JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
24.4.2024 1.00
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Kolmas tuoli

Tä­män Koti-Kar­ja­lan tee­ma­na on viih­tyi­sä koti. Leh­teä suun­ni­tel­ta­es­sa toi­mi­tuk­ses­sa vit­sail­tiin, et­tä esi­tel­lään sii­nä mi­nun Ki­teen asun­to­ni. Tuos­sa kak­ko­sa­sun­nos­sa­ni – si­nän­sä viih­tyi­säs­sä kak­si­os­sa – oli ni­mit­täin tuol­loin si­sus­tuk­se­na muu­ta­man pik­ku­e­si­neen li­säk­si kak­si pat­jaa, kak­si tuo­lia ja kak­si lamp­pua. Mat­to­ja oli nel­jä. Sei­näl­le olin ha­ke­nut pai­kal­li­sel­ta kirp­pu­to­ril­ta pah­vi­sen Raa­ma­tun ope­tus­tau­lun Joo­sef ja hä­nen vel­jen­sä.

Al­kuun mi­nul­la oli kun­ni­an­hi­moi­set si­sus­tus­suun­ni­tel­mat. Olin jos­tain kek­si­nyt, et­tä ro­ko­koo on tu­los­sa muo­tiin. Niin­pä puo­li­va­ka­vis­sa­ni aloin haa­veil­la ky­seis­tä tyy­li­suun­taa edus­ta­vis­ta ka­lus­teis­ta. Ta­lou­del­li­set re­a­li­tee­tit tu­li­vat kui­ten­kin vas­taan, ja pää­tin hank­kia edul­li­sen pui­sen pöy­dän, joka toi­mi­si sekä ruo­ka- et­tä työ­pöy­tä­nä. Mie­leis­tä, au­ton ta­ka­kont­tiin mah­tu­vaa pöy­tää ei kui­ten­kaan löy­ty­nyt. Pää­tin odot­taa, et­tä sai­sin sel­lai­sen vai­mo­ni su­ku­lai­sil­ta. Kuu­kau­si meni hy­vin pöy­dät­tä. Töi­tä tein lat­ti­al­la tai sit­ten pat­jal­la, sel­kä sei­nää vas­ten no­ja­ten.

Pit­kään ku­vit­te­lin, et­tä va­lais­tuk­sel­la on rat­kai­se­va mer­ki­tys viih­ty­mi­sel­le­ni ja kes­kit­ty­mis­ky­vyl­le­ni. Ai­em­mis­sa asu­nois­sa­ni mi­nul­la oli yö­lamp­pu­ja, joi­ta suun­tai­lin sei­nil­le ja joi­den var­jos­ti­mien asen­to­ja muun­te­lin saa­dak­se­ni va­lon miel­lyt­tä­väk­si. Nyt, kun ma­kuu­huo­neen ka­tos­sa roik­kuu vain yleis­va­lai­sin, huo­maan lu­ke­va­ni kes­kit­ty­neem­min kuin ai­koi­hin. Ken­ties ky­sy­mys ei lo­pul­ta ole va­lais­tuk­ses­ta. Eh­kä ylen­mää­räi­nen ta­va­ra vei kes­kit­ty­mis­ky­ky­ni.

Tätä kir­jot­ta­es­sa­ni asun­to on ol­lut mi­nul­la noin puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta. Pöy­dän li­säk­si olen tuo­nut sin­ne yh­den ku­kan. Vaat­teet, as­ti­at, sii­vous­vä­li­neet ja muut vält­tä­mät­tö­mät tar­vik­keet ovat useim­mi­ten kaa­peis­sa, pois­sa nä­ky­vis­tä. Keit­tiö on help­po pi­tää puh­taa­na, kun as­ti­oi­ta on vä­hän. Vain kir­jat ker­ty­vät sei­nän vie­rus­tal­le ja ik­ku­na­lau­dal­le epä­mää­räi­sik­si ka­soik­si, mut­ta muu­ten asun­nos­sa on ti­la­vaa ja siis­tiä.

Ko­toa Jo­en­suus­ta pi­täi­si tuo­da no­ja­tuo­li, mut­ta en saa pa­kat­tua sitä mu­kaa­ni. Oi­ke­as­taan en ha­lu­ai­si tuo­da asun­toon enää mi­tään. Mi­ni­ma­lis­mi tuo mie­len­rau­haa. Usein huo­maan is­tus­ke­le­va­ni il­tai­sin asun­nos­sa­ni kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa, te­ke­mät­tä yh­tään mi­tään.

En kai­paa ro­ko­koo-ka­lus­tei­ta. Ko­din viih­tyi­syys voi syn­tyä mie­len­kiin­toi­sis­ta esi­neis­tä tai vaik­ka­pa huo­ne­ka­luis­ta, joil­la on ta­ri­na. Mut­ta voi se syn­tyä myös hil­jai­suu­des­ta, puh­tau­des­ta ja ik­ku­nois­ta avau­tu­vis­ta mai­se­mis­ta. Par­vek­keel­le ha­lu­an kol­man­nen tuo­lin, sel­lai­sen, jos­ta voin kat­sel­la au­rin­gon­las­kua.

Miik­ka Ki­vi­nen

miik­ka.ki­vi­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely