JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.3.2024 8.20
Mielipiteet

MIELIPIDE: Sanelupolitiikan ja lakkoilun sijaan laaja yhteiskuntasopimus

Suo­men val­ti­ol­la on noin 30 mil­jar­dia vel­kaa ja se kas­vaa vauh­dil­la jat­ku­vas­ti. Kan­sain­vä­li­nen va­luut­ta­ra­has­to (IMF) suo­sit­te­li äs­ket­täin Suo­mel­le li­sä­toi­mia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si.

Suo­mi on erit­täin riip­pu­vai­nen ul­ko­maan­vien­nis­täm­me ja yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vyn riit­tä­vyy­des­tä. Mo­nen hal­li­tuk­sen ai­ka­na on pu­hut­tu työ­e­lä­män ra­ken­tei­den laa­jas­ta muu­tok­ses­ta maam­me kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­sek­si. Ny­kyi­nen hal­li­tus päät­ti, et­tä nyt muu­tok­set to­teu­te­taan la­ki­muu­tos­ten avul­la, kävi mi­ten kävi.

Täl­lai­se­na ta­val­li­se­na ka­dun tal­laa­ja­na ja pit­kän uran vien­ti­te­ol­li­suu­den pal­ve­luk­ses­sa teh­nee­nä pel­kään, et­tä on ih­me, jos hy­vin käy. Uu­dis­tuk­sia tar­vi­taan, mut­ta nii­tä neu­vot­te­le­mas­sa ja so­pi­mas­sa pi­tää ol­la mu­ka­na kaik­ki osa­puo­let, joi­ta asia kos­kee. Hal­li­tuk­ses­sa on mi­nis­te­rei­tä, jot­ka jo pi­tem­män ai­kaa uho­si­vat, et­tä nyt näy­te­tään am­mat­tiyh­dis­tyk­sil­le ja muil­le jar­ru­po­ru­koil­le mis­tä kana pis­sii. Hal­li­tus läh­ti sa­ne­lu­po­li­tii­kal­la to­teut­ta­maa työ­nan­ta­jien vaa­ti­muk­sia lii­an ää­nek­kääs­ti ja työn­te­ki­jä­liit­to­jen mie­li­pi­tei­tä vä­hä­tel­len. Sekä työ­nan­ta­jien, et­tä työn­te­ki­jöi­den edun­val­von­nan päät­tä­vis­sä eli­mis­sä on ää­ri än­ky­röi­tä, jot­ka pää­se­vät par­hai­ten ää­neen jul­ki­suu­des­sa.

Nyt pi­täi­si mie­les­tä­ni eri osa­puol­ten pa­la­ta neu­vot­te­lu­pöy­tiin ja suun­ni­tel­la Suo­mel­le laa­jaa yh­teis­kun­ta­so­pi­mus­ta pit­käl­le ajal­le. Pit­käl­lä ajal­la tar­koi­tan yli vaa­li­kau­den me­ne­vää ai­kaa. Ys­tä­vä­ni Jor­ma Lep­pä­nen toi­voi kir­joi­tuk­ses­saan ( Kar­ja­lai­nen 14.3.) työ­mark­ki­noil­le tal­vi­so­dan hen­keä. Olen ni­mi­kai­ma­ni kans­sa sa­maa miel­tä.

JOR­MA KIN­NU­NEN, Jo­en­suu

Lisää aiheesta

Kysely