JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Siun sote tiedottaa, kun turvapuhelinten viive on saatu korjattua. Kuvituskuva.

Siun sote tiedottaa, kun turvapuhelinten viive on saatu korjattua. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

28.3.2024 8.30
Uutiset

Turvapuhelimien hälytyksissä viivettä

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

Siun so­tes­sa on kes­ki­viik­ko­na 27.3.2024 il­ta­päi­väl­lä ha­vait­tu vii­vet­tä tur­va­pu­he­li­mien ja nii­hin lii­tet­ty­jen li­sä­lait­tei­den hä­ly­tys­ten yh­dis­ty­mi­ses­sä tur­va­pu­he­lin­kes­kuk­seen. Jär­jes­tel­män toi­mit­ta­ja sel­vit­tää par­hail­laan vii­veen syy­tä ja te­kee kor­jaa­via päi­vi­tyk­siä jär­jes­tel­mään.

Siun so­tes­ta ker­ro­taan, et­tä tur­va­pu­he­li­mia voi käyt­tää nor­maa­lis­ti vii­vees­tä huo­li­mat­ta. Jos asi­ak­kaan avun­tar­ve ei ole eri­tyi­sen kii­reel­li­nen, asi­a­kas voi rau­has­sa odot­taa hä­ly­tyk­sen yh­dis­ty­mis­tä. Hen­keä uh­kaa­vas­sa ti­lan­tees­sa tu­lee soit­taa ylei­seen hä­tä­nu­me­roon 112.

– Tur­va­pu­he­li­mes­ta kuu­luu merk­ki­ää­ni, kun asi­a­kas te­kee hä­ly­tyk­sen. Tä­män jäl­keen lait­tees­ta kuu­luu nau­hoi­te, joka on merk­ki hä­ly­tyk­sen yh­dis­ty­mi­ses­tä tur­va­pu­he­lin­kes­kuk­seen. Mah­dol­li­nen vii­ve on merk­ki­ää­nen ja nau­hoit­teen vä­lis­sä. Kun asi­a­kas kuu­lee nau­hoit­teen, on hä­ly­tys men­nyt pe­ril­le tur­va­pu­he­lin­kes­kuk­seen. Tur­va­pu­he­lui­hin vas­ta­taan hä­ly­tys­ten saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä, sa­noo tek­no­lo­gi­a­vas­taa­va Alek­si Kaa­si­nen Siun so­ten tie­dot­tees­sa.

Siun sote tie­dot­taa, kun vii­vet­tä ai­heut­ta­va häi­riö on saa­tu kor­jat­tua.

Lisää aiheesta

Kysely