JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.4.2024 9.24
Mielipiteet

MIELIPIDE: Itä-Suomi kaipaa tekoja puheiden sijaan

Meil­lä itä­suo­ma­lai­sil­la on vii­me ai­koi­na ol­lut pal­jon ys­tä­viä. Edus­kun­nas­sa on pu­het­ta riit­tä­nyt itäi­sen Suo­men tär­key­des­tä. Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to jul­kis­ti toi­men­pi­de­oh­jel­man alu­een elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si. Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti suun­ta­si en­sim­mäi­sen maa­kun­ta­mat­kan­sa Itä-Suo­meen.

Ys­tä­vis­tä on iloa, mut­ta pu­hei­den li­säk­si kai­va­taan te­ko­ja. Tois­tai­sek­si hal­li­tus ei ole osoit­ta­nut itäi­seen Suo­meen min­kään­lais­ta eri­tyis­tu­kea, vaik­ka sel­lai­sen tar­ve on laa­jas­ti tun­nus­tet­tu. Sen si­jaan se kes­keyt­ti edel­li­sen hal­li­tuk­sen aloit­ta­man Itä-Suo­mi -työn ja pe­rus­ti uu­den työ­ryh­män poh­ti­maan asi­aa. Työ­ryh­mäl­le ker­rot­tiin jo heti kät­te­lys­sä, et­tä ra­haa ei ole käy­tet­tä­vis­sä.

Nyt hal­li­tuk­sel­la on ke­vään ke­hys­rii­hes­sä mah­dol­li­suus osoit­taa, et­tei itäi­sen Suo­men elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen ole vain juh­la­pu­hei­ta. Val­ti­on­ta­lou­den haas­teis­ta huo­li­mat­ta Itä-Suo­meen on sat­sat­ta­va. Kei­no­va­li­koi­maan tar­vi­taan myös alu­eel­le suun­na­tut ve­ro­hel­po­tuk­set ja in­ves­toin­ti­a­vus­tu­so­suuk­sien ko­ro­tuk­set, jot­ka ei­vät vaa­di uut­ta li­sä­ra­haa. Li­sä­pa­nos­tus mat­kai­lun edis­tä­mi­seen puo­les­taan mak­sai­si it­sen­sä no­pe­as­ti ta­kai­sin.

Itä-Suo­mes­sa on pal­jon po­ten­ti­aa­lia. Alu­een ke­hit­ty­mis­tä on ra­joit­ta­nut uu­siu­tu­van ener­gi­an saa­ta­vuus. Puo­lus­tus­voi­mat on aset­ta­nut ra­joi­tuk­sia tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sel­le ja kan­ta­ver­kon puu­te on es­tä­nyt in­ves­toin­te­ja. Näi­den kor­jaa­mi­nen on kii­reel­li­sin­tä. Laa­ja­kais­ta­yh­tey­det on saa­ta­va toi­mi­vik­si koko alu­eel­la, rai­deyh­teyk­siä no­peu­tet­ta­va ja ties­tön kun­nos­ta huo­leh­dit­ta­va.

Itäi­sen Suo­men elin­voi­ma on myös tur­val­li­suus­ky­sy­mys. Se ei ole sitä pel­käs­tään Suo­mel­le, vaan koko Eu­roo­pal­le. EU:n alu­e­ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus Itä- ja Poh­jois-Suo­meen on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään ny­ky­ta­sol­la ja alu­et­ta laa­jen­ne­taan Kaak­kois-Suo­men maa­kun­nil­la. Kan­sal­li­ses­ti on huo­leh­dit­ta­va, et­tä saa­dut tu­ki­ra­hat koh­den­ne­taan täy­si­mää­räi­ses­ti näil­le alu­eil­le.

KRIS­TA MIK­KO­NEN

kan­sa­ne­dus­ta­ja (vihr.), eu­ro­vaa­lieh­do­kas, Jo­en­suu

Lisää aiheesta

Kysely