JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.5.2024 4.00
Mielipiteet

Seu­tu­kun­nan edel­lä­kä­vi­jä on Toh­ma­jär­vi, Rääk­ky­läs­sä sama asia on hy­väl­lä mal­lil­la, mut­ta kau­pun­kis­ta­tuk­sen omaa­val­la Ki­teel­lä on kult­tuu­rin sa­ral­la asia, joka kai­paa pi­kai­sia toi­mia.

Kau­pun­ki­kes­kus­tan viih­tyi­syyt­tä on li­sät­ty mo­nin eri ta­voin, mut­ta yk­si kes­kei­nen te­ki­jä on jä­mäh­tä­nyt vuo­si­kym­men­ten taa ul­koi­sil­ta raa­meil­taan, vaik­ka si­säl­tö ny­ky­a­jas­sa tiu­kas­ti on­kin. Kes­ki-Kar­ja­lan ko­mein, mo­der­nein ja viih­tyi­sin kir­jas­to on eit­tä­mät­tä Toh­ma­jär­vel­lä Si­vis­tys­kes­kus Ah­jon ku­pees­sa, ja ai­na siel­lä käy­des­sä­ni ihai­len ti­laa ja sen an­ta­mia mah­dol­li­suuk­sia. On va­loa, viih­tyi­siä lu­ku­nurk­kauk­sia, väl­jäs­ti ase­tel­tu ko­ko­el­ma, näyt­te­lyt mu­ka­vas­ti esil­lä.

Rääk­ky­län ko­toi­sa lu­ku­tu­pa on kun­nan ko­koon näh­den hy­vin vir­keä ja mo­nen­lais­ta toi­min­taa tar­jo­a­va. Ul­ko­a­sus­sa moni seik­ka on ku­ten lap­suu­des­sa­ni, mut­ta on saa­tu myös uut­ta il­met­tä ja mo­der­nim­paa otet­ta. Kir­jas­ton toi­min­ta­ta­vat ovat tätä päi­vää, ja tila vas­taa hy­vin ny­ky­a­jan aja­tus­ta kaik­kien yh­tei­ses­tä olo­huo­nees­ta kir­jal­li­si­ne kä­si­työ­pii­rei­neen ja vä­lil­lä hy­vin­kin ni­mek­käi­ne kir­jai­li­ja­vie­rai­neen. Hui­man lu­ki­ja­suo­si­on saa­nut Satu Rä­mö­kin eh­ti käy­dä Rääk­ky­läs­sä vii­me vuon­na.

Ki­teen kir­jas­ton uu­me­nis­sa on myös asi­an­tun­te­va ja alas­taan in­nos­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta, mut­ta toi­min­ta­ym­pä­ris­tö ei an­na oi­keut­ta asi­al­le. Kun kau­pun­gin kir­jas­tol­le on osoi­tet­tu kol­me park­ki­paik­kaa, ja oma­toi­mi­kir­jas­toa ei saa­da teh­tyä, on jo kii­re saa­da asia edes sa­mal­le läh­tö­vii­val­le kuin pie­nem­mis­sä­kin taa­ja­mis­sa.

Ki­tee sai vii­me vuon­na näyt­te­ly­kes­kuk­sen, jota kel­paa esi­tel­lä vaih­tu­vi­ne ko­ko­el­mi­neen. Kau­pun­ki myös näyt­ti ky­kyn­sä toi­vo­tun leik­ki­puis­ton suh­teen, sil­lä har­tau­del­la odo­tet­tu pik­ku­vä­en puu­ha­paik­ka on eit­tä­mät­tä tyy­li­käs ja ny­ky­ai­kai­nen. Toi­vot­ta­vas­ti sama to­teu­tui­si kau­pun­gin­kir­jas­ton­kin suh­teen; kun tar­peek­si malt­taa odot­taa, lop­pu­tu­los on vart­tu­mi­sen ar­voi­nen.

Si­jain­tiin sa­noi­sin, et­tä kes­kei­sem­pi paik­ka oli­si pa­rem­pi. Toki kou­lu­lai­sil­le pi­tää ol­la lu­ku­tu­pa hel­pos­ti saa­ta­vil­la, mut­ta ai­van kes­kus­tan yti­mes­sä si­jait­se­va lai­nas­to hou­kut­te­li­si hel­pom­min vi­siit­tiin kuin kou­lu­kes­kuk­sen ku­pees­sa ole­va.

Vuo­teen 2026 ulot­tu­vas­sa kau­pun­gin ta­lous­suun­ni­tel­mas­sa mai­ni­taan, et­tä uu­den pää­kir­jas­ton suun­nit­te­lua jat­ke­taan suun­ni­tel­ma­kau­del­la. Ra­ken­ta­mi­sen ajan­koh­dak­si suun­ni­tel­maan on mer­kit­ty vuo­si 2025. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä suun­ni­tel­mis­ta pian kuul­tai­siin konk­reet­ti­sia vaih­to­eh­to­ja, ja kun­ta­lais­ten toi­veet­kin huo­mi­oi­tai­siin eri­tyi­ses­ti ra­ken­nuk­sen si­jain­nis­sa.

Päi­vi Lie­vo­nen

Lisää aiheesta

Kysely