JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vuosikokouksen aluksi sytytettiin muistokynttilät vuonna 2023 pois nukkuneiden jäsenten muistolle, ja hiljennyttiin hiljaiseen hetkeen. Kuva: Timo Päivinen.

Vuosikokouksen aluksi sytytettiin muistokynttilät vuonna 2023 pois nukkuneiden jäsenten muistolle, ja hiljennyttiin hiljaiseen hetkeen. Kuva: Timo Päivinen.

Timo Päivinen

21.3.2024 13.25
Uutiset

Kiteen rajakillalla takana monipuolinen ja perinteitä vaaliva toimintavuosi 2023

Ki­teen ra­ja­kil­lan vuo­si­ko­kouk­ses­sa hy­väk­sy­tys­tä toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta il­me­nee, et­tä ra­ja­kil­lan 57. toi­min­ta­vuo­si oli toi­min­nal­taan mo­ni­puo­li­nen ja pe­rin­tei­tä vaa­li­va. Vuo­den tär­kein ta­pah­tu­ma oli Ra­ja­komp­pa­nia 14. muis­to­mer­kin siir­to Toh­ma­jär­ven Kirk­ko­nie­mes­tä en­ti­sen Ra­ja­var­ti­oa­lu­een ko­men­to­pai­kan piha-alu­eel­ta Uu­teen Värt­si­lään Ne­no­sen­lam­mel­le yk­si­kön pe­rus­ta­mis­pai­kal­le, jon­ne pys­ty­tet­tiin myös in­fo­tau­lu yk­si­kön tais­te­lu­jen ties­tä.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen vuo­si­päi­vä­nä 21.3.2023 osal­lis­tut­tiin P-K:n ra­ja­mies­kil­lan 60-vuo­tis­juh­laan Ont­to­las­sa. Kil­las­ta oli mu­ka­na 2 kil­ta­si­sar­ta ja 32 kil­ta­vel­jeä. Juh­la oli to­del­la on­nis­tu­nut jär­jes­te­lyil­tään ja osa­not­ta­jia oli kaik­ki­aan n. 90.

Elo­kuus­sa Ki­teen Ra­ja­kil­ta teki ke­sä­ret­ken Ra­jan Pe­rin­ne­päi­vil­le Suo­mus­sal­mel­le. Mu­ka­na kil­las­ta oli 34 jä­sen­tä. Pe­rin­ne­päi­vien tee­ma­na oli Päh­ki­nä­saa­ren rau­ha ja sen ra­jan­syn­ty sekä Raat­teen var­ti­oa­se­man 100-vuo­tis­juh­la. Yh­tei­nen Il­ta­juh­la ja vel­je­sil­lal­li­set jär­jes­tet­tiin ho­tel­li Ki­an­non Kuo­huis­sa. Pai­kal­la oli RVL:n pääl­lik­kö, ken­raa­li­luut­nant­ti Pasi Kos­ta­mo­vaa­ra, Ra­ja­jouk­ko­jen Ol­ter­man­ni, ken­raa­li­luut­nant­ti evp. Jaak­ko Kau­ka­nen, ami­raa­li Tom Ha­nen, KR:n ko­men­ta­ja evers­ti Tuo­mas La­os­maa sekä 170 kil­ta­lais­ta ym­pä­ri Suo­men raja- ja me­ri­var­ti­o­kil­lois­ta.

Vuo­teen kuu­lui pal­kit­se­mi­sia. Pit­kä­ai­kai­ses­ta, erit­täin an­si­ok­kaas­ta ja mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä pe­rin­ne­työs­tä Ki­teel­lä myön­net­tiin Ki­teen Ra­ja­kil­lan pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­val­le Timo Päi­vi­sel­le Ra­ja­var­ti­o­lai­tos-mi­ta­li ja Kau­ko Ra­e­kor­vel­le ra­ja­var­ti­o­ris­ti.

Ra­jan­pe­rin­neyh­dis­tys myön­si Kul­tai­sen an­si­o­mer­kin Jou­ko Kos­ta­mol­le, Mark­ku Hy­vö­sel­le ja Jou­ko Väis­töl­le. Ho­pei­set an­si­o­mer­kit sai­vat Sei­ja Pel­to­maa ja El­vi Hir­vo­nen. Ra­jan Pe­rin­ne­puuk­ko luo­vu­tet­tiin Rai­mo Il­vo­sel­le.

Kar­ja­lan Poi­kien kil­ta myön­si Kari Su­ti­sel­le Kil­ta­jää­kä­rin ar­vo­ni­men.

Rajakillan vuosikokouksessa luovutettiin Rajan Perinneyhdistyksen hopeinen ansiomerkki Elvi Hirvoselle. Kuva: Timo Päivinen.

Rajakillan vuosikokouksessa luovutettiin Rajan Perinneyhdistyksen hopeinen ansiomerkki Elvi Hirvoselle. Kuva: Timo Päivinen.

Timo Päivinen

Vuo­den 2024 toi­min­ta­suun­ni­tel­man mu­kaan kil­lan tär­kein ta­pah­tu­ma­sar­ja on yh­des­sä re­ser­vi­läi­syh­dis­tys­ten ja Iso­ky­rö­läis­ten kans­sa jär­jes­tet­tä­vä so­ta­his­to­ri­al­li­nen vii­kon­lop­pu hei­nä­kuus­sa.

Vii­kon­lop­pu muo­dos­tuu kent­tä­har­tau­des­ta ja sep­pe­leen­las­ku­ti­lai­suu­des­ta Vä­li­vaa­ras­sa Jal­ka­vä­ki Ryk­ment­ti 37 muis­to­mer­kil­lä sekä 37. Tyk­ki­komp­pa­ni­an muis­to­mer­kin in­fo­tau­lun pal­jas­tuk­ses­ta ja tais­te­lu­ker­to­muk­ses­ta, jon­ka esit­tää evers­ti­luut­nant­ti evp. Os­si Pir­ho­nen. Li­säk­si vii­kon­lo­pun ai­ka­na jär­jes­te­tään pe­rin­tei­nen ran­ta­ka­la­ti­lai­suus Juu­ri­kan Neu­la­nie­mes­sä.

Ete­lä­poh­jan­maal­ta saa­pu­vil­la vie­rail­la on mu­ka­naan jat­ko­so­dan ai­kai­nen pe­rin­ne­tyk­ki, jol­la ka­ro­lii­nien asui­hin pu­keu­tu­neet so­ti­laat am­pu­vat kun­ni­a­lau­kauk­set Vä­li­vaa­ras­sa sep­pe­leen­las­kun ai­ka­na.

Elo­kuus­sa kil­ta jär­jes­tää ke­sä­ret­ken Ra­jan Pe­rin­ne­päi­vil­le Ro­va­nie­mel­le La­pin Ra­ja­var­ti­os­ton vie­raak­si.

Ra­ja­kil­ta osal­lis­tuu Ki­teen kirk­ko­maan san­ka­ri­vai­na­jien muis­to­laat­to­jen en­ti­söin­tiin sekä Ra­jan Pe­rin­neyh­dis­tyk­sen jä­sen­kil­to­jen kans­sa kol­meen val­ta­kun­nal­li­seen hank­kee­seen, joi­den tar­koi­tuk­se­na on pe­rin­ne­tie­don ja tie­tä­myk­sen sy­ven­tä­mi­nen ja men­nei­den su­ku­pol­vien muis­ton vaa­li­mi­sen var­mis­ta­mi­nen.

Pe­rin­tei­ses­ti Kil­ta osal­lis­tuu Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton evp. ra­ja­mies­ten ta­paa­mi­siin ja jär­jes­tää mato-on­ki kil­pai­lut jä­se­nis­töl­leen. Ke­säl­lä teh­dään myös yh­des­sä re­ser­vi­läi­syh­dis­tys­ten kans­sa sau­na­vas­to­ja ra­ja­var­ti­os­tol­le ja pe­rin­tei­nen pik­ku­jou­lu on vuo­ros­sa mar­ras-jou­lu­kuun vaih­tees­sa. Ta­ri­na­pe­rin­teen ke­ruu­ta jat­ke­taan ja Kil­ta osal­lis­tuu pyy­det­tä­es­sä jä­sen­ten­sä siu­naus- ja muis­to­ti­lai­suu­den jär­jes­te­lyi­hin.

Va­ro­ja kil­ta hank­kii te­ke­mäl­lä tal­koi­ta ja pie­niä kiin­teis­tön­hoi­to­töi­tä Toh­ma­jär­ven ra­ja­var­ti­oa­se­mal­le eri koh­teis­sa.

Kiteen Rajakillan puheenjohtajana jatkaa Timo Päivinen.

Kiteen Rajakillan puheenjohtajana jatkaa Timo Päivinen.

Timo Päivisen albumi

Pu­heen­joh­ta­ja­na kil­las­sa toi­mii so­ta­kam­ree­ri Timo Päi­vi­nen. Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na jat­kaa Kari Su­ti­nen. Muut hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat Pek­ka Hurs­kai­nen, Jou­ko Kos­ta­mo, Mat­ti Ma­joi­nen, Ari Pulk­ki­nen, Jari Si­ro­la, Kyös­ti Suo­ma­lai­nen, Pek­ka Tark­ko­nen ja Pent­ti Van­ha­nen.

Raja- ja Me­ri­var­tio jouk­ko­jen Pe­rin­neyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä jat­kaa Timo Päi­vi­nen.

– Kil­ta­työ, ku­ten ei muu­kaan yh­dis­tys­työ on­nis­tu il­man uut­te­ria ja ak­tii­vi­sia jä­se­niä ja mui­ta toi­mi­joi­ta. Vain mää­rä­tie­toi­ses­ti ja sit­ke­äs­ti uu­ras­ta­en toi­min­tam­me saa­vut­taa ne pää­mää­rät, jot­ka sään­nöis­säm­me on kil­lal­le ase­tet­tu.

Timo Päi­vi­nen

Lisää aiheesta

Kysely