JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.3.2024 11.00
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kaikki tuki EK:n esitykselle

Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton val­mis­te­le­mal­le esi­tyk­sel­le luo­da Itä-Suo­meen eri­tyis­ta­lou­sa­lue, jol­la kiih­dy­te­tään yri­tys­lii­ke­toi­min­taa alu­eel­lis­ten, kan­sal­lis­ten ja EU-ta­son toi­mil­la on syy­tä an­taa kaik­ki tuki.

EK val­mis­te­li esi­tyk­sen­sä ri­pe­äs­ti ja asi­an­tun­te­vas­ti. Meil­lä on riit­tä­väs­ti oh­jel­mia ja sel­vi­tyk­siä. Nyt on käy­tän­nön te­ko­jen ai­ka. Tä­hän EK:n val­mis­te­le­ma toi­men­pi­de­oh­jel­ma an­taa sel­vät sä­ve­let. Uu­si kan­ta­verk­ko Poh­jois-Kar­ja­laan, in­ves­toin­ti­hank­kei­den lu­vi­tuk­sen vauh­dit­ta­mi­nen, laa­ja­kais­ta­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­nen, riit­tä­vät pa­nos­tuk­set len­to-, juna-, ja maan­tie­lii­ken­tee­seen, EU-ra­hoi­tuk­sen saa­mi­nen yh­des­sä mui­den Ve­nä­jän ra­ja­val­ti­oi­den kans­sa muut­tu­nee­seen ge­o­po­liit­ti­seen ti­lan­tee­seen sekä yri­tys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen ovat toi­mia, jol­la var­mis­te­taan koko Suo­men asut­tu­na pi­tä­mi­nen ja itäi­sen Suo­men elin­voi­ma.

Ve­nä­jän aloit­ta­ma hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan on muut­ta­nut Itä-Suo­men ase­maa py­sy­väs­ti. Se on hei­ken­tä­nyt itäi­sen Suo­men yri­tys­ten ti­lan­net­ta ja hei­ken­tä­nyt kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta. Näi­hin mo­lem­piin EK:n esi­tys tar­jo­aa vas­ta­lääk­keet.

EK:n esi­tyk­sen ta­voi­te ei ole ra­hoit­taa yri­tys­ten toi­min­taa vaan luo­da yri­tyk­sil­le hou­kut­ti­mia ja mah­dol­li­suuk­sia in­ves­toi­da ja ke­hit­tää. Val­ti­on kus­tan­nuk­set on haa­ru­koi­tu 100-120 mil­joo­nan eu­ron paik­keil­le. Ny­kyi­ses­sä val­ti­o­ta­lou­den ti­lan­tees­sa se on iso raha. Toi­saal­ta se on vain vii­de­so­sa sii­tä sum­mas­ta, jon­ka ny­kyi­nen hal­li­tus on kaa­vail­lut lait­ta­van­sa Tu­run tun­nin ju­naan täl­lä kau­del­la. Tu­run tun­nin juna ei luo edel­ly­tyk­siä yri­tyk­sil­le, ei­kä se pa­ran­na kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta. Kyse on siis vain tah­dos­ta ja ar­vo­va­lin­nois­ta.

HAN­NU MIK­KI­LÄ

Poh­jois-Kar­ja­lan Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely