JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Piispa Jari Jolkkonen kirjoitti hiljaisen viikon tervehdyksensä.

Piispa Jari Jolkkonen kirjoitti hiljaisen viikon tervehdyksensä.

Tuija Hyttinen

28.3.2024 16.00
Uutiset

Piispa Jari Jolkkosen pääsiäistervehdys:

Magdalan Maria – uskollinen loppuun saakka

Pää­si­äi­sen ker­to­muk­ses­sa jää usein var­joon hil­jai­nen san­ka­ri, Mag­da­lan Ma­ria. Hän on oi­ke­as­taan ai­noa, joka kul­kee Jee­suk­sen as­ke­lis­sa lop­puun saak­ka, ai­na pa­him­piin paik­koi­hin as­ti.

Mag­da­lan Ma­ria sei­soo Va­pah­ta­jan vie­rel­lä ris­til­lä, seu­raa hä­nen hau­taa­mis­taan ja saa­puu pää­si­äi­saa­mu­na en­sim­mäi­se­nä hau­dal­le. Täs­sä vai­hees­sa kaik­ki muut näyt­tä­vät jo luik­ki­neet kar­kuun.

Ma­ria opet­taa si­su­kas­ta us­kol­li­suut­ta. Sem­per fi­de­lis. Us­kol­li­nen lop­puun saak­ka. Mitä muu­ta?

Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa Ma­ria mää­ri­tel­lään asuin­pai­kan eli Mag­da­lan ky­län mu­kaan, ei avi­o­mie­hen mu­kaan. Hän oli siis les­ki tai eron­nut. Hä­net mai­ni­taan nais­puo­lis­ten op­pi­lai­den lu­et­te­los­sa en­sim­mäi­se­nä (yh­tä poik­keus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta), sa­maan ta­paan kuin Pie­ta­ri mai­ni­taan en­sim­mäi­se­nä mie­sop­pi­lai­den lu­et­te­los­sa. Hän on ai­noa yh­dis­tä­vä te­ki­jä, kun ver­ra­taan evan­ke­liu­mien eri­lai­sia ker­to­muk­sia tyh­jäs­tä hau­das­ta pää­si­äi­saa­mu­na.

Mag­da­lan Ma­ria on siis poik­keuk­sel­li­sen tär­keä hah­mo Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa. Jee­sus kar­kot­ti hä­nes­tä seit­se­män de­mo­nia. Tä­män va­pau­tu­mi­sen, pa­ran­tu­mi­sen ja ter­veek­si tu­le­mi­sen seu­rauk­se­na Ma­ria ryh­tyi seu­raa­maan Jee­sus­ta ja tu­ke­maan hä­nen toi­min­taa ta­lou­del­li­ses­ti. Hän seu­ra­si Jee­sus­ta eräi­den mui­den mies- ja nai­sop­pi­lai­den ta­voin 150 ki­lo­met­rin mat­kan Ga­li­le­as­ta Je­ru­sa­le­miin.

Ma­ri­an elä­mä muut­tui Kris­tuk­sen koh­taa­mi­ses­ta. Hän koh­ta­si Jee­suk­sen sai­raa­na, ja hä­net pa­ran­net­tiin. Hän kuun­te­li Jee­suk­sen ope­tuk­sia, ja hän sai elä­mäl­leen suun­nan. Hän saa­pui su­rul­li­se­na hau­dal­le – ja sai uu­den ilon ja toi­von.

Tyh­jä hau­ta sai Ma­ri­an aluk­si häm­men­nyk­siin. Se ei vie­lä syn­nyt­tä­nyt us­koa ylös­nou­se­muk­seen. Sen syn­nyt­ti vas­ta ylös­nous­seen Kris­tuk­sen koh­taa­mi­nen.

Ylös­nous­seel­la Kris­tuk­sel­la ei ole to­dis­tei­ta, vaan to­dis­ta­jia. Mil­joo­nia. Mil­jar­de­ja. En­sim­mäi­nen heis­tä on Mag­da­lan Ma­ria.

Kris­tus tah­too koh­da­ta myös si­nut. An­taa elä­mäl­le­si uu­den suun­nan. Tuo­da sii­hen ilon ja toi­von. Mitä ta­han­sa on ta­pah­tu­nut. An­na Mag­da­lan Ma­ri­an esi­mer­kin loh­dut­taa, roh­kais­ta ja ilah­dut­taa si­nua. Seu­raa Va­pah­ta­jaa ris­til­le ja hau­dal­le – ai­na pää­si­äi­saa­mun rie­muun saak­ka!

Jari Jolk­ko­nen

Lisää aiheesta

Kysely