JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Opiskelija Anna Shaitan (vas.) ja rehtori Eeva Nygren Kiteen Evankelisen Kansanopiston edustalla. Kitee on Shaitanin mielestä rauhallinen ja hyvä paikka asua. – En halua muuttaa täältä minnekään.

Opiskelija Anna Shaitan (vas.) ja rehtori Eeva Nygren Kiteen Evankelisen Kansanopiston edustalla. Kitee on Shaitanin mielestä rauhallinen ja hyvä paikka asua. – En halua muuttaa täältä minnekään.

Miikka Kivinen

5.6.2024 8.00
Uutiset

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Yksilöllistä opetusta Kiteen Evankelisessa Kansanopistossa

Ki­teen Evan­ke­li­sen Kan­sa­no­pis­ton ruo­ka­las­sa käy mo­ni­kie­li­nen pu­heen­so­ri­na.

– Ki­teen Kan­sa­no­pis­to on yh­tei­söl­li­nen paik­ka. Tääl­lä on ko­di­no­mai­nen tun­nel­ma, ke­hai­see kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri Ee­va Nyg­ren.

Kak­si­kym­men­tä vuot­ta reh­to­ri­na toi­mi­nut Nyg­ren ker­too, et­tä kan­sa­no­pis­to on va­paan si­vis­tys­työn op­pi­lai­tos, jos­sa on mo­ni­puo­li­nen kurs­si­tar­jon­ta. Tar­jol­la on esi­mer­kik­si pit­kiä lin­jo­ja, am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja ly­hyt­kurs­se­ja.

– Pit­kil­lä lin­joil­la on yh­teen­sä noin 100 opis­ke­li­jaa. Heis­tä 60–70 on maa­haan­muut­ta­jia, Nyg­ren ker­too.

Pit­kien lin­jo­jen kou­lu­tuk­set päät­tyi­vät tou­ko­kuus­sa ja käyn­nis­ty­vät uu­del­leen elo­kuun 19. päi­vä.

TUVA-ope­tuk­ses­sa ke­hi­te­tään opis­ke­lu- ja ura­suun­nit­te­lu­tai­to­ja

Muun mu­as­sa NUOP­PIS- ja TUVA-ope­tus kuu­lu­vat pit­kiin lin­joi­hin. Niis­sä opin­not rää­tä­löi­dään opis­ke­li­jan omien tar­pei­den mu­kaan ja opis­tol­la voi ha­lu­tes­saan ma­joit­tua.

NUOP­PIS eli Nuor­ten opis­to­vuo­si on il­mai­nen, al­le 18-vuo­ti­ail­le pi­den­ne­tyn op­pi­vel­vol­li­suu­den pii­riin kuu­lu­vil­le nuo­ril­le suun­nat­tu kou­lu­tus.

– Sen ai­ka­na voi pa­ran­taa opis­ke­lu­tai­to­ja ja miet­tiä, min­ne suun­tai­si jat­kos­sa. Puo­let on yh­tei­siä opin­to­ja ja lo­put va­lin­nai­sia. Opin­to­ja voi to­del­la­kin suun­na­ta oman mie­len­kiin­non mu­kaan, Nyg­ren pai­not­taa.

TUVA eli tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­mis­ta­va kou­lu­tus on puo­les­taan kai­ke­ni­käi­sil­le suun­nat­tu kou­lu­tus, jos­sa ke­hi­te­tään opis­ke­lu- ja ura­suun­nit­te­lu­tai­to­ja. Myös TUVA:ssa ede­tään hen­ki­lö­koh­tai­sen suun­ni­tel­man mu­kaan.

Uk­rai­na­lai­sen An­na Shai­ta­nin TUVA-opin­toi­hin on si­säl­ty­nyt run­saas­ti suo­men kie­len opin­to­ja jat­ko-opis­ke­lua sil­mäl­lä pi­tä­en. Kak­si vuot­ta Ki­teel­lä asu­neen Shai­ta­nin mie­les­tä opis­ke­lu Ki­teen Evan­ke­li­ses­sa Kan­sa­no­pis­tos­sa on ol­lut tosi mu­ka­vaa. Hän ke­huu myös opet­ta­jia.

– He an­ta­vat meil­le ai­kaan­sa ja aut­ta­vat mei­tä te­ke­mään tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia.

Shai­tan pi­tää hy­vä­nä asi­a­na myös sitä, et­tä suo­men kie­len ope­tus ta­pah­tuu kas­vok­kain ei­kä ver­kos­sa.

– On tär­ke­ää, et­tä kes­kus­te­lem­me ja nä­em­me opet­ta­jan. Hä­nel­tä voi tar­vit­ta­es­sa ky­syä asi­ois­ta.

Uk­rai­nas­sa opet­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Shai­tan on opis­kel­lut ko­ti­maas­saan kreik­ka­lais­ta fi­lo­lo­gi­aa. Kum­pi siis on han­ka­lam­paa, suo­mi vai kreik­ka?

– Kyl­lä suo­mi on vai­ke­am­paa, Shai­tan sa­noo nau­ra­en.

Myös työ­har­joit­te­lu on tär­keä osa TUVA-opin­to­ja.

– Sii­nä voi men­nä ko­kei­le­maan alaa, joka it­seä kiin­nos­taa, Nyg­ren ker­too.

