JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.6.2024 7.00
Uutiset

Tohmajärven kesä on täynnä tekemistä!

Kyl­män ke­vään jäl­keen tou­ko­kui­nen hel­le­päi­vä nos­tat­taa fii­lis­tä koh­ti ke­sää. Olet­pa asu­kas, mök­kei­li­jä tai vie­rai­li­ja, Toh­ma­jär­ven kesä tar­jo­aa si­nul­le te­ke­mis­tä koko ke­sän ajan.

Ke­sä­kuus­sa lap­sil­le ja nuo­ril­le on tar­jol­la mm. tai­de­lei­riä On­ka­mos­sa, ui­ma­kou­lua kyy­di­tyk­si­neen Ki­teen Ves­pe­lis­sä. Li­säk­si lap­sil­la ja nuo­ril­la on mah­dol­li­suus liik­kua oh­ja­tus­ti mm. Tik­ka­lan Veik­ko­jen jär­jes­tä­mäs­sä jal­ka­pal­lo­kou­lus­sa On­ka­mon ur­hei­lu­ken­täl­lä sekä las­ten lii­kun­ta­ker­hos­sa Tik­ka­lan kou­lun kau­ka­lol­la. Toh­ma­jär­ven ur­hei­li­jat on myös aloit­ta­mas­sa lii­kun­ta­ker­hon kai­ken ikäi­sil­le Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­puis­ton Pomp­pu­ken­täl­lä. Tä­män li­säk­si on tar­jol­la Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­toi­men jär­jes­tä­mää oh­jel­maa pit­kin ke­sää.

Kes­ki-Kar­ja­lan Ras­tin viik­ko­ras­tit pi­de­tään maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin. Suun­nis­tus on hyvä tapa liik­kua vaik­ka­pa koko per­heen kans­sa ja tu­tus­tua sa­mal­la upe­aan ja vaih­te­le­vaan Kes­ki-Kar­ja­lan luon­toon.

Seu­ra­kun­nan las­ten lei­re­jä jär­jes­te­tään myös kesä-hei­nä­kuun ai­ka­na leik­ki-ikäi­sil­le ja kou­lu­lai­sil­le.

Tä­män li­säk­si pää­set naut­ti­maan mei­dän luon­to- ja vir­kis­tys­po­luis­tam­me pa­ti­koi­den tai vaik­ka­pa lii­kun­ta­toi­men vuok­raa­mil­la pol­ku­pyö­ril­lä. Hi­koi­lun vä­lis­sä on hyvä pu­lah­taa jär­veen ja pais­taa mak­ka­raa. Toh­ma­jär­ven unel­mien ui­ma­ran­nal­la voit yh­dis­tää pa­ti­koin­nin, ui­mi­sen ja mak­ka­ran­pais­ton uu­del­la es­teet­tö­mäl­lä laa­vul­la, jon­ne mah­tuu isom­mal­la­kin po­ru­kal­la eväs­tä­mään. Toh­ma­jär­vel­tä löy­tyy kun­nan yl­lä­pi­tä­mät ui­ma­pai­kat myös Pei­jon­nie­mes­tä, Värt­si­läs­tä, On­ka­mos­ta ja Tik­ka­las­ta.

Toh­ma­jär­vi on tun­net­tu kult­tuu­ris­taan. Toh­ma­jär­vel­tä löy­tyy kak­si te­at­te­riyh­dis­tys­tä. Toh­ma­jär­ven Mai­ju Las­si­la -te­at­te­ri esit­tää 29.6–4.8 Aa­ta­min pu­vus­sa ja vä­hän Ee­van­kin. Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ri esit­tää na­ve­tan vin­til­lä 23.6–4.8 Ma­ri­ta Kärk­käi­sen kä­si­kir­joit­ta­man Leh­män­mai­toa ja Man­si­koi­ta. Toh­ma­jär­vel­tä löy­tyy upei­ta ke­sä­kirp­pik­siä ym­pä­ri pi­tä­jää mm. Jär­ven­tauk­sen Seu­ro­jen ta­lol­ta ja Ak­ka­lan nuo­ri­so­seu­ran ta­lol­ta. Ke­sä­koh­tei­siin kan­nat­taa ot­taa mu­kaan myös vie­rai­lu Toh­ma­jär­ven mu­se­oa­lu­eel­la ja Saa­ri­on voi­ma­lai­tos­mu­se­os­sa, Kar­ja­lan Vin­ta­ges­sa Tik­ka­las­sa Val­ta­tie 6 var­res­sa, sekä Puun Sie­lu On­ka­mos­sa.

Kaik­kea ei eh­di Toh­ma­jär­vel­lä teh­dä yh­den ke­sän ai­ka­na, mut­ta 50 vuot­ta juh­li­via Pot­si­päi­viä ei kan­na­ta ke­nen­kään jät­tää vä­liin. Vuo­des­ta 1974 al­ka­en jär­jes­te­tyt Pot­si­päi­vät on laa­jen­tu­nut vuo­sien ku­lu­es­sa vii­kon mit­tai­sek­si ta­pah­tu­mak­si, joka jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Toh­ma­jär­ven Yrit­tä­jien ja mui­den pai­kal­lis­ten yh­dis­tys­ten kans­sa. Pot­si­viik­ko si­säl­tää oh­jel­maa 24.6–30.6 vä­li­sel­lä ajal­la aa­mus­ta il­taan, oh­jel­ma löy­tyy täs­tä leh­des­tä!

Toh­ma­jär­vel­lä al­kaa ol­la jo pit­kät pe­rin­teet tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin osal­ta. Jää näh­tä­väk­si mil­lais­ta tai­det­ta syn­tyy tänä ke­sä­nä seit­se­män tai­tei­li­jan ja kah­den työ­ryh­män toi­mes­ta.

Toh­ma­jär­vi on to­lok­ku ja toi­me­li­as 4000 asuk­kaan kun­ta. Muut­toa miet­ti­väl­le tie­dok­si, et­tä uu­del­la asuk­kaal­la on mah­dol­li­suus saa­da 1000 eu­roa., edel­lyt­tä­en vä­hin­tään 6 kk asu­mi­sen paik­ka­kun­nal­la sekä työ­suh­teen Toh­ma­jär­vel­lä tai työs­ken­te­lyn Toh­ma­jär­vel­tä kä­sin.

Mu­ka­vaa ke­sää kai­kil­le Koti-Kar­ja­lan lu­ki­joil­le!

Mik­ko Löp­pö­nen, Toh­ma­jär­ven kun­nan­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely