JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.5.2024 10.52
Mielipiteet

MIELIPIDE: Vetoomus alueosuuskaupoille Suomalaisen possun puolesta

Ve­to­am­me Tei­hin suo­ma­lai­sen ruo­ka­ket­jun kes­tä­vyy­den, ruo­ka­tur­van ja tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­nin ni­mis­sä, jot­ta tans­ka­lai­nen pos­su ei syr­jäy­tä suo­ma­lais­ta pos­sua S-ket­jun myy­mä­löis­sä.

Ko­ti­mai­nen ruo­ka­ket­ju on teh­nyt pit­kä­jän­teis­tä työ­tä ruo­ka­tur­val­li­suu­den ja eläin­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. Meil­lä Suo­mes­sa on la­ki­sää­tei­sen eläin­suo­je­lu­lain­sää­dän­nön li­säk­si vie­lä kan­sal­li­nen ja yri­tys­koh­tai­set hy­vin­voin­ti­oh­jel­mat (lain­sää­dän­töä tiu­kem­mil­la kri­tee­reil­lä), joi­hin yli 95 pro­sent­tia ti­lois­ta on si­tou­tu­nut. Suo­mes­sa hän­nän ty­pis­tä­mi­ses­tä on luo­vut­tu jo 20 vuot­ta sit­ten ja teu­ras­ta­moi­den hy­vin­voin­ti­oh­jel­mis­sa on li­sät­ty eläin­koh­tais­ta ti­la­mi­toi­tus­ta ja vi­rik­kei­tä.

Tans­kas­sa ja mo­nes­sa muus­sa EU maas­sa käy­te­tään 4 ker­taa enem­män an­ti­bi­oot­te­ja si­ko­jen ruo­kin­nas­sa ja hoi­dos­sa. Tämä on joh­ta­nut re­sis­tent­tien bak­tee­ri­kan­to­jen muo­dos­tu­mi­seen ja Tans­kan ruo­ka­vi­ras­ton mu­kaan jo 70 pro­sent­tia hei­dän si­an­li­has­taan si­säl­tää MRSA bak­tee­re­ja. Täl­lai­sen li­han kä­sit­te­ly keit­ti­ös­sä vaa­tii eri­tyis­tä huo­lel­li­suut­ta, et­tei se pää­se le­vi­ä­mään ih­mi­seen li­ma­kal­vo­jen tai rik­kou­tu­neen ihon kaut­ta.

Sal­mo­nel­la­va­paus on myös sel­lai­nen asia, jos­ta Suo­mes­sa on ha­lut­tu li­ha­ket­jus­sa pi­tää kiin­ni. Täs­tä koi­tuu pal­jon työ­tä ja kus­tan­nuk­sia koko ket­jul­le, joi­ta ei ole huo­mi­oi­tu hin­noit­te­lus­sa. Eri­lai­sil­la vas­tuul­li­suusk­ri­tee­reil­lä ta­pah­tu­va tuo­tan­to pi­tää saa­da nä­ky­viin myös kau­pan hyl­lys­sä.

Suo­ma­lai­sen ruo­ka­ket­jun tur­val­li­suu­den, kes­tä­vyy­den ja tu­le­vai­suu­den var­mis­ta­mi­nen pi­tää ol­la osa myös kaup­pa­ket­ju­jen vas­tuul­li­suu­soh­jel­mia. Em­me ha­lua tin­kiä ruo­ka­tur­vas­ta muu­ta­man kym­me­nen sen­tin täh­den ja ajaa esi­merk­ki­nä si­an­li­han tuo­tan­toa en­tis­tä suu­rem­piin kan­nat­ta­vuu­son­gel­miin.

Toi­vom­me, et­tä ruu­an vas­tuul­li­suut­ta ke­hi­tet­tä­es­sä otam­me yh­des­sä mi­ni­mi­ta­sok­si suo­ma­lai­sen ruo­ka­ket­jun aset­ta­mat laa­tuk­ri­tee­rit niin ruo­ka­tur­vas­sa kuin eläin­ten hy­vin­voin­nis­sa. Sik­si ”hal­pa­tuon­ti” alem­mal­la vas­tuul­li­suus- ja ruo­ka­tur­va­ta­sol­la, ei saa syr­jäyt­tää suo­ma­lais­ta tuo­tet­ta kaup­po­jen hyl­lys­tä.

Suo­ma­lai­sen ruu­an ja sen te­ki­jöi­den puo­les­ta

MTK Poh­jois-Kar­ja­la

KAL­LE MYL­LY­NEN

pu­heen­joh­ta­ja

JARI ROU­VI­NEN

toi­min­nan­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely