JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.5.2024 7.10
Mielipiteet

Hal­li­tus an­toi viik­ko sit­ten esi­tyk­sen laik­si vä­li­ai­kai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si. Ra­ja­tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­van lain ta­voi­te on var­mis­taa, et­tä Suo­mel­la on te­hok­kaat kei­not tor­jua ti­lan­teet, jois­sa vä­li­neel­lis­tet­tyä maa­han­tu­loa käy­te­tään Suo­men pai­nos­ta­mi­seen sekä va­rau­tua vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon va­ka­vim­piin ti­lan­tei­siin.

Har­voin ovat maa­il­man­ti­lan­teen hei­lah­te­lut vai­kut­ta­neet ta­pah­tu­miin, jois­ta on pai­kal­lis­leh­des­sä­kin uu­ti­soi­tu. Kii­tos ra­ja­vi­ra­no­mais­ten val­miu­den, Ve­nä­jän vä­li­neel­lis­tä­mä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den Suo­meen oh­jaa­mi­nen vii­me vuo­den lo­pul­la py­syi hal­lin­nas­sa. Alu­eel­lam­me nor­maa­li elä­mä on saa­nut jat­kua tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä ei­kä ai­hees­ta enem­pää uu­ti­soi­ta­vaa ol­lut.

Ta­pah­tu­mat vii­me vuo­den lo­pul­la Suo­men itä­ra­jal­la, muun mu­as­sa Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la kui­ten­kin osoit­ti­vat, et­tä Suo­mel­la on ol­ta­vat työ­ka­lut tor­jua Ve­nä­jän toi­met häi­ri­tä maam­me va­kaut­ta.

Vaik­ka konk­reet­ti­nen häi­ri­ö­ti­lan­ne saa­tiin­kin tor­jut­tua lä­hes ko­ko­naan sul­ke­mal­la ra­ja­ny­li­tys­pai­kat, Ve­nä­jä pää­si yh­teen ta­voit­tee­seen­sa: se on­nis­tui luo­maan ja­ko­lin­jo­ja Suo­meen si­säi­ses­ti. Kes­kus­te­lu ra­jo­jen sul­ke­mi­sen tar­peel­li­suu­des­ta ja kes­kus­te­lu ra­ja­tur­val­li­suut­ta vah­vis­ta­van lain tar­peel­li­suu­des­ta on saa­nut suo­ma­lai­set ja­kau­tu­maan eri lei­rei­hin.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­ses­ta apu­lais­pääl­lik­kö Mark­ku Has­si­nen to­te­si hal­li­tuk­sen esi­tys­tä va­lai­se­vas­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä lail­le on eh­do­ton tar­ve, ti­lan­ne on poik­keuk­sel­li­nen ja ris­ki­ta­so on kor­kea. Tä­män pi­täi­si ol­la sel­vää teks­tiä ti­lan­net­ta lä­hel­tä seu­ran­neel­ta vi­ra­no­mai­sel­ta.

Kui­ten­kin kes­kus­te­luis­sa on lai­tet­tu vas­tak­kain Suo­men tur­val­li­suus ja ih­mis­ten oi­keus ha­kea tur­va­paik­kaa.

Kyl­lä: Tur­va­paik­kaa tar­vit­se­val­la on ol­ta­va oi­keus sitä ha­kea. Mut­ta mi­kään maa ei saa käyt­tää jär­jes­tel­mää hy­väk­seen omien ta­voit­tei­den­sa aja­mi­seen. Va­li­tet­ta­vaa on, et­tä nämä las­ten­pol­ku­pyö­riä tal­vi­ke­lis­sä työn­tä­neet ih­mi­set ovat jou­tu­neet suur­val­ta­po­li­tii­kan pe­li­nap­pu­loik­si ja tämä peli konk­re­ti­soi­tui vii­me vuo­den lo­pul­la Nii­ra­las­sa­kin. Vaik­ka olem­me­kin tot­tu­neet asu­maan tääl­lä ra­jan tuo­mien ki­ro­jen ja ilo­jen rin­nal­la, hal­lit­se­ma­ton maa­han­tu­lo oli­si meil­le ja koko Suo­mel­le lii­kaa. Vai­kut­ta­mi­sen vä­li­nee­nä ole­van maa­han­tu­li­jan maa­han­tu­lo on siis pys­tyt­tä­vä es­tä­mään.

Jos laki saa­daan voi­maan, oli­si se vies­ti Ve­nä­jäl­le ja myös vä­li­neel­lis­tet­ty­jen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den läh­tö­mai­hin, et­tä Suo­meen ei kan­na­ta pyr­kiä.

Jos vä­li­neel­lis­tet­ty maa­han­tu­lo saa­daan tor­jut­tua, mah­dol­lis­tai­si se ra­ja­lii­ken­teen avaa­mi­sen sitä oi­ke­as­ti tar­vit­se­vil­le. Tämä hel­pot­tai­si mo­nen Kes­ki-Kar­ja­las­sa­kin asu­van ve­nä­läis­taus­tai­sen yh­tey­den­pi­toa lä­hei­siin­sä Ve­nä­jäl­lä.

K.S.

Lisää aiheesta

Kysely