JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
15.5.2024 5.40
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Nuorten hyvinvointi aikuisten asia

Ne­ga­tii­vi­siin asi­oi­hin kes­kit­ty­vä me­di­am­me tun­tuu nä­ke­vän nuo­ret on­gel­ma­na ja hei­dän elä­män­sä täyn­nä huo­lia. Nuor­ten mie­len­ter­veys on ro­mah­ta­nut, säh­kö­tu­pa­koin­ti on rä­jäh­tä­mäs­sä kä­siin ja alai­käis­ten te­ke­mät ri­kok­set ja jopa mur­hat ovat viik­ko­ja klik­ki­ot­sik­koi­na.

Näis­tä kohu-uu­ti­sis­ta huo­li­mat­ta suu­rel­la osal­la nuo­ria me­nee hei­dän omas­ta mie­les­tään hy­vin. Tämä käy il­mi Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen vuo­den 2023 kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sis­ta. Ky­se­lyyn osal­lis­tui noin 260 000 las­ta ja nuor­ta.

Yli puo­let ky­se­lyyn osal­lis­tu­neis­ta 4. ja 5. ja 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta ja am­mat­ti­o­pis­ton ja lu­ki­on opis­ke­li­jois­ta pi­tää kou­lun­käyn­nis­tä. Suu­rin osa on myös tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä, ja he ko­ke­vat ter­veys­ti­lan­teen­sa hy­väk­si.

Täs­tä huo­li­mat­ta on­gel­mia ei voi ohit­taa. Las­ten ja nuor­ten ko­ke­mat mie­len­ter­vey­den haas­teet ovat yleis­ty­neet vuo­den 2019 jäl­keen. Jo 23 pro­sen­til­la ala­kou­lui­käi­sis­tä on ol­lut mie­li­a­laan liit­ty­viä on­gel­mia. Ylä­kou­lui­käi­sis­tä 8.- ja 9.-luok­ka­lai­sis­ta ty­töis­tä 54 pro­sent­tia ja po­jis­ta 17 pro­sent­tia on ol­lut huo­lis­saan mie­li­a­las­taan edel­tä­neen vuo­den ai­ka­na.

Ko­ke­muk­set sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä sekä huol­ta pi­tä­vien ai­kuis­ten te­ke­mäs­tä hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta ovat ty­töil­lä huo­mat­ta­vas­ti poi­kia ylei­sem­piä. Ylä­luok­ka­lai­sis­ta ja toi­sel­la as­teel­la opis­ke­le­vis­ta ty­töis­tä lä­hes puo­let oli ko­ke­nut sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää. Ylei­sim­min sitä ko­et­tiin ne­tis­sä ja jul­ki­sil­la pai­koil­la. Asi­al­la ovat mo­nes­ti ai­kui­set, ku­ten va­lep­ro­fii­lin nuor­ten suo­si­maan Snapc­hat-vies­ti­pal­ve­luun luo­nut MOT-oh­jel­man toi­mit­ta­ja sai to­de­ta.

Nuor­ten jak­sa­mis­ta tu­ke­vat ar­ki­ru­tii­nit. Riit­tä­vä lii­kun­ta, ra­vin­to ja uni ovat pait­si fyy­si­sen kas­vun eväi­tä, myös ta­soit­ta­vat myl­ler­tä­vää miel­tä. Sil­ti lap­sis­ta lä­hes joka kol­mas ja nuo­ris­ta noin puo­let ei syö aa­mu­pa­laa jo­kai­se­na kou­lu­vii­kon aa­mu­na. Myös kou­lu­lou­nas saat­taa jää­dä vä­liin. Unen mää­rä ar­ki­sin jää al­le kah­dek­san tun­nin 36–51 pro­sen­til­la nuo­ris­ta.

Lap­si ja nuo­ri ei it­se voi ot­taa vas­tuu­ta kas­vus­taan ja ke­hit­ty­mi­ses­tään. Vas­tuu sii­tä, et­tä nuo­ri on tur­vas­sa niin ko­to­na, kou­lus­sa kuin har­ras­tuk­sis­sa on ai­kui­sil­la.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely