JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
8.3.2024 8.35
Mielipiteet

TOIMITTAJAN KYNÄSTÄ: Miten suomen kieleen saadaan uusia sanoja?

Mök­kien re­mon­toi­jat ha­lu­a­vat saa­da fa­si­li­tee­tit koh­dil­leen, ja kok­ki­kil­pai­lus­sa pleit­taa­mi­nen on tär­keä osa suo­ri­tus­ta. Mik­si ei voi­da suo­raan pu­hua va­rus­te­ta­sos­ta ja lau­ta­sel­le aset­te­lus­ta?

Fing­lish on suo­men kiel­tä, jo­hon se­koit­tuu eng­lan­nin sa­no­ja ja sa­non­to­ja. Fing­lis­hiä on eri­tyi­sen pal­jon nuor­ten kie­len käy­tös­sä ja am­mat­ti­lais­ten vä­li­ses­sä vies­tin­näs­sä. Sen käyt­tä­jäs­tä voi tun­tua, et­tä oi­kei­ta sa­no­ja ei suo­mek­si ole tai et­tä eng­lan­nin sa­nat ovat so­pi­vam­pia tai hie­nom­pia. Fing­lish ei ole kään­nös­kiel­tä vaan sii­nä on kyse kiel­ten se­koit­tu­mi­ses­ta.

Äs­ket­täin erään työ­paik­kail­moi­tuk­sen eng­lan­nin kie­len käyt­tö he­rät­ti ih­me­tys­tä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja pää­tyi pu­heen­vuo­roon jopa edus­kun­nan ky­se­ly­tun­nil­le as­ti. – Ke­sä­työ­paik­kail­moi­tuk­ses­saan Pau­lig tar­jo­aa työ­yh­tei­sön, jol­la on vah­vat ar­vot: strive for ex­cel­len­ce, stay cu­ri­ous ja grow to­get­her, ja jota yh­dis­tää for a life full of fla­vor -aja­tus. It­ket­tää.

Avau­tu­mi­sen ta­ka­na on Kes­kus­tan nuo­ri kan­sa­ne­dus­ta­ja Ol­ga Oi­nas-Pa­nu­ma, joka pai­not­taa, et­tä suo­men kie­li on aar­re ja yl­peys. Hyvä oh­je­nuo­ra hä­nen mie­les­tään on se, et­tä asia sa­no­taan suo­mek­si, jos sen suo­mek­si voi sa­noa.

Suo­men kie­len lau­ta­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja Äi­din­kie­len opet­ta­jain lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Sari Hyy­ti­äi­nen puo­les­taan sa­noo, et­tä il­moi­tus on esi­merk­ki eng­lan­nin kie­len jat­ku­vas­ti vah­vis­tu­vas­ta ase­mas­ta Suo­mes­sa.

– Se on il­miö, jo­hon täy­tyy jol­lain ta­val­la tart­tua täs­sä het­kes­sä. Jos tä­män ti­lan­teen an­ne­taan men­nä näin, niin se tie­tys­ti laa­je­nee ja le­vi­ää koko ajan vaan. Toi­saal­ta on­han meil­le tul­lut lai­na­sa­no­ja koko ajan suo­men kie­leen ihan alus­ta läh­tien. Nyt tämä eng­lan­nin kie­li on sel­lai­nen, jos­ta ote­taan eten­kin si­taat­ti­lai­no­ja tosi pal­jon, Hyy­ti­äi­nen sa­noo.

Nyt on ai­ka siir­tää tämä nar­ra­tii­vi nex­til­le le­ve­lil­le. Kie­li siis tar­vit­see jat­ku­vas­ti uu­sia sa­no­ja, mut­ta ei nii­den tar­vit­se ol­la vie­raan kie­len ään­ne­ra­ken­teen mu­kai­sia. On­han meil­lä esi­mer­kik­si kai­ke­ton, sit­tem­min ton, kaik­ki ruo­ka-ai­ne­al­ler­gi­at huo­mi­oi­va ruo­ka, joka on vah­vis­ta­nut ase­man­sa suo­men kie­len sa­na­na. Nyt vaan sa­nas­to­kil­pai­lu pys­tyyn ja kek­si­mään kie­leen uu­sia il­mauk­sia!

Ka­le­va­lan ko­koo­jan Eli­as Lön­n­ro­tin mer­ki­tys suo­men kie­len sa­nas­ton ke­hit­tä­jä­nä on suun­na­ton. Kan­sal­li­suus, kir­jal­li­suus, kuu­me, las­ki­mo, val­ti­mo, mus­te, pöy­tä­kir­ja, esi­tys, it­se­näi­nen, mie­tel­mä, mo­nik­ko ja yk­sik­kö, si­vis­tys, so­pi­mus, ta­sa­val­ta ja ää­ni­oi­keus an­ta­vat hy­vän ku­van sii­tä, mi­ten mo­nel­le tie­teen ja tai­teen alal­le ulot­tui sa­na­se­pon kat­se.

Mir­ja Hurs­kai­nen

Lisää aiheesta

Kysely