JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.4.2024 14.51
Mielipiteet

MIELIPIDE: Onko meillä malttia tervehtyä?

Suo­meen on juu­ri saa­tu ai­kaan his­to­ri­al­li­sen suu­ri sote-uu­dis­tus. Vuon­na 1972 Suo­mes­sa teh­tiin edel­li­nen suu­ri sote-uu­dis­tus, kun Kan­san­ter­veys­lain myö­tä moni asia muut­tui. Tuol­loin vä­ki­mää­rään näh­den Suo­mes­sa oli lää­kä­rei­tä vä­hem­män kuin muu­al­la Eu­roo­pas­sa ja var­sin­kin mie­het kuo­li­vat en­nen ai­ko­jaan. Myös nyt teh­dyl­lä uu­dis­tuk­sel­la oli tar­koi­tus vah­vis­taa lä­hi­pal­ve­lui­ta ja kan­san­ter­veyt­tä.

Kan­san­ter­veys­la­kiin teh­ty uu­dis­tus on­nis­tui 1970-lu­vul­la. Uu­dis­tus on­nis­tui sil­loin, kos­ka sen ym­pä­ril­le nou­si ai­to halu pa­ran­taa kan­san­ter­veyt­tä ja uu­dis­tuk­seen si­tou­dut­tiin pit­kä­jän­tei­ses­ti. Yk­si uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen hah­mo oli Pek­ka Kuu­si. Kuu­sen ajat­te­lus­sa uut­ta oli se, et­tä ter­vey­den­hoi­toon pa­nos­tet­ta­va raha ei ole vain kus­tan­nuk­sia, vaan se näh­tiin si­joi­tuk­se­na tu­le­vai­suu­teen. Kan­san­ter­veys­lain uu­dis­tus joh­ti esi­mer­kik­si Poh­jois-Kar­ja­las­sa sii­hen, et­tä lää­kä­ri Pek­ka Pus­ka aloit­ti työn­sä ja maa­kun­taan syn­tyi Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­ti. Poh­jois-Kar­ja­la -pro­jek­ti toi­mi. Ih­mis­ten ter­veel­li­set elin­vuo­det li­sään­tyi­vät.

Ny­kyi­sel­tä Suo­men hal­li­tuk­sel­ta puut­tuu so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­ta kan­san­ter­veys­työn tu­lo­kul­ma. So­tea uu­dis­te­taan sii­lo­mai­ses­ti ja ly­hyt­nä­köi­ses­ti val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön joh­dol­la. Vaik­ka ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen kan­san­ter­veys­työn ee­tok­sen vä­hyyt­tä on pe­rus­tel­tua ar­vos­tel­la, jopa vas­tuu­mi­nis­te­ri­kin nä­kee sen mitä maa­kun­nas­sam­me on vie­lä jää­ty jah­kail­len poh­dis­ke­le­maan. Sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­nen uu­ti­soi 12.4., et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kai­sa Juu­so (ps.) kan­nat­taa uu­den Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­tin käyn­nis­tä­mis­tä.

Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­tin asen­net­ta tar­vi­taan taas. Ras­van ja suo­lan li­säk­si lii­kun­nan puu­te ja lii­al­li­nen so­ke­rin käyt­tö vai­kut­ta­vat maa­kun­tam­me ih­mis­ten ter­vey­teen. Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­mä on jät­tä­nyt aloit­teet uu­den Poh­jois-Kar­ja­la-pro­jek­tin ai­kaan­saa­mi­sek­si sekä so­ke­riin et­tä lii­kun­taan pai­not­tu­en, mut­ta käy­tän­nön tu­lok­set ovat ol­leet tois­tai­sek­si ole­mat­to­mia.

Syöt­tei­tä on nyt hei­tel­ty riit­tä­vän pit­kään. Nyt Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een, Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­lii­ton ja maa­kun­nan kun­tien on ky­et­tä­vä ot­ta­maan yh­des­sä täs­tä asi­as­ta kop­pi. Maa­kun­tam­me ei yk­sin­ker­tai­ses­ti tule me­nes­ty­mään ny­kyi­sil­lä reu­na­eh­doil­la. Kan­san­ter­veys­työn roo­li tu­lee näh­dä kes­kei­se­nä ja ai­van vält­tä­mät­tö­mä­nä. Kan­san­ter­veys­työn edes­sä ei saa enää haa­huil­la, pu­do­tel­la kin­tai­ta tai hy­väk­syä ny­ky­ti­lan an­net­tu­na. Hi­hat tu­lee nyt päät­tä­väi­ses­ti kää­riä yh­des­sä ylös en­nal­ta­eh­käi­se­vän kan­san­ter­veys­työn ni­mis­sä.

MAT­TI KUIT­TI­NEN, YTM, Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­val­tuu­tet­tu, Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuu­tet­tu (Kes­kus­ta)

Lisää aiheesta

Kysely