JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Porukkaa on kuin Potsipäivillä" kuuluu tohmajärveläinen sananlasku.

"Porukkaa on kuin Potsipäivillä" kuuluu tohmajärveläinen sananlasku.

5.6.2024 7.05
Uutiset

Potsipäivät 50 vuotta – kesäjuhla syntyy yhteistyöllä

Mikä ih­meen Pot­si?

Toh­ma­jär­ven Pot­si­päi­vät on kun­nan, yrit­tä­jien, pi­tä­jä­seu­ran, seu­ra­kun­nan, eri yh­dis­tys­ten, ky­lien ja kun­ta­lais­ten yh­teis­voi­min to­teut­ta­ma pi­tä­jä­juh­la, jota on vie­tet­ty vuo­des­ta 1974 läh­tien. Pot­si­päi­vät täyt­tä­vät siis 50 vuot­ta!

Ke­sä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vä juh­la on saa­nut ni­men­sä toh­ma­jär­ve­läis­läh­töi­sen kir­jai­li­jan, Mai­ju Las­si­lan, Tu­li­tik­ku­ja lai­naa­mas­sa -näy­tel­män por­saas­ta, pot­sis­ta. Pot­si on kar­ja­lan­kie­les­tä läh­töi­sin ole­va mur­re­sa­na, joka tar­koit­taa si­kaa.

Toh­ma­jär­vel­lä liik­ku­es­saan kan­nat­taa­kin pi­tää sil­mät au­ki ja bon­gail­la Pot­se­ja. Nii­tä saat­taa vi­lah­taa yl­lät­tä­vis­sä­kin pai­kois­sa.

Kun­ta­lai­set yh­teen

Pot­si­päi­vät ko­ko­aa vuo­sit­tain ny­kyi­set ja en­ti­set kun­ta­lai­set yh­teen. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja Lii­sa Mä­en­pää iloit­see juh­la­vuo­den run­saas­ta toi­min­nal­li­ses­ta oh­jel­mas­ta, jo­hon eri ikäi­set kun­ta­lai­set, ke­sä­a­suk­kaat ja ke­sä­vie­raat voi­vat osal­lis­tua pit­kin Pot­si­viik­koa.

– Tar­jol­la on mm. penk­ki­lenk­kiä, hau­taus­maa­kä­ve­lyi­tä, har­ras­te­päi­vää, ran­ta­päi­vää, Aco­ni­tum-kier­ros, tai­de­pik­nik, pot­si­rait­ti­kä­ve­ly, fris­bee­golf-ki­sat, kep­pa­ri­ki­sat, kun­to­ras­tit ja sport­ti­purt­ti, Mä­en­pää lu­et­te­lee.

Kult­tuu­ri kuu­luu olen­nai­ses­ti Pot­si­viik­koon ja kun­nan re­si­dens­si­tai­tei­li­jat kan­ta­vat kor­ten­sa ke­koon. Kaa­ri­na Ha­zard lu­kee kir­jas­tos­sa Min­na Cant­hia ja Sami Fun­ke­nin va­lo­ku­va­tai­de- ja pii­rus­tus­näyt­te­ly on esil­lä kir­jas­tos­sa. Pot­si­vii­kol­le si­joit­tu­vat myös ke­sä­te­at­te­rei­den en­si-il­lat, koko per­heen mu­se­o­myl­läk­kä -ta­pah­tu­ma, Mai­ju Las­si­la -pat­saan ku­ki­tus sekä ke­sä­a­su­ka­sil­ta.

His­to­ri­an ha­vi­naa tar­jo­aa ret­ki Sal­pa­lin­jal­le ja Juha Poh­jo­sen lu­en­nol­la kuul­laan ra­jan­käyn­nin his­to­ri­as­ta. Yh­teis­lau­lu­a­kin on lu­vas­sa kah­te­na päi­vä­nä.

Pot­si Mo­tor Show, Pot­si vah­va­näp­pi -kisa ja sir­ku­se­si­tyk­set edus­ta­vat juh­la­vii­kon uu­sia vi­vah­tei­ta pe­rin­tei­sel­lä Pot­si­to­ril­la. Lau­an­tai-il­lan Pot­si­fes­ta­reil­la esiin­ty­ji­nä on liu­ta pai­kal­li­sia bän­de­jä ja ko­koon­pa­no­ja.

Lauantain Potsitori on perinteisesti Potsipäivien kohokohta.

Lauantain Potsitori on perinteisesti Potsipäivien kohokohta.

