JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
9.4.2024 7.56
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hallintosääntö muutettava palveluiden turvaamiseksi

Hal­lin­to­sään­tö on kes­kei­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­non ja toi­min­nan oh­jaus­vä­li­ne. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een ylin päät­tä­vä elin, suo­ril­la vaa­leil­la va­lit­tu alu­e­val­tuus­to, päät­tää hal­lin­to­sään­nös­tä

Mik­si muu­tos?

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­tö val­mis­tel­tiin Siun so­ten kun­ta­yh­ty­män ai­kai­sen hal­lin­to­sään­nön ”pääl­le”. Se on var­sin vi­ran­hal­ti­ja­val­tai­nen ja poik­ke­aa val­ta­kun­nal­li­ses­ta mal­li­sään­nös­tä. Alu­e­val­tuus­to hy­väk­syi hal­lin­to­sään­nön toi­min­tan­sa alus­sa maa­lis­kuus­sa 2022, jot­ta toi­min­ta saa­tiin käyn­tiin. Tuol­loin to­det­tiin yh­tei­ses­ti, et­tä hal­lin­to­sään­töä tul­laan muut­ta­maan ai­na tar­peen mu­kaan.

Ajan­koh­ta hal­lin­to­sään­nön tar­kas­te­lul­le on juu­ri nyt eri­no­mai­nen, kun hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on aloi­tet­tu alu­e­val­tuus­ton vii­me vuo­den ke­sä­kuus­sa hy­väk­sy­män pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­non suun­nit­te­lu. En­sim­mäi­nen eli Nur­mek­sen laa­jan pal­ve­lun so­te­a­se­man ja Juu­an ja Val­ti­mon alu­een pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­man lau­sun­to­kier­ros on päät­ty­mäs­sä.

On tär­ke­ää, et­tä kai­kil­la Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan asuk­kail­la Val­ti­mol­ta Ke­sä­lah­del­le ja Ilo­mant­sis­ta Hei­nä­ve­del­le on kes­kei­set so­te­pal­ve­lut saa­ta­vis­sa lä­hi­pal­ve­lui­na jat­kos­sa. Maa­kun­tam­me on pin­ta-alal­taan laa­ja ja vä­li­mat­ka laa­jan pal­ve­lun so­te­a­se­mal­le muo­dos­tuu osal­la asuk­kais­ta koh­tuut­to­man pit­käk­si ja kal­liik­si. Ke­nen­kään etu ei ole se, et­tä mat­kan han­ka­luu­den ja kus­tan­nus­ten ta­kia so­te­pal­ve­lua tar­vit­se­va asu­kas ei pää­se pal­ve­luun. Tar­vit­ta­vat lä­hi­pal­ve­lut on tur­vat­ta­va laa­jan pal­ve­lun so­te­a­se­mien li­säk­si kiin­teis­sä toi­mi­pis­teis­sä Hei­nä­ve­del­lä, Juu­as­sa, Pol­vi­jär­vel­lä, Rääk­ky­läs­sä ja Toh­ma­jär­vel­lä sekä pi­tä­jis­sä.

Tar­vit­ta­vat muu­tok­set:

Pal­ve­lu­ver­kon toi­meen­pa­nos­ta päät­tä­mi­nen kuu­luu luot­ta­mus­hen­ki­löil­le. Näin vaik­ka­pa Juu­an ja Val­ti­mon neu­vo­la- tai lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta tu­lee pää­tös­val­lan ol­la luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä. Voi­mas­sa­o­le­van hal­lin­to­sään­nön mu­kaan pää­tök­sen te­kee vi­ran­hal­ti­ja.

Hal­lin­to­sään­nös­sä tu­lee an­taa pää­tös­val­taa alu­e­val­tuus­tol­le ja alu­e­hal­li­tuk­sel­le myös or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­tees­ta päät­tä­mi­sen osal­ta.

Nämä muu­tok­set hal­lin­to­sään­töön ovat asuk­kai­den kan­nal­ta tär­kei­tä.

EE­VA-LII­SA AU­VI­NEN

kun­nal­lis­neu­vos, Ki­tee

P-K:n hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­ton ja -hal­li­tuk­sen jä­sen (kesk)

Lisää aiheesta

Kysely