JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.3.2024 7.30
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Aprillia vai konkreettisia tuloksia?

Suur­riis­ta­vir­ka-apu (SRVA) on vii­me ai­koi­na ol­lut ai­he, jos­ta on riit­tä­nyt par­ran pä­ri­nää. Pä­ri­nä al­koi, kun kym­men­kun­ta riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­tä päät­ti lo­pet­taa vir­ka-avun an­ta­mi­sen po­lii­sil­le hir­vi-, suur­pe­to- ja vil­li­si­ka­ko­la­rien yh­tey­des­sä. SRVA-so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­neet yh­dis­tyk­set ei­vät hoi­da myös­kään suur­pe­to­jen kar­ko­tus­ta taa­jaan asu­tuil­ta alu­eil­ta.

Sa­man­lais­ta hen­keä on ol­lut ais­tit­ta­vis­sa riis­ta­kol­mi­o­las­ken­to­jen osal­ta. Tal­vi­las­ken­toi­hin ei ole il­maan­tu­nut jäl­ki­ha­vain­to­jen te­ki­jöi­tä en­ti­seen mal­liin. Eten­kin Poh­jois-Kar­ja­lan poh­joi­so­sis­sa, Kai­nuun seu­dul­la ja poh­joi­sim­mas­sa Suo­mes­sa kol­mi­ot on jä­tet­ty lai­ta­naan las­ke­mat­ta.

Myös suur­pe­to­ha­vain­to­jen kir­jaa­mi­nen Tas­su -jär­jes­tel­mään tök­kii. Suur­pe­to­yh­dys­hen­ki­löt ko­ke­vat, et­tä on tur­haut­ta­vaa teh­dä va­paa­eh­tois­työ­tä, kun kii­tok­sek­si tu­lee vain mär­kää rät­tiä kas­voil­le.

Pro­tes­toin­ti ei ole tul­lut yl­lä­tyk­se­nä. Met­säs­tä­jiä on ri­so­nut jo pit­kään pelk­kä sta­tis­tin roo­li kai­kis­sa suur­pe­to­kan­to­jen hoi­toon liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Pit­kään ki­re­äl­lä ol­lut vie­te­ri tai­si kat­ke­ta lo­pul­li­ses­ti, kun il­vek­sen­kin met­säs­tyk­seen myön­ne­tyt pyyn­ti­lu­vat jäi­vät käyt­tä­mät­tä va­li­tus­ten ta­kia.

Kriit­tis­ten met­säs­tä­jien tun­not tu­li­vat hy­vin esil­le vii­me kuun puo­lel­la pi­de­tys­sä Kes­ki-Kar­ja­lan riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen ko­kouk­ses­sa ja na­pa­kas­ti nii­tä ku­vai­li myös toh­ma­jär­ve­läi­nen Mika Pii­roi­nen Kar­ja­lai­ses­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten jul­kais­tus­sa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa. Kri­tii­kin nuo­len Pii­roi­nen koh­dis­ti Riis­ta­kes­kuk­seen, Luon­non­va­ra­kes­kuk­seen ja oi­keus­lai­tok­seen. Ne ovat hä­nen mie­les­tään saa­neet ai­kaan ti­lan­teen, jos­sa suur­pe­to­jen met­säs­tys on ju­mis­sa.

Jon­kin­lais­ta vas­ta­kai­kua met­säs­tä­jien esit­tä­mä kri­tiik­ki on saa­nut ai­kaan. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö aset­ti tiis­tai­na 12.3. asi­an­tun­ti­ja­työ­ryh­män poh­ti­maan suur­pe­to­jen poik­keus­lu­pa­käy­tän­tö­jen ke­hit­tä­mis­tä. Työ­ryh­män teh­tä­vä­nä on laa­tia eh­do­tus ase­tuk­ses­ta, joka su­ju­voit­taa suur­pe­to­jen va­hin­ko­pe­rus­teis­ten lu­pien myön­tä­mis­tä. Li­säk­si työ­ryh­män tu­lee teh­dä esi­tyk­siä kan­nan­hoi­dol­lis­ten poik­keus­lu­pien mah­dol­lis­ta­mi­sek­si sekä eh­dot­taa, mi­ten suur­pe­to­kan­to­jen ar­vi­oin­tia ja hoi­toa voi­daan ke­hit­tää.

Työ­ryh­mää ase­tet­ta­es­sa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Sari Es­sa­yah to­te­si, et­tä tä­mä­kin kivi on kään­net­tä­vä ja mi­nis­te­ri­ös­sä sel­vi­tet­tä­vä, mitä poik­keus­lu­pa­käy­tän­nöl­le on teh­tä­vis­sä kan­sal­li­sil­la rat­kai­suil­la ny­kyi­sen EU-lain­sää­dän­nön puit­teis­sa.

Työn­sä työ­ryh­mä aloit­taa ap­ril­li­päi­vä­nä. Ai­ka näyt­tää, jää­kö työ ap­ril­li­ju­tuk­si, vai saa­daan­ko sil­lä jo­tain konk­reet­tis­ta tu­los­ta ai­kaan.

J.V.

Lisää aiheesta

Kysely