JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
10.4.2024 5.35
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Voihan koiranp..ka ja roska

Pa­lau­te­ka­na­vaam­me tuli joku ai­ka sit­ten toi­ve: "Teh­kää jut­tua vas­tuut­to­mis­ta koi­ra­no­mis­ta­jis­ta. Tuo koi­ranp..ko­jen mää­rä ke­vy­en­lii­ken­teen­väy­lil­lä al­kaa ol­la jo yli ym­mär­ryk­sen."

Siis sel­viä ke­vään merk­ke­jä. Koi­ran­kak­ka­kes­kus­te­lu­han al­kaa heti, kun lu­met su­la­vat ja tal­ven ai­ka­na kul­ku­väy­lil­le ja nii­den var­sil­le ker­ty­neet jä­tök­set ja muut ros­kat pal­jas­tu­vat. Vii­me vii­kon ta­ka­tal­vi hel­pot­ti ti­lan­net­ta het­kek­si, mut­ta odot­ta­kaa­han... läm­pi­mät ke­vät­säät tuo­vat tul­les­saan va­li­tet­ta­vas­ti muu­ta­kin kuin les­ken­leh­tiä ja vi­he­ri­öi­viä nur­mi­koi­ta.

Et­tä­kö an­taa jat­kua vaan, kun tä­hän jo­ka­ke­väi­seen vai­vaan on jo to­tut­tu? Toi­mi­tus­pa­la­ve­ris­sam­me kui­ten­kin poh­dim­me, et­tä jo­ka­vuo­ti­ses­ta tois­tu­vuu­des­taan huo­li­mat­ta, tai juu­ri sik­si, ky­sees­sä on ihan va­ka­vas­ti otet­ta­va on­gel­ma. Koi­rien jä­tök­set ei­vät kuu­lu ke­vy­en lii­ken­teen väy­lil­le, ja pe­rus­te­lu­ja löy­tyy.

Ei ole mu­ka­vaa kan­taa ken­gän­poh­jas­sa koi­ran­kak­kaa ko­din etei­sen tai pa­him­mil­laan jon­kin si­sem­män huo­neen ma­tol­le. Ei ole mu­ka­va myös­kään se, et­tä nämä käy­tä­vil­lä ole­vat jä­tök­set tart­tu­vat tois­ten koi­rien tas­sui­hin kul­keu­tu­en vaik­ka min­ne. Ei ole mu­ka­vaa myös­kään se, et­tä jä­tös­ten vä­li­tyk­sel­lä voi le­vi­tä tau­te­ja lem­mik­kei­hin tai jopa ih­mi­siin. Eh­kä edel­lä mai­nit­tu­ja asi­oi­ta ei vaan tule aja­tel­leek­si. Eli on­han si­nul­la­kin jat­kos­sa mu­ka­na pie­ni pus­si, jo­hon voit poi­mia oman lem­mik­ki­si jä­tök­sen ja pu­dot­taa sen lä­him­pään ros­kik­seen?

Ros­kik­ses­ta pu­heen ol­len muis­tut­te­len­pa täs­sä it­se­ä­ni kuin myös la­ji­to­ve­rei­ta­ni ros­kien heit­te­lys­tä ka­duil­le ja luon­toon. Ros­kaa­mi­nen voi ol­la pa­hem­pi teko, kuin sii­nä ti­lan­tees­sa tu­lee aja­tel­leek­si. Alu­mii­ni­nen juo­ma­tölk­ki voi ai­heut­taa tus­kal­li­sen kuo­le­man re­hua syö­väl­le eläi­mel­le, kun se niit­to­silp­pu­rin läpi men­nes­sään muut­tuu te­rä­väk­si re­huun se­koit­tu­vak­si me­tal­li­sil­puk­si. Tai, kun tu­pa­kan filt­te­ri jää lin­nun suo­leen tuk­kien sen. Tai, kun eri­lai­set muo­vi­kas­sit ja na­rut ai­heut­ta­vat tus­kal­li­sia kuo­le­mia eläi­mil­le, kun ne sot­keu­tu­vat raa­joi­hin tai es­tä­vät eläi­men suun tai lin­nun no­kan käy­tön.

Ke­tään en ha­lua osoi­tel­la sor­mel­la ja var­sin­kaan en ha­lua bes­ser­wis­se­röi­dä asi­al­la, jos­sa it­se­kin olen jos­kus toi­mi­nut ajat­te­le­mat­to­mas­ti. Mut­ta jos asi­an esil­le ot­ta­mi­nen sää­tä­si jo­kai­sen mei­dän asen­net­ta vä­hän­kin ym­pä­ris­töä sääs­tä­väm­pään ja sii­tä vä­lit­tä­väm­pään suun­taan, oli­si jo­kai­sen elo tääl­lä var­mas­ti mu­ka­vam­paa. Siis­tit kul­ku­väy­lät ja ylei­set alu­eet ovat ilo meil­le jo­kai­sel­le.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely