JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.3.2024 12.51
Mielipiteet

MIELIPIDE: Luottamushenkilön tyhjä takki

Alu­e­val­tuu­tet­tu­na en­sim­mäi­siä as­ke­lei­ta ot­ta­es­sa­ni sy­dä­me­ni oli vie­lä toi­voa täyn­nä. Us­koin, et­tä mi­nul­la oli­si mah­dol­li­suus teh­dä työ­tä lä­hi­pal­ve­lui­den vah­vis­ta­mi­sen ja pa­ran­ta­mi­sen puo­les­ta.

En­sim­mäi­nen mer­kit­tä­vä alu­e­val­tuus­ton te­ke­mä pää­tös oli hal­lin­to­sään­tö, jon­ka tii­moil­ta käy­tiin val­tuus­tos­sa­kin pit­kiä kes­kus­te­lu­ja. Use­al­la ta­hol­la ko­ros­tet­tiin, et­tä vaik­ka hal­lin­to­sään­tö on kes­kei­sin suun­ta­vii­vo­jen näyt­tä­jä mää­ri­tel­les­sään kuka päät­tää ja mis­tä, sitä voi­daan muut­taa ihan mil­loin ta­han­sa val­tuus­to­kau­den ai­ka­na. Alu­e­val­tuus­to ei siis oli­si hy­väk­sy­mäs­sä mi­tään pe­ruut­ta­ma­ton­ta. Mi­ten ta­ri­nas­sa sit­ten kä­vi­kään?

Alu­e­val­tuus­ton seu­raa­va iso ja mer­kit­tä­vä pää­tös hal­lin­to­sään­tö­pää­tök­sen jäl­keen teh­tiin vii­me ke­sä­kuun alu­e­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa pää­tet­tä­es­sä pal­ve­lu­ver­kos­ta. Tuon ko­kouk­sen jäl­keen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti luot­ta­mus­hen­ki­lö­tak­ki­ni tyh­je­ni mer­kit­tä­väs­ti. Ta­ju­sin konk­reet­ti­ses­ti mi­ten vä­hän yk­si tai kak­si alu­e­val­tuu­tet­tua voi­kaan vai­kut­taa ju­nan kul­kuun. Sii­hen ei edes aut­ta­nut kan­sa­lai­sad­res­sis­sa lä­hes 10 000 ih­mi­sen al­le­kir­joi­tuk­set pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja ter­veys­kes­kus­ten puo­les­ta. Kun­ni­oi­tan de­mok­ra­ti­aa, mut­ta alu­e­val­tuus­ton suu­rel­la enem­mis­töl­lä hy­väk­sy­mä pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma ro­mut­ti niin mer­kit­tä­väs­ti omat vi­si­o­ni yh­den­ver­tai­sis­ta lä­hi­pal­ve­luis­ta, et­tä olin pa­ko­tet­tu jät­tä­mään pää­tök­seen eri­ä­vän mie­li­pi­teen. Toki sii­tä­kin sain kuul­la usei­ta so­ra­ää­niä.

Hal­lin­to­sään­nön konk­re­tia tuli nä­ky­viin en­sim­mäi­sen ker­ran, kun sain lu­kea hel­mi­kuun alus­sa Kar­ja­lai­ses­ta Hei­nä­ve­den ham­mas­hoi­don lak­kaut­ta­mi­ses­ta. Tä­män pää­tök­sen te­ki­vät vi­ran­hal­ti­jat. Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä ei ol­lut mi­tään etu­kä­teis­tie­toa asi­as­ta pu­hu­mat­ta­kaan pää­tös­val­las­ta. Tä­män toi­min­nan mah­dol­lis­ti alu­e­val­tuus­ton al­ku­met­reil­lä hy­väk­sy­mä hal­lin­to­sään­tö. Nyt vii­meis­tään he­rä­si suu­ri huo­li sii­tä, et­tä hal­lin­to­sään­töä on muu­tet­ta­va si­ten, et­tä vas­taa­van­lai­sia toi­mi­pis­tei­den lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä ei­vät vi­ran­hal­ti­jat voi­si teh­dä, vaan pää­tös­val­lan tu­lee ol­la vaa­leil­la va­li­tul­la alu­e­val­tuus­tol­la. On­nek­se­ni tar­ve hal­lin­to­sään­tö­muu­tok­sel­le näh­tiin myös koko Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­mäs­sä. Ha­lu­sim­me hal­lin­to­sään­töä muu­tet­ta­van mm. si­ten, et­tä toi­min­to­jen lak­kaut­ta­mi­ses­sa pää­tös­val­lan tu­lee ol­la alu­e­val­tuus­tol­la ei­kä vi­ran­hal­ti­joil­la.

Va­la­mos­sa alu­e­val­tuu­te­tuil­le jär­jes­te­tys­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­le­vai­suus­se­mi­naa­ris­sa oh­jel­maan oli lii­tet­ty kes­kus­te­lu hal­lin­to­sään­nös­tä. Suu­rek­si häm­mäs­tyk­sek­se­ni hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jam­me an­toi hal­lin­to­sään­nön muu­tos­tar­peel­le täys­tyr­mäyk­sen heit­tä­mäl­lä il­maan myös uh­kauk­sen luot­ta­mus­pu­las­ta yms. Tuol­loin vii­meis­tään luot­ta­mus­hen­ki­lö­tak­ki­ni tyh­je­ni lä­hes ko­ko­naan. Omas­sa erit­täin kriit­ti­ses­sä pu­heen­vuo­ros­sa­ni se­mi­naa­rin lo­pus­sa to­te­sin­kin tun­te­va­ni it­se­ni nyt lä­hes ri­kol­li­sek­si. Sen ver­ran pai­nok­kaas­ti meil­le hal­lin­to­sään­nön muu­tos­tar­peen puo­les­ta­pu­hu­jil­le näy­tet­tiin kaa­pin paik­kaa, ja sitä kuin­ka hal­lin­to­sään­töön teh­tä­vät mah­dol­li­set muu­tok­set kaa­tai­si­vat lä­hes koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nan ja suun­ni­tel­mat. Se, et­tä alu­e­val­tuus­to päät­täi­si mis­sä pal­ve­lui­ta jär­jes­te­tään ja mis­tä ne lak­kau­te­taan la­maut­tai­si siis hy­vin­voin­ti­a­lu­een toi­min­nan?

Ky­syn­kin, mitä var­ten me alu­e­val­tuu­te­tut olem­me? It­se läh­ties­sä­ni eh­dol­le alu­e­val­tuu­te­tuk­si, mi­nul­la oli vah­va nä­ke­mys ja us­ko sii­tä, kuin­ka luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä voi­sin vai­kut­taa oi­ke­as­ti lä­hi­pal­ve­lui­den vah­vis­ta­mi­seen ja pa­ran­ta­mi­seen. Nyt tämä nä­ke­mys ja us­ko on ko­ko­naan ro­mut­tu­nut. Näen oman roo­li­ni alu­e­val­tuu­tet­tu­na hal­lin­to­sään­tö­kes­kus­te­lun­kin osal­ta nuk­ke­te­at­te­rin yh­te­nä jä­se­ne­nä. Minä en vain ole ope­tel­lut nii­tä vuo­ro­sa­no­ja­ni kä­si­kir­joi­tuk­sen mu­kaan!

TAR­JA HYYK­KY

alu­e­val­tuu­tet­tu (kesk.), tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan vpj,

Juu­an ap­tee­kin ap­teek­ka­ri

Lisää aiheesta

Kysely