JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.3.2024 7.40
Mielipiteet

MIELIPIDE: Hallituksen politiikka lisää alueellista epätasa-arvoa

Or­pon-Pur­ran hal­li­tuk­sen leik­kuu­lau­to­jen pau­ke ja sak­sien nap­se ker­taan­tu­vat ja kai­ku­vat Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Nyt maa­kun­nas­tam­me ol­laan vie­mäs­sä pois val­ti­on­hal­lin­non pal­ve­lui­ta. En­sin tuli tie­to, et­tä Ve­ro­hal­lin­non pal­ve­lu­ja kar­si­taan Jo­en­suus­ta 1.4. al­ka­en. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä esim. ul­ko­mai­set työn­te­ki­jät ei­vät voi saa­da työ­hön tar­vit­ta­vaa ve­ro­nu­me­roa Jo­en­suus­ta. Ve­rot­ta­jan pää­tös on erit­täin tu­hoi­sa Poh­jois-Kar­ja­lan kil­pai­lu­ky­vyl­le.

Vii­mei­sim­pä­nä tie­to­na saim­me kuul­la, et­tä Jo­en­suus­ta, Mik­ke­lis­tä, Ka­jaa­nis­ta ja Lap­peen­ran­nas­ta ol­laan vie­mäs­sä myös Ely-kes­kuk­set. Alu­ei­den ke­hit­tä­mi­ses­sä ELY-kes­kuk­sil­la on kes­kei­nen roo­li. Tun­tuu­kin kä­sit­tä­mät­tö­mäl­tä, et­tä esi­tyk­sen mu­kaan pää­toi­mi­paik­ko­ja ol­laan vie­mäs­sä juu­ri Itä-Suo­mes­ta!

Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kai­nen val­ti­on alu­e­hal­lin­tou­u­dis­tus tar­koit­tai­si Poh­jois-Kar­ja­lan osal­ta sitä, et­tä alu­eel­lam­me pää­toi­mi­pai­kak­si sää­det­täi­si Kuo­pio. Jo­en­suul­le jäi­si täs­sä­kin uu­dis­tuk­ses­sa siis si­vu­kont­to­rin roo­li.

Näi­den uu­dis­tus­ten to­teu­tu­es­sa sekä ve­ro­hal­lin­non et­tä ELY-kes­kus­ten pal­ve­lut ja myös työ­pai­kat ajau­tu­vat pois maa­kun­nas­tam­me.

Alu­ei­ta tu­lee koh­del­la ta­sa­puo­li­ses­ti. Vah­vois­ta alu­eis­ta muo­dos­tuu vah­va maa.

Ko­koo­muk­sen ja Pe­rus­suo­ma­lais­ten po­li­tiik­ka tu­lee li­sää­mään alu­eel­lis­ta epä­ta­sa-ar­voa ja on ris­ti­rii­das­sa jopa pe­rus­tus­lain kans­sa ih­mis­ten tasa-ar­voi­sen koh­te­lun kan­nal­ta.

HAN­NA RÄ­SÄ­NEN (kesk.)

kan­sa­ne­dus­ta­ja

Lisää aiheesta

Kysely