Ta­pah­tu­ma ra­ken­tuu yh­teis­työl­lä

Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa Pot­si­vii­kon jär­jes­tä­mi­ses­sä ovat kun­ta­lai­set ja eri jär­jes­töt.

– Il­man hei­tä ei näin run­sas­ta oh­jel­ma­tar­jon­taa oli­si. Ta­pah­tu­man suun­nit­te­lus­sa on teh­ty erit­täin hy­vää yh­teis­työ­tä in­nos­ta­vas­sa ja kan­nus­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä, Lii­sa Mä­en­pää to­te­aa.

Sa­maa miel­tä ovat Toh­ma­jär­ven vs. si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Sei­ja Ros­ti sekä va­paa-ai­ka­koor­di­naat­to­ri Jani Ruot­sa­lai­nen.

– Pot­si­päi­vien on­nis­tu­mi­ses­sa yh­dis­tyk­sil­lä ja yri­tyk­sil­lä on erit­täin suu­ri roo­li. Yh­dis­tyk­set an­ta­vat tär­ke­än pa­nok­sen­sa Pot­si­vii­kon to­teu­tuk­ses­sa ja juh­la­vuon­na on­kin lu­vas­sa pot­si-tee­mai­sia ta­pah­tu­mia eri puo­lil­la kun­taa.

Ros­ti ja Ruot­sa­lai­nen to­te­a­vat, et­tä yh­dis­tyk­sil­lä on suu­ri mer­ki­tys kun­nal­le ja kun­ta­lai­sil­le mm. ta­pah­tu­mien tuot­ta­ja­na ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien tar­jo­a­ja­na.

– Yh­dis­tyk­set ja jär­jes­töt lii­kut­ta­vat ih­mi­siä fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti. Esi­mer­kik­si kun­nas­sa toi­mi­vien ke­sä­te­at­te­rei­den esi­tyk­siä tul­laan kat­so­maan kau­em­paa­kin. Te­at­te­rin har­ras­ta­jat ovat eri ikäi­siä ja mu­kaan pää­see ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Sama nä­kyy muis­sa­kin yh­dis­tyk­sis­sä, esi­mer­kik­si ur­hei­lu­seu­rat jär­jes­tä­vät lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia eri ikäi­sil­le ym­pä­ri vuo­den.

– Yh­dis­tys­toi­min­ta on hy­vin­voin­ti­työ­tä par­haim­mil­laan, kun fyy­si­sen ak­tii­vi­suu­den li­säk­si so­si­aa­li­set het­ket tar­jo­a­vat mie­lek­kyyt­tä ar­keen. Yh­dis­tyk­set osal­lis­tu­vat myös mm. ti­lai­suuk­sien kah­vi­tuk­siin ja en­si­a­pu­toi­min­taan, mikä on ta­pah­tu­mien on­nis­tu­mis­ten kan­nal­ta hy­vin tär­ke­ää.

Tu­kea yh­dis­tyk­sil­le

Jani Ruot­sa­lai­nen ker­too, et­tä yh­dis­tys­ten on mah­dol­lis­ta ha­kea kun­nal­ta ta­lou­del­lis­ta tu­kea yh­dis­ty­sa­vus­tus­ten ja lii­kun­ta-avus­tus­ten muo­dos­sa.

– Li­säk­si toh­ma­jär­ve­läi­set yh­dis­tyk­set voi­vat ko­koon­tua mak­sut­to­mas­ti kun­nan ti­lois­sa. Kun­nan puo­lel­ta voim­me an­taa tu­kea esi­mer­kik­si ke­sä­työn­te­ki­jöi­den palk­kauk­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa tai teh­dä yh­teis­työ­tä ta­pah­tu­mis­sa.

Yh­dis­tys­ten haas­tee­na on usein toi­mi­ja­pu­la, mut­ta Ros­ti ja Ruot­sa­lai­nen nä­ke­vät Toh­ma­jär­ven ti­lan­teen va­loi­sa­na. He ha­lu­a­vat­kin kan­nus­taa yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta ja roh­kai­se­vat uu­sia läh­te­mään avoi­min mie­lin mu­kaan.

– Toh­ma­jär­ven ko­koi­sek­si kun­nak­si tääl­lä on pal­jon ak­tii­vi­sia yh­dis­tyk­siä ja var­sin vi­re­ää toi­min­taa. Jo­kai­sel­le löy­tyy var­mas­ti omia kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta tu­ke­vaa yh­dis­tys­toi­min­taa.

– Toi­vo­tam­me yh­dis­tyk­sil­le mu­ka­vaa, toi­min­nan täy­teis­tä ke­sää!

Lisää aiheesta

Kysely