JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.4.2024 7.30
Mielipiteet

PÄÄKIRJOITUS: Keski-Karjala näkyväksi – yhdessä

Maa­kun­ta­liit­to haki maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä to­teut­ta­maan Maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mia. Maa­kun­ta­päi­vää vie­te­tään elo­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na ja maa­kun­ta­lii­ton tu­ke­mat ta­pah­tu­mat to­teu­te­taan syys­kuun ai­ka­na.

Tänä vuon­na Maa­kun­ta­päi­väs­sä yh­dis­ty­vät ruo­ka ja kult­tuu­ri. Maa­kun­ta­päi­vää vie­te­tään tee­mal­la Ma­ku­jen Poh­jois-Kar­ja­la. Tee­ma on luon­te­va, sil­lä me­neil­lään on ruu­an ja kult­tuu­rin juh­la­vuo­si, kun Poh­jois-Kar­ja­la, Ete­lä-Kar­ja­la ja Ete­lä-Savo muo­dos­ta­vat yh­des­sä Eu­ro­pe­an Re­gi­on of Gast­ro­no­my (ERG) ‑alu­een.

Maa­kun­ta­liit­to myön­tää ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la yh­teen­sä 50 000 eu­roa 15 ta­pah­tu­mal­le Poh­jois-Kar­ja­laan. Tu­et­ta­vien ta­pah­tu­mien va­lin­nas­sa kat­so­taan eduk­si, jos ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä use­am­man toi­mi­jan kans­sa.

Yh­teis­työs­tä pu­hu­taan ai­na­kin te­o­ri­a­ta­sol­la pal­jon. Kes­ki-Kar­ja­las­sa­kin on pal­jon pie­niä toi­mi­joi­ta, joil­le ylei­sö­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen yk­sin voi ol­la lii­an suu­ri pala pur­ta­vak­si. Mut­ta en­tä­pä jos maa­kun­ta­päi­vän mal­lin mu­kai­ses­ti muu­na­kin ai­ka­na pie­net toi­mi­jat yh­dis­täi­si­vät voi­man­sa, osaa­mi­sen­sa, in­to­hi­mon­sa ja ver­kos­ton­sa suu­rem­paan yh­tei­seen pon­nis­tuk­seen? Lop­pu­tu­lok­se­na voi­si ol­la pai­kal­li­sil­le ja vie­rai­li­joil­le ai­nut­ker­tai­sia ko­ke­muk­sia tar­jo­a­va pai­kal­li­nen ko­ko­nai­suus.

Hy­vä­nä esi­merk­ki­nä toi­mii toh­ma­jär­ve­läis­ten kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den yh­tei­nen pon­nis­tus Kun­nal­lis­ta­lon ke­hit­tä­mi­sen eteen. Usei­den lah­jak­kai­den am­mat­ti­lais­ten ja har­ras­ta­jien yh­teis­työ­nä syn­tyi ai­nut­laa­tui­nen, il­ta­päi­vän mit­tai­nen mo­ni­puo­lis­ta tie­toa, mu­siik­kia ja te­at­te­ria yh­dis­tä­vä kat­taus.

Kes­ki-Kar­ja­las­sa on run­saas­ti osaa­mis­ta, jota tu­li­si roh­ke­as­ti nos­taa esil­le, kaik­kien ko­et­ta­vak­si. Maa­kun­ta­lii­ton ra­hoi­tus on jo um­peu­tu­nut, mut­ta maa­kun­ta­liit­to kan­nus­taa mui­ta­kin kuin ra­hoi­tuk­sen saa­jia jär­jes­tä­mään omia ta­pah­tu­mi­aan. Maa­kun­ta­päi­vä jos mikä on­kin oi­kea het­ki röy­his­tää rin­taa ja ol­la yl­peä pai­kal­li­suu­des­ta, kes­ki­kar­ja­lai­suu­des­ta, poh­jois­kar­ja­lai­suu­des­ta. Meil­lä osa­taan, ja se tu­lee roh­ke­as­ti näyt­tää Maa­kun­ta­päi­vä­nä ja muul­loin­kin.

Val­ta­kun­nan me­di­ois­sa Poh­jois-Kar­ja­laa ja koko itäis­tä Suo­mea kos­ke­via uu­ti­sia lei­maa syr­jäi­syys, ne­ga­tii­vi­nen vä­es­tön ke­hi­tys ja alu­ei­den au­ti­oi­tu­mi­nen. Sa­nal­la sa­no­en an­keus. Sil­ti tääl­lä asu­taan ja ele­tään, ke­hi­te­tään, kas­ve­taan ja kas­va­te­taan, opi­taan ja ope­te­taan. Meil­lä on tie­toa ja tai­toa nos­taa seu­tu­kun­taa esil­le po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä, yh­teis­työs­sä yli kun­ta­ra­jo­jen. An­ne­taan roh­ke­as­ti ka­jah­taa Kar­ja­las­ta, kor­ke­al­ta ja ko­vaa.

M.V.

Lisää aiheesta

Kysely