JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.5.2024 6.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Saatellaan KiPa voittojen tielle!

Pe­sä­pal­lo on vuo­si­kym­me­nien ajan kuu­lu­nut oleel­li­se­na osa­na Ki­teen ja koko Kes­ki-Kar­ja­lan ke­sään. Poik­keus­ta ei tee tä­mä­kään vuo­si. Mi­tä­pä muu­ta­kaan voi to­de­ta, kun vil­kai­see Ki­teen Pal­lon al­ka­neen kau­den ot­te­luoh­jel­maa.

Se pi­tää elo­kuun lop­puun men­nes­sä si­säl­lään pe­rä­ti 90 ot­te­lu­ta­pah­tu­maa. Ei­kä täs­sä vie­lä kaik­ki; su­per­pe­sik­sen osal­ta ot­te­luoh­je­mas­sa ovat vain run­ko­sar­jan ot­te­lut.

Kun lis­taan li­sä­tään jat­ko­sar­jan ja nii­den jäl­keen pe­lat­ta­vat vä­lie­rien ot­te­lut, nou­see ko­ti­pe­lien mää­rä sa­dan kiep­peil­le. On sii­nä pe­sis­fa­neil­le seu­rat­ta­vaa.

Ot­te­luoh­jel­ma vies­tii omaa kiel­tään ki­tee­läi­ses­tä pe­sis­kult­tuu­ris­ta. Sii­tä kie­li­vät myös ki­tee­läi­sen pe­sä­pal­lon pää­sar­ja­kau­det. Al­ka­mas­sa on 47. kau­si ylim­mäl­lä sar­ja­ta­sol­la il­man kat­ko­ja. Mel­koi­nen kult­tuu­ri­te­ko se­kin.

Suu­rin mie­len­kiin­to tu­le­val­la­kin sar­ja­kau­del­la koh­dis­tuu Ki­Pan edus­tus­jouk­ku­een te­ke­mi­siin. Tal­vi­sar­jan pe­lien pe­rus­teel­la odo­tuk­set ei­vät ko­vin kor­ke­al­la ol­leet, mut­ta vii­mei­set har­joi­tus­pe­lit Sot­ka­mon Jy­myä ja Joma Aka­te­mi­aa vas­taan to­dis­ti­vat kurs­sin kään­ty­neen.

Var­sin­kin Jymy -pe­lis­sä Ki­Pan ot­teet oli­vat va­kuut­ta­via. Ei ole mi­tään syy­tä epäil­lä, et­tei­kö jouk­kue oli­si is­kus­sa, kun sar­ja huo­men­na he­la­tors­tai­na al­kaa.

KiPa on aset­ta­nut it­sel­leen täk­si kau­dek­si ko­van ta­voit­teen. Seu­ras­sa on teh­ty sel­väk­si, et­tä vii­me kau­sil­ta tut­tui­hin si­joi­tuk­siin ei ol­la tyy­ty­väi­siä. Mie­li te­kee ylös­päin, ai­na vä­lie­rä­pe­lei­hin as­ti.

Ta­voit­tee­seen pää­sy edel­lyt­tää sar­jan suur­ten en­nak­ko­suo­sik­kien kaa­ta­mis­ta use­am­min kuin yh­des­sä tai kah­des­sa pe­lis­sä. Pe­lin­joh­ta­ja Sami Par­ta­sen sa­no­ja lai­na­ten jouk­ku­een on pys­tyt­tä­vä kään­tä­mään ta­sai­set pe­lit eduk­seen.

Kat­seet koh­dis­tu­vat nyt en­nen muu­ta pe­laa­jiin, jois­ta on pu­hut­tu pit­kään lu­pauk­si­na. Heil­lä on nyt näy­tön paik­ka; kan­tin on kes­tet­tä­vä ja ko­vis­sa pai­kois­sa on py­syt­tä­vä te­ke­mään ko­via, en­nak­ko­luu­lot­to­mia rat­kai­su­ja.

Oman haas­teen­sa pe­laa­jil­le tuo myös si­säi­nen kil­pai­lu­ti­lan­ne. Ken­tän jo­kai­sel­le loh­kol­le on nyt mu­ka­vas­ti tun­kua. Tämä tie­tää sitä, et­tä pe­li­paik­ka ei tule kuin Ma­nul­le il­lal­li­nen; se on an­sait­ta­va.

Pe­sä­pal­los­sa it­se­luot­ta­muk­sel­la on iso mer­ki­tys. Tun­net­tu to­si­a­sia on, et­tä ma­ke­at voi­tot saa­vat ai­kaan flow -ti­lan, mut­ta tap­pi­oi­den seu­rauk­se­na peli muut­tuu hel­pos­ti pa­ko­no­mai­sek­si jä­kit­tä­mi­sek­si.

Sik­si oli­si tär­ke­ää saa­da peli rul­laa­maan heti avaus­kier­rok­ses­ta läh­tien. Tä­män tie­tä­en täy­te­tään huo­men­na he­la­tors­tai­na Kem­pe­le -pe­lis­sä Ran­ta­ken­tän kat­so­mo ja saa­tel­laan KiPa po­ru­kal­la voit­to­jen tiel­le.

J.V.

Lisää aiheesta

Kysely