JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.4.2024 10.23
Mielipiteet

MIELIPIDE: Siun soten ja hallituksen palvelumalli eläkeläisille

Siun so­tes­sa on aloi­tet­tu pal­ve­lust­ra­te­gi­an toi­meen­pa­no. Pe­rus­ta­sol­la stra­te­gia pe­rus­tuu seit­se­mään laa­jan pal­ve­lun sote-ase­maan, joi­hin pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään. Sa­mal­la lak­kau­te­taan ter­vey­sa­se­mia ym­pä­röi­vis­tä kun­nis­ta. Nämä kor­va­taan liik­ku­vil­la pal­ve­luil­la pää­o­sin kiin­teis­sä toi­mi­pis­teis­sä.

Toi­meen­pa­no on aloi­tet­tu Nur­mek­sen sote-ase­mal­ta, jo­hon siir­re­tään Juu­an kun­nan ja Val­ti­mon pi­tä­jän ny­kyi­set toi­min­not. Pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­mal­la on yleis­tä mie­len­kiin­toa sik­si, et­tä pai­kal­lis­ten vai­ku­tus­ten li­säk­si on vaa­ra, et­tä täs­tä tu­lee sap­luu­na, jota vir­ka­hen­ki­löt so­vel­ta­vat kaik­ki­ne puut­tei­neen lop­pui­hin kuu­teen sote-ase­maan koko maa­kun­taan.

Val­mis­tu­neen suun­ni­tel­man hen­ki on, et­tä vain la­kien mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set täy­te­tään. Mi­tään pe­rus­ta­son pal­ve­lu­ja vah­vis­ta­vaa ja ke­hit­tä­vää suun­ni­tel­ma ei si­säl­lä.

Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­teis­ta pe­rus­ta­son ja eri­kois­ta­son in­teg­raa­ti­os­ta tai toi­saal­ta so­si­aa­li­pal­ve­lu­jen ja ter­veys­pal­ve­lu­jen in­teg­raa­ti­os­ta ei mai­ni­ta edes ta­voi­te­ta­sol­la.

Juu­ri pe­rus­ta­son pal­ve­lut ovat kui­ten­kin elä­kei­käi­sel­le vä­es­töl­le olen­nai­set. Esi­mer­kik­si pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sien hoi­don jat­ku­vuus edel­lyt­tää sään­nöl­lis­tä seu­ran­taa, sa­moin li­sään­ty­vä tar­ve so­si­aa­li­pal­ve­lui­hin. Vah­vis­ta­mal­la pe­rus­ta­soa vä­hen­ne­tään kal­liin eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­vet­ta. On pääs­tä­vä oma­hoi­ta­ja-mal­liin sekä so­si­aa­li- et­tä ter­veys­pal­ve­luis­sa ja oma­lää­kä­ri-mal­liin ter­vey­den­huol­los­sa.

Etä­pal­ve­lu­jen voi­mak­kaan li­sään­ty­mi­sen vuok­si tar­vi­taan tu­et­tu­ja di­gi­pal­ve­lu­jen asi­oin­ti­pis­tei­tä. Kai­kil­la, var­sin­kaan iäk­käil­lä, ei ole tek­niik­kaa ei­kä ky­kyä käyt­tää mo­ni­puo­lis­tu­via etä­pal­ve­lu­ja it­se­näi­ses­ti ko­toa. Pal­ve­lu­jen yh­den­ver­tai­sen saa­ta­vuu­den ni­mis­sä pi­tää ol­la paik­ka, jos­ta etä­pal­ve­lu­ja voi käyt­tää tur­val­li­ses­ti ja il­man omia di­gi­tai­to­ja.

P-K:n vä­es­tös­tä 31 % on 65 vuot­ta täyt­tä­nei­tä suun­nit­te­lu­jak­son lo­pus­sa vuon­na 2027. Sik­si on ol­ta­va suun­ni­tel­ma, mi­ten elä­kei­käis­ten pal­ve­lu­tar­peen kas­vuun vas­ta­taan.

Hal­li­tus pet­ti lu­pauk­sen­sa ol­la kos­ke­mat­ta eläk­kei­siin. Heti aluk­si eläk­keen­saa­jan asu­mis­tu­et jää­dy­tet­tiin, tu­keen ei tule vuo­sit­tai­sia in­dek­si­ko­ro­tuk­sia.

Ke­hys­rii­hes­sä hal­li­tus päät­ti alen­taa elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­loa ki­ris­tä­mäl­lä ve­ro­tus­ta. Pur­ra (ps) sa­noo sen kos­ke­van vain hy­vä­tu­loi­sia; on­ko 1900 €/kk brut­to elä­ket­tä saa­va hy­vä­tu­loi­nen?

Ylei­sen alv:n ko­ro­tuk­sen ai­heut­ta­ma kaik­kien hin­to­jen nou­su is­kee pa­has­ti pie­ni­tu­loi­siin, myös elä­ke­läi­siin. Alv:n suh­teel­li­nen osuus me­nois­ta on yli kak­sin­ker­tai­nen kah­des­sa alim­mas­sa tu­lo­kym­me­nyk­ses­sä ver­rat­tu­na kah­teen ylim­pään. Toi­sin kuin hal­li­tus väit­tää, hin­to­jen nou­su kos­kee myös ruo­kaa, lääk­kei­tä ja hen­ki­lö­kul­je­tuk­sia. Ei ruo­ka sin­ne kaup­paan il­mes­ty suo­raan pel­lol­ta, ei­vät­kä lääk­keet ap­teek­kiin teh­taal­ta ja bus­sit­kin tar­vit­se­vat polt­to­ai­net­ta.

Ter­vey­den­huol­lon mak­su­jen ko­ro­tuk­set kos­ke­vat suu­rel­ta osin elä­ke­läi­siä. Tu­lee va­lin­to­ja, os­tan­ko ruo­kaa vai käyn­kö lää­kä­ris­sä.

Hal­li­tuk­sen toi­met li­sää­vät elä­ke­läis­köy­hyyt­tä. Tu­lem­me nä­ke­mään ka­tast­ro­fe­ja.

Ekl:n Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri ry.

TOI­VO PY­KÄ­LÄI­NEN

pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely