JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.3.2024 7.32
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Muutin Kiteelle

Sain Koti-Kar­ja­las­ta jok­si­kin ai­kaa toi­mit­ta­jan töi­tä, ja muu­tin maa­lis­kuun alus­sa osa-ai­kai­ses­ti Ki­teel­le.

Aloin jo hy­vis­sä ajoin et­si­mään vuok­ra-asun­to­ja ne­tis­tä. Hin­nat vai­kut­ti­vat koh­tuul­li­sil­ta ja asun­not siis­teil­tä. Aja­tus paik­ka­kun­nal­le muut­ta­mi­ses­ta al­koi vai­kut­taa koko ajan hou­kut­te­le­vam­mal­ta, ja pian net­ti­surf­fai­lu laa­je­ni asun­non et­sin­näs­tä muu­hun­kin Ki­tee-tun­nel­moin­tiin. Tut­kin kart­ta­oh­jel­mia, mie­tin jär­ke­viä reit­te­jä työ­pai­kal­le ja sel­vi­tin ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sia. Luin myös Ki­tee-ai­hei­sia net­ti­kes­kus­te­lu­ja. Kir­jas­tos­ta kä­vin lai­naa­mas­sa pi­non Night­wis­hin le­vy­jä.

Vaik­ka ne­tis­tä löy­tyi usei­ta­kin kiin­nos­ta­via asun­to­ja, kä­vin lo­pul­ta kat­so­mas­sa vain yh­tä. Otin sen. Tär­kei­tä pe­rus­tei­ta oli ly­hyt mat­ka työ­pai­kal­le ja Hut­sin kun­to­por­tai­den lä­hei­syys.

Ki­tee tuli jos­sain mää­rin tu­tuk­si jo vii­me vuon­na, kun työs­ken­te­lin en­sim­mäis­tä ke­sää Koti-Kar­ja­lan toi­mit­ta­ja­na. Myös tois­sa ke­sä­nä lii­kuin Ki­teel­lä päin töi­den vuok­si. En ole kui­ten­kaan ai­kai­sem­min asu­nut paik­ka­kun­nal­la.

Nyt huo­maan ole­va­ni in­nois­sa­ni. Esi­mer­kik­si juok­su­len­kit ja pyö­rä­ret­ket ei­vät ole vain lii­kun­taa, vaan ikään kuin tut­ki­mus­mat­ko­ja uu­siin mie­len­kiin­toi­siin paik­koi­hin. Eri­tyi­sen vai­kut­tu­nut olen ol­lut Ki­teen maas­ton­muo­dois­ta ja hie­nois­ta nä­ky­mis­tä jär­vel­le.

Ki­teel­lä on ol­lut help­po ol­la. Tar­vit­se­ma­ni pal­ve­lut ovat lä­hel­lä ja asi­at ovat hoi­tu­neet hel­pos­ti ja mut­kat­to­mas­ti. Han­ka­lin­ta on ol­lut kah­del­la paik­ka­kun­nal­la asu­mi­nen. Muu per­he jäi Jo­en­suu­hun ja asun it­se­kin siel­lä osan vii­kos­ta. Vai­mo­ni ja poi­ka­ni ovat käy­neet luo­na­ni pari ker­taa. He kul­ke­vat ju­nal­la. Mat­ka ase­mal­ta kes­kus­taan on kui­ten­kin pit­kä. Suu­rin har­min ai­he Ki­teel­lä on­kin ol­lut ju­na­tak­sin tai vas­taa­van puut­tu­mi­nen.

Toi­saal­ta erää­nä pi­me­ä­nä maa­lis­kui­se­na il­ta­na ase­mal­le saa­pu­neil­le per­heen­jä­se­nil­le­ni tar­jot­tiin ohi­kul­ke­vas­ta au­tos­ta kyy­tiä Ki­teen kes­kus­taan. Tar­vet­ta ei tuol­loin ol­lut, mut­ta asi­as­ta jäi pit­käk­si ai­kaa mi­nul­le­kin hyvä mie­li.

Toi­nen ilon ai­he on ol­lut asun­to­ni lä­hel­lä ole­va ui­ma­hal­li Ves­Pe­li. Vai­mo­ni ja poi­ka­ni kä­vi­vät tu­tus­tu­mas­sa paik­kaan. Mo­lem­pien mie­les­tä se oli tosi kiva ja las­te­nal­las­kin oli so­pi­van läm­min.

Nyt odo­tan ke­sää ja Hut­sin kun­to­por­tai­den su­la­mis­ta. Ke­sä­suun­ni­tel­miin kuu­luu myös tu­tus­tu­mi­nen Ki­teen Val­ki­a­jär­veen. Aja­tus snork­laa­mi­ses­ta kirk­kaas­sa jär­vi­ve­des­sä kuu­los­taa iha­nal­ta, mut­ta jää­nee haa­veek­si. Ran­ta­ve­des­sä pu­li­koin­ti on mi­nun koh­dal­la­ni enem­män re­a­lis­mia. Eh­kä os­tan ui­ma­la­sit ja kur­kis­tan myös pin­nan al­le.

Miik­ka Ki­vi­nen

miik­ka.ki­vi­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely