JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.5.2024 9.37
Mielipiteet

MIELIPIDE: Poliisipalvelut paranevat maaseudulla

Ni­mis­mies­ten vi­rat lak­kau­tet­tiin vuo­den 1996 kih­la­kun­tau­u­dis­tuk­ses­sa. Hei­dän toi­men­sa ja­et­tiin po­lii­si­pääl­li­kön, vou­din ja kih­la­kun­nan­syyt­tä­jän teh­tä­viin. Työ­pai­kat ka­to­si­vat maa­lais­pi­tä­jis­tä. Käy­tän­nös­sä uu­si teh­tä­vän­ja­ko on joh­ta­nut ti­lan­tee­seen, et­tei­vät maa­seu­dul­la asu­vat saa enää po­lii­sin pal­ve­lu­ja. Har­va-alu­eel­la asu­va koh­taa po­lii­sin ai­no­as­taan saa­des­saan rike- tai yli­no­peus­sa­kon hil­jai­ses­ti lii­ken­nöi­dyl­lä tiel­lä.

Lu­pa­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus on hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. Yri­tin hoi­taa ase­lu­pa-asi­aa­ni Ki­teen po­lii­si­lai­tok­sel­la vii­me kes­ki­viik­ko­na. Ase­ma on au­ki vain kes­ki­viik­koi­sin yh­teen­sä vii­si tun­tia. Toi­mis­ton oven avau­dut­tua edel­lä­ni jo­nos­sa oli ai­na­kin kym­me­nen eri­lai­sia asi­oi­taan hoi­ta­vaa ih­mis­tä. Ihai­len koh­te­li­ai­den vir­kai­li­joi­den her­mo­ja. Mie­tin, oli­vat­ko hei­dän työ­so­pi­muk­sen­sa muu­tet­tu osa-ai­kai­sek­si vai oli­ko heil­le laa­dit­tu uu­sia teh­tä­viä, jois­ta ei ylei­söl­lä ole tie­toa? En lie­ne ol­lut ai­noa, joka tus­kas­tui odot­te­lua pie­nes­sä huo­nees­sa; kaik­ki is­tu­ma­pai­kat oli­vat täy­siä ja osa odot­ti vuo­ro­aan seis­ten.

On to­den­nä­köis­tä, et­tä kan­sa­lai­set to­tu­te­taan hoi­ta­maan asi­an­sa ne­tis­sä ja pai­kal­li­nen pal­ve­lu­toi­min­ta siir­re­tään ko­ko­naan Jo­en­suun uu­del­le ja ul­jaal­le po­lii­si­a­se­mal­le, jos­sa pal­ve­lut ovat au­ki vii­te­nä päi­väs­sä vii­kos­sa. Eh­kä­pä seu­raa­va vai­he on siir­tää toi­min­not Kuo­pi­oon ku­ten vero- ja ELY-asi­ois­sa on jo teh­ty? En saa­nut asi­aa toi­mi­tet­tua, mikä oli osit­tain omaa syy­tä­ni, sil­lä en ol­lut teh­nyt tar­peek­si alus­ta­vaa työ­tä. Olen nyt­tem­min hoi­ta­nut asi­a­ni ne­tin kaut­ta.

Tul­kin­ta de­ak­ti­voi­tu­jen asei­den vaa­ral­li­suu­des­ta ja nii­den säi­lyt­tä­mi­ses­tä on kum­mal­li­nen ja tar­koi­tet­tu vain re­hel­li­siä ih­mi­siä var­ten. Huu­me­vei­kot tus­kin ker­to­vat po­lii­seil­le käyt­tä­mis­tään aseis­ta. On­nek­si lei­pä­veit­siä ei tar­vit­se vie­lä lu­van­va­rais­taa, vaik­ka ne ovat tänä päi­vä­nä vaa­ral­li­sem­pia kuin tu­li­a­seet.

”Voi kun­pa tie­täi­sit, mi­ten vä­häl­lä jär­jel­lä tätä maa­il­maa joh­de­taan.” Näin lau­sui Ruot­sin val­ta­kun­nan kans­le­ri Axel Oxens­tier­na po­jal­leen ai­koi­naan.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely