JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.4.2024 15.10
Mielipiteet

KANNANOTTO: Stoppi Pohjois-Karjalan kurjistamiselle!

Val­ti­on va­sen käsi ei näy­tä tie­tä­vän, mitä oi­kea te­kee. Val­ti­on ylin­tä joh­toa – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja maan hal­li­tus - myö­ten juh­la­pu­heis­sa ko­ros­te­taan itäi­sen Suo­men mer­ki­tys­tä koko Suo­men tur­val­li­suu­den, elin­voi­man ja huol­to­var­muu­den kan­nal­ta. Oh­jel­mia, stra­te­gi­oi­ta ja suun­ni­tel­mia on vaik­ka muil­le ja­kaa.

Val­ti­on pää­tök­set pu­hu­vat tois­ta kiel­tä. Sen si­jaan, et­tä alu­een voi­ma­va­ro­ja vah­vis­tet­tai­siin, val­tio li­sää omil­la toi­mil­laan alu­ei­den vä­lis­tä epä­ta­sa-ar­voa kes­kit­tä­mäl­lä pal­ve­lu­ja ja vie­mäl­lä ne yhä kau­em­mas: Poh­jois-Kar­ja­las­ta huo­no­jen kul­ku­yh­teyk­sien pää­hän Kuo­pi­oon.

Huh­ti­kuun alus­ta al­ka­en ve­ro­hal­lin­non pal­ve­lu­ja Jo­en­suus­sa kar­sit­tiin ja osa toi­min­nois­ta siir­ret­tiin Kuo­pi­oon. Esi­mer­kik­si ul­ko­mai­sen työ­voi­man tar­vit­se­ma ve­ro­nu­me­ro on ha­et­ta­va pai­kan pääl­tä.

Val­ti­on alu­e­hal­lin­toa uu­dis­te­taan. Val­mis­te­lun lop­pu­vai­hees­sa pal­jas­tui, et­tä tu­le­van elin­voi­ma­kes­kuk­sen pää­toi­mi­pai­kak­si tu­lee Kuo­pio. Myös tämä hei­ken­tää alu­een yri­tys­ten ja ih­mis­ten tar­vit­se­mien pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta.

Kes­kus­ta on esit­tä­nyt eri­tyis­ta­lou­sa­lu­een pe­rus­ta­mis­ta yh­te­nä no­pe­as­ti to­teu­tet­ta­va­na rat­kai­su­na itäi­sen Suo­men ke­hit­tä­mi­seen. Pa­ket­ti voi­si si­säl­tää ko­kei­lu­ja, ke­vy­em­pää sään­te­lyä, ve­ro­pork­ka­noi­ta sekä pa­nos­tuk­sia väy­liin, tie­to­lii­ken­tee­seen ja kou­lu­tuk­seen. Konk­reet­ti­sia toi­mia kas­vun vauh­dit­ta­mi­seen voi­si­vat ol­la vaik­ka­pa opin­to­lai­no­jen hy­vi­tys, muut­to­a­vus­tus, ke­ven­net­ty säh­kö­ve­ro­tus, huo­jen­ne­tut so­si­aa­li­tur­va­mak­sut tai in­ves­toin­tien va­paa pois­to-oi­keus.

Avai­met ovat maan hal­li­tuk­sen kä­sis­sä. Pää­tök­siä on teh­tä­vä jo ke­vään ke­hys­rii­hes­sä. Kes­kus­tan esi­tyk­sel­le itäi­sen Suo­men eri­tyis­koh­te­lus­ta on myös elin­kei­no­e­lä­män vah­va tuki. Lain­sää­dän­tö ei es­tä eri­tyis­ta­lou­sa­lu­ei­den pe­rus­ta­mis­ta ja nii­tä on­kin käy­tös­sä mo­nis­sa mais­sa.

Val­ti­on on ol­ta­va läs­nä ja sen pal­ve­lu­ja on saa­ta­va ta­sa­ve­roi­ses­ti koko Suo­mes­sa. Ny­ky­tek­niik­ka mah­dol­lis­taa pi­kem­min­kin pal­ve­lu­jen ha­jaut­ta­mi­sen eri puo­lil­le maa­ta jat­ku­van kes­kit­tä­mi­sen si­jaan. Pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­den li­säk­si myös val­ti­on työ­pai­kat ovat tär­kei­tä jo­kai­sel­le maa­kun­nal­le.

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri vaa­tii, et­tä maan hal­li­tus kat­soo ko­ko­nai­suut­ta ja te­kee pää­tök­set alu­ei­den kan­nal­ta ta­sa­puo­li­ses­ti. Nyt jo­kai­nen mi­nis­te­ri te­kee rat­kai­sut vain oman alan­sa kan­nal­ta. Lop­pu­tu­lok­se­na voi ol­la leik­kaus­ten koh­dis­tu­mi­nen koh­tuut­to­mas­ti sa­mal­le alu­eel­le. Tämä on saa­ta­va lop­pu­maan, jot­ta maa­kun­nal­lam­me oli­si re­a­lis­ti­set mah­dol­li­suu­det pär­jä­tä.

PII­RI­HAL­LI­TUS

Kes­kus­tan Poh­jois-Kar­ja­lan pii­ri

Lisää aiheesta

Kysely