JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.6.2024 3.05
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kesäksi Keski-Karjalaan

En­nen vii­me ke­sää Kuo­pi­os­sa asu­vat van­hem­pa­ni ei­vät ol­leet käy­neet Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Tai oli isä ker­ran kä­väis­syt Toh­ma­jär­vel­lä mat­kal­la Värt­si­län raja-ase­mal­le ja Pet­ros­koi­hin, mut­ta muu­ten seu­tu oli heil­le tun­te­ma­ton­ta. Äi­din suku on Sa­vos­ta ja isän Poh­jan­maal­ta, jo­ten ai­em­mat ke­sä­ret­ket on teh­ty etu­pääs­sä näi­hin suun­tiin.

Vii­me ke­sä­nä olin Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­ja­na ja van­hem­pa­ni tu­li­vat luok­se­ni vie­rai­lul­le Toh­ma­jär­ven On­ka­moon. Pian he ovat tu­los­sa tän­ne uu­des­taan: pää­koh­tee­na on Rääk­ky­län Ki­haus Folk -fes­ti­vaa­li, mut­ta Ki­tee­seen­kin on tar­koi­tus tu­tus­tua. Asun­to heil­lä on jo vuok­rat­tu­na Ki­teen kes­kus­tas­ta.

Soi­tin van­hem­mil­le­ni ky­sy­äk­se­ni tar­kem­min hei­dän suun­ni­tel­mis­taan ja vii­me­ke­säi­sis­tä vai­ku­tel­mis­taan. Mil­lai­nen on ke­säi­nen Kes­ki-Kar­ja­la mat­kai­li­jan nä­kö­kul­mas­ta? Mitä vii­me ke­säs­tä jäi mie­leen, ja mitä suun­ni­tel­mia täl­le ke­säl­le on?

Äi­ti­ni ker­too ihas­tu­neen­sa en­nen kaik­kea pai­kal­li­siin ih­mi­siin. Hä­nen hie­noin muis­ton­sa liit­tyy aa­mu­len­kil­lä vas­taan tul­lee­seen nuo­reen mie­heen, joka toi­vot­ti iloi­ses­ti hy­myil­len hy­vää huo­men­ta ke­pin kans­sa kul­ke­neel­le äi­dil­le­ni ja vie­res­sä höl­kän­neel­le isäl­le­ni. Äi­ti­ni ker­too­kin koh­dan­neen­sa Kes­ki-Kar­ja­las­sa pal­jon ys­tä­väl­li­siä ih­mi­siä.

– Tuli hy­väk­syt­ty olo, hän sa­noo.

Sa­man­lais­ta kult­tuu­ria hän ker­too koh­dan­neen­sa lä­hin­nä Suo­men ul­ko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si Sak­sas­sa.

Isä­ni puo­les­taan al­kaa ver­tai­le­maan alu­et­ta Ete­lä-Poh­jan­maa­han. Hä­nen mie­les­tään Kes­ki-Kar­ja­la on kult­tuu­ri­ses­ti täy­sin eri­lai­nen kuin hä­nen syn­nyin­seu­tun­sa. Myös isä­ni nos­taa esiin ih­mis­ten so­si­aa­li­suu­den.

Pai­kal­li­nen luon­to teki mo­lem­piin vai­ku­tuk­sen. Isä­ni mie­les­tä luon­to Kes­ki-Kar­ja­las­sa on jär­vi­a­lu­ei­neen ja suu­ri­ne kor­keu­se­roi­neen mie­len­kiin­tois­ta. Äi­ti­ni puo­les­taan in­nos­tui eri­tyi­ses­ti Toh­ma­jär­ven ja Ki­teen kirk­koa ym­pä­röi­vis­tä mai­se­mis­ta.

Ki­haus Fol­kin esiin­ty­jis­tä isä­ni odot­taa eri­tyi­ses­ti Heik­ki Sil­ven­nois­ta. Myös Värt­ti­nä on jää­nyt hä­nel­le mie­leen.

– Hie­no bän­di, sa­noo it­se­kin viu­lua soit­ta­va isä­ni.

Ki­teel­lä äi­ti­ä­ni hou­kut­te­lee Night­wish-näyt­te­ly. Muu­ten­kin hän pi­tää Kes­ki-Kar­ja­lan kult­tuu­ri­tar­jon­taa mo­ni­puo­li­se­na. Hän nos­taa esiin eri­tyi­ses­ti to­ri­ta­pah­tu­mat ja tai­de­näyt­te­lyt.

– Pal­jon on po­ten­ti­aa­lia mum­mol­le.

Myös kar­ja­lai­nen kult­tuu­ri kiin­nos­taa mo­lem­pia.

– Oli­si­pa jos­sain ra­vin­to­las­sa kar­ja­lai­nen menu, he to­te­a­vat yh­des­sä.

Täl­lä ker­taa van­hem­pa­ni ovat tu­los­sa Kes­ki-Kar­ja­laan vain pa­rik­si päi­väk­si. Äi­ti­ni haa­vei­lee, et­tä jos­kus seu­dul­la voi­si ol­la pi­tem­pään­kin. Voi­si vuok­ra­ta vaik­ka­pa mö­kin.

Miik­ka Ki­vi­nen

miik­ka.ki­vi­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely