JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
13.3.2024 13.35
Mielipiteet

MIELIPIDE: Rääkkylä julkisuuden valokeilassa

”Kun­nan­joh­ta­ja on kun­nan keu­la­ku­va, myös va­paa-ajal­laan.”

Nais­ten­päi­vän uu­ti­soin­nin pe­rus­teel­la tämä to­tuus oli kun­nan­joh­ta­jal­tam­me pääs­syt unoh­tu­maan. Epä­a­si­al­li­sen so­me­vies­tin­nän mu­ka­naan tuo­maa kiel­teis­tä jul­ki­suut­ta ei pie­ni sit­keä gal­li­a­lais­ky­läm­me oli­si tar­vin­nut. Ei­vät­kä joh­ta­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt ko­hun ai­heut­ta­maa yli­mää­räis­tä työ­tä.

Vies­tit­te­lys­sä ei ole mi­tään puo­lus­tel­ta­vaa. ”Po­jat on poi­kia ja sink­ku­mie­het sink­ku­mie­hiä” ei oi­keut­ta joh­ta­vaa vi­ran­hal­ti­jaa moi­seen käy­tök­seen.

Kun­nan­joh­ta­ja on jul­ki­ses­ti ka­tu­nut käy­tös­tään ja pyy­tä­nyt an­teek­si. Riit­tää­kö se meil­le?

Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­do­te kun­nan­joh­ta­jan kuu­le­mi­ses­ta oli niuk­ka. Nyt ovat me­nos­sa pii­na­vii­kot, jol­loin asi­aan mie­ti­tään rat­kai­sua. Riit­tää­kö kun­nan ko­ke­ma mai­ne­hait­ta pe­rus­teek­si ir­ti­sa­no­misp­ro­ses­sin aloit­ta­mi­seen? Kun­nan­hal­li­tuk­sel­la­han ei ole val­taa an­taa pot­ku­ja. Se pää­tös­val­ta on val­tuus­tol­la. Ää­nin 12-9 me hä­net vir­kaan va­lit­sim­me. Vie­lä­kö hän naut­tii luot­ta­mus­tam­me?

Kohu-uu­ti­sia tu­lee ja nii­tä me­nee. Se mikä on ta­pah­tu­nut on ta­pah­tu­nut. Mai­ne­hai­tan vä­hen­tä­mi­sek­si tämä asia oli­si saa­ta­va kä­si­tel­tyä lop­puun mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Ei niin, et­tä se pai­net­tai­siin vil­lai­sel­la tai la­kais­tai­siin ma­ton al­le.

Esi­tet­ty an­teek­si­pyyn­tö kan­nat­taa ot­taa vas­taan. Var­si­nai­sen hä­pe­än­hän toi­mis­taan on kan­ta­nut ja kan­taa kun­nan­joh­ta­ja. Ym­mär­tääk­se­ni hän on lu­van­nut ot­taa opik­seen ja pa­ran­taa ta­pan­sa. Mie­hen sa­naan kan­nat­taa luot­taa.

Kun­nan­joh­ta­ja an­sait­see uu­den mah­dol­li­suu­den. Sel­lai­sen an­ta­mi­nen­han ei ole kun­nas­sam­me mi­ten­kään ai­nut­ker­tais­ta. Jos kun­nan­hal­li­tus seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­saan pää­tyy va­ka­vaan va­roi­tuk­seen, niin se an­net­ta­koon. Roik­ku­mi­nen löy­säs­sä hir­res­sä koko val­ta­kun­nan ivat­ta­va­na on var­mas­ti toi­mi­nut te­hok­kaa­na osa­ran­gais­tuk­se­na.

Vai löy­tyy­kö jou­kos­tam­me se syn­ni­tön, jol­la on oi­keus vis­ka­ta en­sim­mäi­nen kivi?

MER­JA VAIT­TI­NEN

kun­nan­val­tuu­tet­tu (kd.)

Lisää aiheesta

Kysely