JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.4.2024 11.57
Mielipiteet

MIELIPIDE: Ei enää suon kuivatusvesiä Peijon­nie­men­lahteen

Toh­ma­jär­ven Tee­ri­suol­le ha­e­taan uut­ta lu­paa tur­peen nos­toon. Ha­ki­ja­na on en­ti­nen Vapo Oy uu­del­ta ni­mel­tään Ne­o­va Oy. Suun­ni­tel­lun tuo­tan­to­a­lu­een va­lu­ma­ve­det oli­si tar­koi­tus joh­taa Toh­ma­jär­ven Pei­jon­nie­men­lah­teen. Kui­va­tus­ve­sien kuor­mi­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si käy­tös­sä oli­si mm. las­keu­tu­sal­tai­ta ja pin­ta­va­lu­tus­kent­tä. Ha­ki­ja on teh­nyt vai­ku­tu­sar­vi­on, jon­ka mu­kaan va­lu­ma­ve­sil­lä ei oli­si vai­ku­tus­ta Pei­jon­nie­men­lah­den ve­den laa­tuun.

Va­lu­ma­ve­sien mu­ka­na on tu­los­sa vuo­sit­tain noin 2 500 kg kiin­to­ai­net­ta ja 18 500 kg liu­kois­ta hu­mus­ta. Ha­ke­muk­sen mu­kaan Pei­jon­nie­men­lah­den kiin­to­ai­ne­pi­toi­suuk­siin va­lu­ma­ve­sil­lä ei ”to­den­nä­köi­ses­ti” oli­si mi­tään vai­ku­tus­ta ja ve­den hu­mus­pi­toi­suu­teen ”juu­ri­kaan” vai­ku­tus­ta. Li­säk­si ar­vi­oi­daan, et­tei kuor­mi­tuk­ses­ta ”saa­ta ai­heu­tua” ka­la­ta­lou­del­lis­ta hait­taa. En­tä­pä jos näis­tä kuor­mi­tuk­sis­ta ai­heu­tuu hait­taa?

Va­pon edel­li­sen tur­ve­tuo­tan­non (Val­ke­a­suo) kui­va­tus­ve­det joh­det­tiin Luo­so­jo­en kaut­ta Toh­ma­jär­ven Vää­rä­lah­teen. Lop­pu­tu­lok­se­na oli mo­nien met­rien pak­sui­nen mu­ta­ker­ros lah­des­sa, ja vir­taus­ten ta­kia mu­taa on siir­ty­nyt kat­ta­en koko jär­ven poh­jan. Jär­ven poh­jaa jou­du­taan nyt usein tal­vi­sin ha­pet­ta­maan. Vapo kiel­täy­tyi myön­tä­mäs­tä syyl­li­syyt­tään ja aloit­ti mu­dan pois­ton yri­tyk­set vas­ta Ve­si­oi­keu­den mää­räyk­sel­lä. Mu­dan pois­to ei on­nis­tu­nut, ja Vää­rä­lah­den ran­ta-asuk­kaat me­net­ti­vät py­sy­väs­ti ui­ma­ran­tan­sa.

Pei­jon­nie­men­lah­den kes­ki­sy­vyys on 1 m. Se on jo nyt voi­mak­kaas­ti kas­va­mas­sa um­peen. Alue on Na­tu­raan kuu­lu­va kan­sain­vä­li­ses­ti ar­vo­kas lin­tu­ve­si. Lah­des­sa kas­vaa myös maa­il­man­laa­jui­ses­ti suo­jel­tu har­vi­nai­nen hen­to­nä­kin­ruo­ho. Um­peen­kas­vun ta­kia lah­tea on jo nyt jou­dut­tu ruop­paa­maan lin­tu­jen pe­sin­nän ja nä­kin­ruo­hon kas­vun var­mis­ta­mi­sek­si.

Toh­ma­jär­ven kun­nan ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kat­soo, et­tä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia on Ne­o­va Oy:n ha­ke­muk­ses­sa ar­vi­oi­tu kat­ta­vas­ti. Al­le­kir­joit­ta­jien mie­les­tä näin ei ole. Pei­jon­nie­men­lah­des­ta ve­det siir­ty­vät jär­ven se­läl­le ja siel­tä Toh­ma­jo­keen. Toh­ma­jär­ven ve­den­kor­keut­ta las­ket­tiin Toh­ma­jär­ven kun­nan ja seu­ra­kun­nan toi­mes­ta met­ri vuon­na 1960. Jär­ven kes­ki­sy­vyys on nyt noin 2 m. Ve­si­mää­rän vä­häi­syy­den ta­kia vä­häi­set­kin li­sä­ra­vin­ne­mää­rät ovat tu­hoi­sia. Jo nyt Toh­ma­jär­ven ran­noil­la kaut­taal­taan kas­va­van kais­lan ja jär­vi­ruoón le­vi­ä­mi­nen on ryös­täy­ty­mäs­sä kä­sis­tä - lie­nee­kö syy­nä liu­koi­sen hu­muk­sen vai­ku­tus vai on­ko syy­nä ha­pet­to­mas­sa mu­das­sa liu­koi­sek­si muut­tu­va fos­fo­ri. Olen­nais­ta on tämä: Kas­vus­ton jat­ku­vaan pois­toon ei enää rii­tä voi­mia ei­kä ra­ho­ja.

Suo­men jär­vien pi­laan­tu­mi­sen ovat lä­hin­nä ai­heut­ta­neet 60-lu­vul­la al­ka­nut met­sien ja soi­den oji­tus­ten va­paut­ta­mat ra­vin­teet ja hu­muk­set. Kun nyt tämä tie­de­tään, ky­sym­me, mik­si jat­ke­taan sa­man­lais­ta ve­sien tu­ho­a­mis­ta. Ei­kö ole opit­tu mi­tään?

KAI­JA KEI­NO­NEN

TUI­JA NIE­MI­NEN

KARI SOR­MU­NEN

Lisää aiheesta

Kysely