Shai­tan oli työ­har­joit­te­lus­sa ki­tee­läi­ses­sä Arp­pen kou­lus­sa, jos­sa hän toi­mi apuo­pet­ta­ja­na. Hän on hy­vin tyy­ty­väi­nen har­joit­te­luun. Tu­le­vai­suu­den haa­vei­sin kuu­luu­kin työs­ken­te­ly kou­lus­sa.

Myös Nyg­ren ko­ros­taa työ­har­joit­te­lun mer­ki­tys­tä opis­ke­li­joil­le. Hän toi­voo, et­tä pai­kal­li­set yri­tyk­set roh­ke­ni­si­vat en­tis­tä enem­män ot­ta­maan opis­ke­li­joi­ta har­joit­te­luun.

Opet­ta­ja aut­taa kar­toit­ta­maan omat vah­vuu­det ja haas­teet

Ki­teen Evan­ke­li­ses­sa Kan­sa­no­pis­tos­sa on li­säk­si me­neil­lään Yk­si­löl­li­set po­lut am­mat­ti­o­pin­toi­hin -han­ke.

Nyg­ren ker­too, et­tä koh­de­ryh­mä­nä ovat maa­han­muut­ta­jat, joi­den ko­tou­tu­mi­sai­ka on ylit­ty­nyt.

– Myös heil­le suun­ni­tel­laan hen­ki­lö­koh­tai­nen si­säl­tö. Ky­sees­sä voi­vat ol­la joko suo­men kie­len opin­not tai muut tai­dot, jot­ka aut­ta­vat jat­ko-opin­nois­sa tai työ­e­lä­mäs­sä, Nyg­ren ker­too.

– Hank­keen opis­ke­li­joil­le jär­jes­te­tään ly­hyt­kurs­se­ja, ku­ten esi­mer­kik­si di­gi­tai­to­ja, hy­gie­ni­a­pas­si­kou­lu­tus­ta ja en­si­a­pu­kurs­si.

Aja­tuk­se­na on, et­tä opet­ta­ja aut­taa kar­toit­ta­maan omat vah­vuu­det ja op­pi­mi­sen haas­teet. Hank­kees­sa mu­ka­na ole­vat opis­ke­li­jat saa­vat li­säk­si tu­kea opet­ta­jal­ta sekä har­joit­te­lu­paik­ko­jen et­si­mi­ses­sä et­tä työ­har­joit­te­lus­sa ol­les­saan.

Opis­tol­la on tar­jol­la myös suo­men kie­leen pai­not­tu­vaa ko­tou­tu­mis­kou­lu­tus­ta.

– Syk­syl­lä al­kaa esi­mer­kik­si jat­ko­ta­son kurs­si, joka kes­tää elo­kuus­ta jou­luun saak­ka, Nyg­ren vink­kaa.

Maa­han­muut­ta­ja-/ko­tou­tu­mis­kou­lu­tuk­set

• Kou­lu­tus­ten ta­voit­tee­na on aut­taa ko­tou­tu­maan suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan ja saa­da val­miuk­sia jat­ko-opin­toi­hin tai työ­e­lä­mään.

• Pe­rus- ja jat­ko­ta­son suo­men kie­len kou­lu­tus: kou­lu­tuk­sen pi­tuus riip­puu suo­men kie­len osaa­mi­sen ta­sos­ta ja op­pi­mis­val­miuk­sis­ta.

• Yk­si­löl­li­siä pol­ku­ja am­mat­tiin ja am­mat­ti­o­pin­toi­hin: kou­lu­tuk­seen voi osal­lis­tua jous­ta­vas­ti yk­si­löl­lis­ten tar­pei­den mu­kai­ses­ti yh­des­tä vii­kos­ta puo­leen vuo­teen pää- tai si­vu­toi­mi­se­na opis­ke­li­ja­na.

• Jo­kai­sen opis­ke­li­jan kans­sa teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma (HOPS).

• Opin­toi­hin kuu­luu hen­ki­lö­koh­tais­ta ja ryh­mä­oh­jaus­ta sekä kie­li-/työ­har­joit­te­lua työ­pai­kal­la.

Pe­rus­kou­lun jäl­keen

• Nuor­ten opis­to­vuo­si (NUOP­PIS):

al­le 18-vuo­ti­ail­le mak­su­ton op­pi­vel­vol­li­suu­den pii­riin kuu­lu­va kou­lu­tus.

• Tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va kou­lu­tus (TUVA):

il­man toi­sen as­teen tut­kin­toa ole­vil­le opis­ke­li­joil­le mak­su­ton opin­to­lin­ja, jon­ka ai­ka­na voi sel­keyt­tää tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia, ko­rot­taa päät­tö­to­dis­tuk­sen ar­vo­sa­no­ja ja vah­vis­taa opis­ke­lu­tai­to­ja jat­ko­kou­lu­tus­ta var­ten.

• Kum­mas­sa­kin kou­lu­tuk­ses­sa opin­to­ja suo­ri­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­suun­ni­tel­man (HOPS)

mu­kaan, esi­mer­kik­si pai­not­tu­en suo­men kie­leen tai omiin har­ras­tuk­siin.

• Oh­jaus­ta ja tu­kea an­ta­vat opet­ta­jien li­säk­si asun­to­la­oh­jaa­ja ja opis­ton muu hen­ki­lö­kun­ta.

Lisää aiheesta

Kysely