JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.4.2024 10.27
Mielipiteet

MIELIPIDE: Lapsiperheiden kurjistaminen ei paranna työllisyyttä

Mo­nen pie­ni­tu­loi­sen ja työt­tö­män toi­meen­tu­lo pu­to­si huh­ti­kuun alus­sa ra­jus­ti, jopa usei­ta sa­to­ja eu­ro­ja kuus­sa, kun hal­li­tuk­sen leik­kauk­set ylei­seen asu­mis­tu­keen, työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­saan ja lap­si­ko­ro­tuk­siin as­tui­vat voi­maan. Sa­mal­la mo­net leik­kauk­sis­ta ka­sau­tu­vat sa­moil­le ta­hoil­le il­man et­tä nii­den ko­ko­nais­vai­ku­tuk­sia on edes sel­vi­tet­ty. Esi­mer­kik­si ylei­sen asu­mis­tu­en leik­kaus osuu noin 400 000 ko­ti­ta­lou­teen ja lap­si­ko­ro­tuk­sen pois­to noin 100 000 hen­keen.

Or­pon hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kan ai­no­a­na kei­no­na on­kin jul­kis­ten me­no­jen leik­kaa­mi­nen riip­pu­mat­ta nii­den vai­ku­tuk­ses­ta ih­mis­ten ar­keen tai ta­lou­den suh­dan­teis­ta. Leik­kaus­po­li­tii­kas­ta näyt­tää­kin tul­leen hal­li­tuk­sel­le pak­ko­miel­le ja sa­maan ai­kaan kun leik­kaus­ten myö­tä pie­ni­tu­lois­ten ah­din­ko sy­ve­nee, riit­tää hal­li­tuk­sel­la kui­ten­kin ra­haa suu­ri­tu­lois­ten ve­ro­na­len­nuk­siin.

Myös me so­si­a­li­de­mok­raa­tit olem­me sitä miel­tä, et­tä jul­ki­nen ta­lou­tem­me kai­paa vah­vis­ta­mis­ta. Sa­mal­la on kui­ten­kin jäl­leen syy­tä lu­kuis­ten asi­an­tun­ti­joi­den oh­jei­den­kin mu­kai­ses­ti muis­tut­taa, et­tä oi­keu­den­mu­kai­ses­sa jul­ki­sen ta­lou­den va­kaut­ta­mi­ses­sa on pi­det­tä­vä myös ve­ro­tus mu­ka­na, jot­ta taak­kaa voi­daan ja­kaa kan­to­ky­vyn mu­kaan. Tämä on nyt au­tu­aas­ti hal­li­tuk­sen puo­lel­ta unoh­tu­nut.

Tar­vit­sem­me myös ai­to­ja kei­no­ja tu­le­van kas­vun hy­väk­si, em­me yk­si­sil­mäis­tä työ­eh­to­jen hei­ken­tä­mis­tä ja toi­meen­tu­lon kur­jis­ta­mis­ta. On sel­vää, et­tä asu­mis­tu­en ja työt­tö­myys­tur­van leik­kauk­set ei­vät tule nos­ta­maan työl­li­syyt­tä. Nyt hal­li­tus ran­kai­see pie­ni­palk­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä, kun hei­dän palk­kan­sa ei ny­kyi­sel­lään­kään tah­do riit­tää elä­mi­seen.

Vii­me syk­sy­nä hal­li­tus tie­dot­ti, et­tä sen toi­mil­la luo­daan tänä vuon­na jopa 60 000 uut­ta työ­paik­kaa, mut­ta ti­las­to­kes­kuk­sen tuo­rei­den lu­ku­jen mu­kaan meil­tä on­kin vii­me vuo­den ai­ka­na hä­vin­nyt yli 30 000 työ­paik­kaa. Leik­kaus­po­li­tii­kan si­jaan nyt tu­li­si­kin pi­kai­ses­ti puut­tua työt­tö­myy­den to­del­li­siin juu­ri­syi­hin, ku­ten puut­tu­vaan osaa­mi­seen, työ­ky­vyn ja työs­sä­jak­sa­mi­sen on­gel­miin sekä esi­mer­kik­si asun­to­mark­ki­noi­den haas­tei­siin, jot­ka vai­keut­ta­vat työn pe­räs­sä muut­ta­mis­ta. Näi­hin hal­li­tus ei ole va­li­tet­ta­vas­ti pyr­ki­nyt et­si­mään rat­kai­su­ja.

Epä­oi­keu­den­mu­kai­sel­le po­li­tii­kal­le on on­nek­si vaih­to­eh­to. Me ha­lu­am­me nos­taa työl­li­syyt­tä tu­ke­mal­la työn­ha­ki­joi­ta, pa­nos­ta­mal­la kou­lu­tuk­seen, tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja in­no­vaa­ti­oi­hin, mut­ta sa­maan ai­kaan pi­tää huol­ta sii­tä, et­tä ku­kaan ei jou­du koh­tuut­to­man ti­lan­tee­seen leik­kaus­ten vuok­si. Vie­lä ei ole lii­an myö­häis­tä muut­taa po­li­tii­kan kurs­sia kes­tä­vään ja kas­vua ra­ken­ta­vaan suun­taan.

SEP­PO ES­KE­LI­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Lisää aiheesta

Kysely