JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.3.2024 11.25
Mielipiteet

MIELIPIDE: Sähköverkon maakaapelointi on Pyrhoksen voitto kuluttajalle

Säh­kö­mark­ki­na­lain tar­koi­tuk­se­na oli taa­ta käyt­tä­jil­le säh­kön häi­ri­ö­tön saa­ta­vuus. Pää­tök­ses­sä ei otet­tu huo­mi­oon, et­tä säh­köä ja­ka­vat yh­ti­öt ovat paik­ka­kun­nil­laan toi­mi­via mo­no­po­liyh­ti­öi­tä, joi­den ei tar­vit­se vä­lit­tää kil­pai­le­vis­ta toi­mi­jois­ta. Sen vuok­si ne ovat voi­neet hin­noi­tel­la ja las­kut­taa ver­kon ra­ken­ta­mi­sen ku­lut vä­hin­tään­kin täy­si­mää­räi­se­nä ja no­peu­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa asi­ak­kail­taan. Sa­mal­la omal­le pää­o­mal­le, jota saa­te­taan käyt­tää ra­ken­ta­mi­seen, on voi­tu mää­ri­tel­lä mark­ki­noi­ta kor­ke­am­pi hin­ta.

Osal­le yh­ti­öis­tä on an­net­tu li­sä­ai­kaa työn to­teut­ta­mi­sel­le, jo­ten ku­lut­ta­jal­le ker­tyy li­sää kus­tan­nuk­sia yli kym­me­nen vuo­den ajak­si. Ti­lan­ne on joh­ta­nut sii­hen, et­tä har­vaan asu­tul­la maa­seu­dul­la, jos­sa ver­kon ra­ken­ta­mi­nen on kal­liim­paa kuin kes­kuk­sis­sa, ovat siir­to­mak­su­jen ja ve­ron osuus ylit­tä­neet ku­lu­tuk­ses­ta ai­heu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mää­rän.

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti koin tä­män tam­mi­kuus­sa, jol­loin kyl­mä kau­si ko­hot­ti säh­kö­las­kun koh­tuut­to­mak­si. En näh­nyt ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si muu­ta vaih­to­eh­toa kuin sul­kea säh­kö­läm­mi­tyk­sen ko­ko­naan ja li­sä­tä puu­läm­mi­tys­tä.

Aat­teel­li­ses­ti vih­re­ät ovat pu­hu­neet puu­läm­mi­tys­tä vas­taan jo vuo­sia. Jos puu­e­ner­gi­an käyt­tö ko­ti­ta­louk­sis­sa on­nis­tu­taan kiel­tä­mään tai ra­joit­ta­maan, au­ti­oi­tuu maa­seu­tu en­ti­ses­tään, mikä saat­taa ol­la myös eräi­den ajat­te­li­joi­den pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus. Jos sai­sin kään­tää his­to­ri­aa taak­se­päin, oli­sin tyy­ty­nyt osal­ta­ni van­haan säh­kö­verk­koon ja kes­tä­nyt ti­la­päi­set häi­ri­öt säh­kön saan­nis­sa.

Mi­kä­li ny­kyis­tä ti­lan­net­ta ha­lut­tai­siin kor­ja­ta, on ai­noa vaih­to­eh­to siir­tää säh­kö­ver­kot val­ti­on omis­tuk­seen.

KYÖS­TI PAR­TA­NEN

Ki­tee

Lisää aiheesta

Kysely