JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.4.2024 9.20
Mielipiteet

MIELIPIDE: Puolen Suomen politiikkaa

Ky­se­lyi­den pe­rus­teel­la kan­sa­lais­ten enem­mis­tö kan­nat­taa koko Suo­men ke­hit­tä­mis­tä sekä aja­tus­ta sii­tä, et­tä ha­lu­tes­saan voi muut­taa asu­maan väl­jem­min. Mut­ta on­ko suo­ma­lai­sil­la ai­to mah­dol­li­suus va­li­ta asuin­paik­kan­sa tä­män päi­vän ja huo­mi­sen Suo­mes­sa?

Is­tu­van hal­li­tuk­sen teot näyt­tä­vät puo­len Suo­men po­li­tii­kal­ta, jos­sa mer­kit­tä­vät ke­hit­tä­mis­ra­hat osoi­te­taan vain muu­ta­mal­le suu­rim­mal­le kau­pun­gil­le. Näi­den jouk­koon ei mah­du en­sim­mäis­tä­kään kas­vu­kes­kus­ta Itä-Suo­mes­ta. Ei edes täs­sä muut­tu­nees­sa tur­val­li­suus­ti­lan­tees­sa.

Ter­vey­den­hoi­don lä­hi­pal­ve­luis­ta lei­ka­taan ja toi­mi­pis­tei­tä sul­je­taan, kun esi­mer­kik­si Met­sä­kes­kuk­sen toi­mi­pis­te ol­laan lo­pet­ta­mas­sa Ki­teel­tä. Se on sel­vää kuka mak­saa pal­ve­lun ha­ke­mi­sen tai tu­le­mi­sen kau­em­paa. Kun­ta­lai­nen sen kes­kit­tä­mi­sen mak­saa.

Sel­vi­tyk­siä kyl­lä teh­dään, mut­ta maa­kun­tien ih­mi­set tus­kin tar­vit­se­vat enää yh­tään asi­an­tun­ti­ja­sel­vi­tys­tä tai työ­ryh­mä­muis­ti­o­ta elä­mä­ne­del­ly­tyk­sis­tä. Sen si­jaan tar­vi­taan pää­tök­siä ja te­ko­ja, jot­ta mah­dol­li­suu­det asu­mi­seen, yrit­tä­mi­seen ja elä­mi­seen ovat sa­mal­la ta­sol­la kaik­ki­al­la Suo­mes­sa.

Tiu­kas­sa ole­vaa val­ti­on­ra­haa kyl­lä riit­tää kan­nat­ta­mat­to­mak­si ar­vi­oi­tuun tun­nin ju­naan. Ete­län kas­vua tu­ke­vil­la ju­na­ra­hoil­la pi­täi­si pa­ran­taa rei­kiin­ty­nyt­tä alem­paa tie­verk­koa. Kor­jaus­vel­ka uh­kaa kas­vaa puo­lel­la mil­jar­dil­la eu­rol­la. Täs­mäl­leen sa­mal­la sum­mal­la, joka ol­laan pis­tä­mäs­sä tun­nin ju­naan.

Kun pal­ve­lut aje­taan alas pie­nem­mil­tä paik­ka­kun­nil­ta, lap­si­per­heet ei­vät enää muu­ta sin­ne. Kun lap­si­per­heet ei­vät asu alu­eel­la, vä­es­tö­ra­ken­ne vi­nou­tuu en­ti­ses­tään ei­vät­kä yri­tyk­set enää löy­dä työn­te­ki­jöi­tä. Tämä on ai­to huo­li myös Ki­teen seu­dun yri­tyk­sis­sä.

Va­lit­taa ei tar­vit­se, mut­ta yh­den­ver­tai­sia mah­dol­li­suuk­sia saa vaa­tia. Huol­to­var­muu­den ja oma­va­rai­suu­den mer­ki­tyk­sen ym­mär­tää tänä päi­vä­nä toi­vot­ta­vas­ti jo­kai­nen ja sii­tä kan­ne­taan vas­tuu­ta myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Pää­tök­siä ko­ti­mai­sen ruu­an- ja ener­gi­an­tuo­tan­non tur­vaa­mi­sek­si ei pidä enää vit­kut­taa.

Po­liit­ti­sen työn ta­voit­tee­na tu­lee ol­la Suo­mi, jos­sa yhä use­am­pi voi­si vau­ras­tua kas­vun mu­ka­na pos­ti­nu­me­ros­ta tai omis­ta läh­tö­koh­dis­taan riip­pu­mat­ta. Tämä pi­tää maam­me eri alu­eet asut­tu­na ja an­taa tur­vaa jo­kai­sel­le suo­ma­lai­sel­le.

MARK­KU SI­PO­NEN, Savo-Kar­ja­lan kan­sa­ne­dus­ta­ja (kesk.)

Lisää aiheesta

Kysely