asuk­kaan Pu­hok­ses­ta en­tis­tä pa­rem­pi paik­ka elää.

Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen sekä mui­den alu­eel­la toi­mi­vien yh­dis­tys­ten ja Ki­teen kau­pun­gin yh­teis­työs­sä to­teut­ta­ma työ on tuot­ta­nut tu­los­ta: Van­han Pu­hok­sen alue on kuin kut­su­va koko per­heen olo­huo­ne, jos­sa riit­tää te­ke­mis­tä ja nä­ke­mis­tä kai­ken ikäi­sil­le. Pu­hok­ses­sa vie­räh­tää hel­pos­ti tun­ti jos toi­nen­kin.

– Mat­kai­lun li­säk­si ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta hyö­ty­vät pai­kal­li­set asuk­kaat sekä päi­vä­ko­ti ja kou­lu. Toi­vot­ta­vas­ti ke­hit­ty­vä alue hou­kut­te­li­si myös uu­sia asuk­kai­ta, toi­voo Pu­hok­sen Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kai­su Lei­no­nen.

Pe­rin­tei­tä ja ny­ky­päi­vää

Pu­hok­sen asuk­kail­le yh­tei­söl­li­syys on tär­ke­ää. Yh­des­sä teh­den on Van­han Pu­hok­sen pe­rin­ne­mil­jöö saa­tu ku­kois­ta­maan uu­del­la ta­val­la. Pe­rin­ne­mai­se­mas­sa ul­jaa­na sei­so­van myl­lyn ja tai­dok­kaas­ti kun­nos­te­tun Pe­rin­ne­na­ve­tan ym­pä­ris­töön on tuo­tu uut­ta ja mo­der­nia hy­väl­lä maul­la. Elet­tyä elä­mää ja alu­een kult­tuu­ri­his­to­ri­aa ar­vos­te­taan, ja men­nee­seen ai­kaan voi tu­tus­tua alu­eel­la esil­lä ole­vien ta­ri­na­tau­lu­jen ja van­ho­jen va­lo­ku­vien kaut­ta.

Ke­sä­ai­ka­na van­has­sa myl­lys­sä pal­ve­lee mo­ni­puo­li­nen Myl­ly­ra­vin­to­la ja herk­ku­jen su­lat­te­lu käy näp­pä­räs­ti mo­der­nis­sa tree­ni­kon­tis­sa, jos­sa on laa­ja kun­to­sa­li­vä­li­nei­den va­li­koi­ma. Ai­kuis­ten tree­na­tes­sa lap­sil­la riit­tää te­ke­mis­tä Pu­hos­kar­ta­non hulp­pe­as­sa leik­ki­puis­tos­sa, sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä.

Ret­kei­le­mään­kin pää­see näp­pä­räs­ti koko per­heen voi­min Pu­hos­vir­ran luon­to­rei­til­le. Opas­te­tun rei­tin var­rel­la on har­jun pääl­lä si­jait­se­va laa­vu upei­ne ve­sis­tö­nä­ky­mi­neen. Rei­lun ko­koi­sel­le laa­vul­le mah­tuu isom­pi­kin per­he ja hal­ko­huol­to­kin toi­mii, jo­ten omia pui­ta ei tu­li­pai­kal­le tar­vit­se kul­jet­taa. Ret­kel­tä on­kin mu­ka­va pa­la­ta ta­kai­sin ja pu­lah­taa vii­len­tä­vään ve­teen Myl­ly­nie­men ui­ma­pai­kal­la. Ma­ta­la la­guu­nin ran­ta so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti per­heen pie­nim­pien tur­val­li­seen pu­li­koin­tiin.

Ke­hit­tä­mi­syh­dis­tyk­ses­sä ak­tii­vi­ses­ti toi­mi­va Tiia-Rii­na Lin­tu­mä­ki-Kar­ha­pää iloit­see sii­tä, et­tä yh­dis­tyk­sen palk­kaa­ma­na alu­eel­le on saa­tu kak­si nuor­ta ke­sä­työn­te­ki­jää. He ovat töis­sä ke­sä­kuun kol­me en­sim­mäis­tä viik­koa.

– Ty­töt jär­jes­tä­vät lap­sil­le mu­ka­vaa toi­min­taa. He pi­tä­vät lii­kun­ta­ker­ho­ja ja kek­si­vät kai­ken­lais­ta haus­kaa puu­haa. En­nak­koon he ovat miet­ti­neet tik­ku­pul­lan pais­ta­mis­ta, ki­vien maa­laa­mis­ta ja ko­ru­jen as­kar­te­lua. On tosi kiva, et­tä pys­tym­me täl­lä ta­val­la tar­jo­a­maan lap­sil­le te­ke­mis­tä ke­säi­sik­si päi­vik­si. Ke­sä­työn­te­ki­jöi­nä toi­mi­vat Ii­da ja Vee­ra huo­leh­ti­vat sa­mal­la alu­een siis­tey­des­tä.

Puhoksen luonto perinnemaisemineen on kaunista katseltavaa.

Puhoksen luonto perinnemaisemineen on kaunista katseltavaa.

Lap­si­per­heil­le on Ki­teel­lä pal­jon te­ke­mis­tä, sa­toi tai pais­toi

Lap­sil­le so­pi­via ui­ma­ran­to­ja mm:

- Myl­ly­nie­men ui­ma­paik­ka Pu­hok­ses­sa

- Mul­ju­lan Hie­ta­nie­mi. Ui­ma­pai­kan li­säk­si nuo­ti­o­paik­ka

- Ke­sä­lah­den Sor­to­lam­pi. Ui­ma­pai­kan li­säk­si nuo­ti­o­paik­ka

- Ki­teen kes­kus­tas­sa Pos­tin­ran­ta

Muu­ta mu­ka­vaa te­ke­mis­tä lap­si­per­heil­le mm:

- Fan­ni-tun­ne­tai­to­puis­to ja Lin­kin alue kes­kus­tas­sa

- Pu­hos­kar­ta­non leik­ki­puis­to ja Pu­hos­vir­ran luon­to­reit­ti Pu­hok­ses­sa

- Riut­ta­vuo­ren ret­kei­ly­paik­ka Juu­ri­kas­sa

- Lii­ken­ne­puis­to kes­kus­tas­sa, päi­vä­ko­ti Kie­pin vie­res­sä

- Fris­bee­golf­ra­dat Hut­sis­sa, Pu­hok­ses­sa ja Ke­sä­lah­del­la

- So­vin­to­lan pi­ha­pii­ri näyt­te­lyi­neen, ta­pah­tu­mi­neen ja lä­hi­maas­ton luon­to­reit­tei­neen

- Näyt­te­ly­kes­kus Ki­tee vaih­tu­vi­ne näyt­te­lyi­neen

Lisää aiheesta

Kysely