JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.4.2024 15.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Rikkonaiset lapset

Las­ten ja nuor­ten te­ke­mien ri­kos­ten mää­rät ovat ylei­ses­ti ot­ta­en vä­hen­ty­neet jo pi­tem­män ai­kaa. Sa­mal­la las­ten ja nuor­ten te­ke­mien va­ka­vien vä­ki­val­ta­ri­kos­ten mää­rät ovat sel­väs­ti kas­va­neet ja ne ovat ol­leet use­a­na vuon­na en­nä­tyk­siä murs­kaa­val­la ta­sol­la. Tämä ker­too sii­tä, et­tä suu­rim­mal­la osal­la lap­sis­ta ja nuo­ris­ta me­nee hy­vin, ken­ties pa­rem­min kuin kos­kaan, mut­ta niil­lä joil­la me­nee huo­nos­ti, me­nee en­tis­tä huo­nom­min. Näin on ol­lut ta­pa­na ku­vail­la ti­lan­net­ta en­nen­kin, mut­ta nyt muu­tos on dra­maat­ti­sem­paa kuin kos­kaan. 

Mer­kil­le­pan­ta­vin­ta on al­le 15-vuo­ti­ai­den vä­ki­val­tai­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja ri­kok­sil­la oi­rei­lu. Hei­dän koh­dal­la va­ka­vien ri­kos­ten mää­rän kas­vu on käy­tän­nös­sä pys­ty­suo­raa. Tämä ke­hi­tys on al­ka­nut vuon­na 2015 ja se jat­kaa edel­leen kas­vu­aan. 

Juu­ri en­nen ko­ro­naa lap­sil­le ja nuo­ril­le teh­tiin laa­ja ky­se­ly ja sii­nä il­me­ni, et­tä 10 % kär­si ah­dis­tuk­ses­ta. Sama ky­se­ly teh­tiin uu­del­leen pan­de­mi­an jäl­keen ja tu­los oli 25 %. Vas­taa­vaa kas­vua ei ole ko­et­tu kos­kaan mit­taus­his­to­ri­as­sa. Itä-Suo­mes­sa 20 % po­jis­ta lää­ki­tään ADHD:n vuok­si. Nor­maa­li­ta­so on 5 %. Poik­ke­a­ma on val­ta­van suu­ri. Vaik­ka olem­me jäl­leen ker­ran maa­il­man on­nel­li­sin kan­sa, meil­lä on kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa paa­lu­paik­ka las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mis­sa. 

Las­ten­suo­je­lun pii­riin tu­lee yhä haas­ta­vam­pia ta­pauk­sia. Esi­mer­kik­si ko­din ul­ko­puo­li­seen si­joi­tuk­seen tu­lee asi­ak­kai­ta, jot­ka toi­mi­vat ja re­a­goi­vat erit­täin vaa­ral­li­ses­ti ja heil­tä saat­taa puut­tua olen­nai­sia elä­mi­sen pe­rus­ra­ken­tei­ta. Voi ol­la jopa niin, et­tä jot­kut ei­vät osaa edes syö­dä. Nämä ta­pauk­set ovat ni­me­no­maan al­le 15-vuo­ti­ai­ta. Us­kal­lan väit­tää, et­tei täl­lais­ta ole en­nen ol­lut.  

Kun tar­kas­te­lem­me ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ko­ko­nai­suu­te­na, ei pi­täi­si ol­la yl­lät­tä­vää, et­tä 12-vuo­ti­as me­nee kou­luun ja tap­paa. Enem­män­kin se on ole­tet­ta­vaa, käy­tän­nös­sä väis­tä­mä­tön­tä. Ikä­vä kyl­lä.  

Al­le 15-vuo­ti­ai­den raju vä­ki­val­tai­nen käyt­täy­ty­mi­nen on niin uu­si il­miö, et­tei tut­ki­jat­kaan sii­hen tie­dä vie­lä syi­tä. On vain va­lis­tu­nei­ta ar­vauk­sia. Il­miö on kui­ten­kin ole­mas­sa, se ei ole ohi­me­ne­vä ti­las­to­piik­ki, jo­ten on vält­tä­mä­tön­tä, et­tä syyt on tut­kit­ta­va no­pe­as­ti ja kat­ta­vas­ti, jot­ta sii­hen voi­daan koh­dis­taa riit­tä­vän toi­mi­via toi­men­pi­tei­tä. Tä­män ti­lan­teen kans­sa on kii­re. 

Sel­vää on, et­tei täl­le ke­hi­tyk­sel­le ole ole­mas­sa yh­tä sel­vää syy­tä, vaan se on mo­nen te­ki­jän sum­ma. Vai­kut­taa kui­ten­kin sil­tä, et­tä ny­ky­päi­vän maa­il­ma ja sen meno ei so­vel­lu lap­sen her­käl­le mie­lel­le. Lap­si me­nee yhä enem­män sii­tä rik­ki. Mitä enem­män las­ta pi­täi­si sil­tä suo­jel­la, sitä vä­hem­män sitä jos­tain syys­tä teh­dään. 

Hal­li­tu­soh­jel­maan on teh­ty huo­mat­ta­van mon­ta kir­jaus­ta, joil­la py­ri­tään ti­lan­tee­seen puut­tu­maan. On las­ten ja nuor­ten te­ra­pi­a­ta­kuu­ta, kou­lu­vä­ki­val­lan vas­tai­sia toi­men­pi­tei­tä, las­ten­suo­je­lu­lain ko­ko­nai­suu­dis­tus­ta ja mon­ta muu­ta. Mut­ta käy­tän­nös­sä lap­set tar­vit­se­vat ta­sa­pai­noi­seen kas­vuun edel­leen­kin hy­vin yk­sin­ker­tai­sia asi­oi­ta - ra­jo­ja ja rak­kaut­ta. Kun ne puut­tu­vat, on­gel­mat al­ka­vat. Ra­jat tuo­vat tur­val­li­suu­den tun­net­ta, rak­kaus vah­vis­taa ole­mas­sa olon, jo­hon­kin olen­nai­seen kuu­lu­mi­sen kä­si­tys­tä. 

Jär­jes­tim­me vas­ti­kään Who­Ca­res ry:n se­mi­naa­rin täs­tä ai­he­pii­ris­tä. Ola­vi Sy­dän­maa­lak­ka ker­toi esi­tyk­ses­sä ys­tä­väs­tään, joka oli ol­lut jäl­leen ker­ran pit­käl­lä työ­mat­kal­la. Ko­tiin tul­tu­aan hän ha­la­si ty­tär­tään ja ker­toi ra­kas­ta­van­sa tätä. Ty­tär vas­ta­si, et­tä älä sano ra­kas­ta­va­si, vaan ra­kas­ta. Se on val­ta­van iso pyyn­tö, joka lii­an usein jää täyt­tä­mät­tä. Rak­kaut­ta ei lain­sää­dän­nöl­lä käs­ke­tä. Sen on ta­pah­dut­ta­va luon­nos­taan. Sii­nä ei kan­na­ta sääs­tel­lä, ei­kä sii­tä lii­oin kan­na­ta lei­ka­ta. Se on teh­ty tuh­lat­ta­vak­si. 

MAR­KO KIL­PI

Kan­sa­ne­dus­ta­ja (kok)

Lisää aiheesta

Kysely