JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.4.2024 7.00
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Lasta autetaan auttamalla perhettä

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­vel­lä hel­mi­kuus­sa ta­paa­mas­sa lap­sia, nuo­ria sekä hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­viä ai­kui­sia. Käyn­nil­lään Pek­ka­ri­nen ko­ros­ti Itä-Suo­men ke­hit­tä­mi­seen pa­nos­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä las­ten ja nuor­ten kan­nal­ta. Hä­nen mie­les­tään kyse on ar­vo­va­lin­nois­ta, jot­ka vai­kut­ta­vat las­ten ja nuor­ten elä­mään. Vai­ku­tus­ten voi ar­vi­oi­da ole­van vä­lit­tö­miä ja vä­lil­li­siä, heti konk­re­ti­soi­tu­via tai ai­ko­jen pääs­tä näyt­täy­ty­viä.

Pek­ka­ri­nen esit­ti huo­le­nai­heen­sa kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sis­ta, jois­sa nou­si esil­le yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­set. Myös kiu­saa­mi­nen il­mi­ö­nä tuli vie­rai­lun ai­ka­na esil­le. Pek­ka­ri­nen to­te­si meil­lä ai­kui­sil­la ole­van pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka: kiu­saa­mi­sen lo­pet­ta­mi­nen on ai­kuis­ten teh­tä­vä.

Pari viik­koa en­nen Toh­ma­jär­ven vie­rai­lu­aan Pek­ka­ri­nen kom­men­toi 4-vuo­ti­aan jo­en­suu­lais­lap­sen jär­kyt­tä­vää kuo­le­man­ta­paus­ta vii­me ke­säl­tä. Hän ku­va­si tun­to­jaan tur­hau­tu­neek­si, kun 12 vuot­ta ai­em­min ta­pah­tu­nees­ta lap­sen kuo­le­maan joh­ta­nees­ta kal­toin­koh­te­lu­ta­pauk­ses­ta ei osat­tu ot­taa opik­si. Pää­si­äi­sen jäl­keen Eli­na Pek­ka­ri­nen on jäl­leen ol­lut ky­syt­ty haas­ta­tel­ta­va, kun Van­taan su­rul­li­nen kou­lu­am­pu­mi­nen sai kaik­ki pois to­lal­taan.

Lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tun 100-si­vui­ses­sa vuo­si­ra­por­tis­sa vuo­del­ta 2023 on pal­jon asi­aa. Sii­nä mm. to­de­taan, et­tä lap­sel­la on oi­keus kas­vaa per­hees­sä on­nel­li­suu­den, rak­kau­den ja ym­mär­tä­myk­sen il­ma­pii­ris­sä. Sa­maan ai­kaan lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tul­le tul­leis­sa yh­tey­de­no­tois­sa ko­ros­tui­vat on­gel­mal­li­set erot, van­hem­pien yh­teis­työn on­gel­mat ja ta­paa­mi­soi­keu­teen liit­ty­vät kiis­tat. Yh­tey­de­no­tois­sa kävi il­mi, et­tä per­hei­den avun saa­mi­nen kes­ti lii­an kau­an. Vuo­si­ra­por­tis­sa pai­no­te­taan­kin avun sa­mai­sen oi­kea-ai­kai­suut­ta ja en­nal­ta­eh­käi­syä.

Kun Van­taan ka­ma­la uu­ti­nen tuli il­mi, al­koi en­sin syi­den ja syyl­lis­ten et­si­mi­nen ja heti sen jäl­keen tar­ve löy­tää kei­not vas­taa­van ta­pauk­sen uu­si­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si. On nous­sut esil­le tar­ve uu­den­lais­ten hoi­toa tar­jo­a­vien yk­si­köi­den pe­rus­ta­mi­ses­ta vä­ki­val­tai­sil­le tai vai­ke­as­ti käyt­täy­ty­vil­le lap­sil­le. On esi­tet­ty tar­peet las­ten psy­ki­at­ri­sen hoi­don te­hos­ta­mi­ses­ta ja hoi­toon pää­syn hel­pot­ta­mi­ses­ta.

Kaik­ki tär­kei­tä ke­hit­tä­mi­sen koh­tei­ta, mut­ta lo­pul­ta vas­taus löy­tyy lap­si­a­si­a­val­tuu­te­tun vuo­si­ra­por­tis­ta. Kai­kil­le lap­sil­le pi­tää pys­tyä tur­vaa­maan tur­val­li­set ja ra­kas­ta­vat kas­vuo­lo­suh­teet.

Kun lap­si tar­vit­see apua, oli­si per­he tar­vin­nut sitä jo pal­jon ai­em­min. En­nal­ta­eh­käi­se­vien pal­ve­lui­den ala­sa­jo ja kar­sin­ta nä­kyy nyt ky­se­lyis­sä, ti­las­tois­sa ja uu­ti­sis­sa.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely